Annons

Annons

Allra_fasad_webb_3.jpg

Fasaden till Allras kontor.

Pensionsmyndigheten kräver 190 miljoner från Allra

Pensionsmyndigheten stämmer Allra Asset Management på cirka 191,6 miljoner kronor och yrkar att domstolen snabbt, innan Allras företrädare informeras, ska förordna om kvarstad om samma belopp. ”Det är uppenbart att det föreligger ett brådskande behov av säkerhetsåtgärder", skriver myndigheten.

Allra hotade i slutet av mars med en stämning mot Pensionsmyndigheten. Nu svarar myndigheten med en stämning mot Allra Asset Management.

Pensionsmyndigheten har lämnat in en 161-sidor-lång stämningsansökan med tillhörande dryga 700 bilagor som tillsammans anlände till Stockholms tingsrätt i fyra kartonger.

Pensionsmyndigheten yrkar att Stockholms tingsrätt förpliktigar Allra Asset Managemet att betala 5.542.430 euro och 15.420.485 dollar, eller motsvarande belopp i kronor enligt den valuta kurs som gäller vid betalningstillfället, jämte ränta. I dagens kurs motsvarar skadeståndsyrkandet cirka 56,8 miljoner kronor samt 134,8 miljoner kronor, totalt 191,6 miljoner kronor.

Annons

Annons

Pensionsmyndigheten yrkar även att tingsrätten, utan att yrkandena kommuniceras med Allra, förordnar om kvarstad på så mycket av bolagets egendom att det yrkade beloppet kan antas bli täckt vid utmätning. Myndigheten yrkar även att tingsrätten, utan att kommunicera med Allra, förordnar om kvarstad på bolagets bankmedel i Luxemburg.

Pensionsmyndigheten bekriver målet i korthet, att det handlar om hur vissa personer, med ett kontrollerande inflytande över fondbolaget Allra Asset management och därigenom även över de pensionsmedel som förvaltades av fondbolaget, ”på ett högst utstuderat och otillåtet sätt har agerat för att tillgodogöra sig fondmedel på bekostnad av pensionsspararna”. Pensionsmyndigheten beskriver vidare att Allra Asset Management gjort investeringar i strukturerade produkter, för fondernas räkning, genom mellanhänder som därvid uppburit ersättningar som sedan kommit i händerna hos Allra Asset Managements ägare.

Yrkat kapitalbelopp avser skada som uppkommit under perioden oktober 2015 till november 2016.

”Det trolösa agerandet av nämnda personer börjades dock redan så tidigt som maj 2012 inom ramen för ett annat fondbolag, Allra Pension (tidigare Svensk Fondservice AB). Fondandelsägarna led därvid en skada om i vart fall 170 mkr”.

Vidare skriver Pensionsmyndigheten att detta mål bygger på ett antal ”-för ändamålet högst olämpliga-” personer som haft ett bestämmande inflytande i Allra Asset Management har förvaltat betydande pensionsmedel för fondandelsägarnas räkning.

”Nämnda personer har inte agerat uteslutande i fondandelsägarnas intresse då fonderna köpt och sålt strukturerade finansiella produkter till över-respektive underpriser”.

Pensionsmyndigheten skriver att det dels är det intransparanta sätt som dessa produkter emitteras och handlas, dels den förhållandevis låga kunskapsnivån kring dessa instrument hos olika samarbetspartners som har möjliggjort det trolösa agerandet som utgör kärnan i detta mål.

Pensionsmyndigheten anser att agerandet varit illojalt, ”med största säkerhet även brottsligt” samt även inneburit ”en rad överträdelser av samarbetsavtalet med Pensionsmyndigheten och gällande regelverk”.

Myndigheten pekar på samarbetsavtalet som är utformat på ett sådant sätt som innebär att Allra Asset Management ska utge skadeståndsersättning vid överträdelser.

Pensionsmyndigheten går grundligt igenom ett händelseförloppet under drygt 100 sidor i stämningsansökan, med bland annat bekrivningar av Oak Capital Group, Warrantaffärerna, DS Platforms - Värdepappersbolaget på Malta, Allrakoncernens förvärv av Prognosia och etableringen av eget fondbolag i Luxemburg.

Pensionsmyndigheten skriver att Allra Asset Management har överträtt uppförandereglerna i både Sverige och Luxemburg. Myndigheten pekar bland annat på att fondbolaget agerat i strid med skyldigheten att agera i fondandelsägarnas intresse då man utfört de aktuella inköpen av warranter. Fondbolaget har heller inte säkerställt att investeringarna för fondernas räkning alltid skett till bästa pris. Pensionsmyndigheten pekar även på att Allra Asset Management ”uppenbart agerat i strid med skyldigheten att utföra upphandlingarna på bästa sätt” vid inköpen av warranter.

Pensionsmyndigheten pekar även på att fondbolaget ska identifiera de omständigheter som utgör eller kan utgöra en intressekonflikt som medför en väsentlig risk för att fondandelsägarnas intresse påverkas negativt. Det har Allra Asset Management gjort och redogjort för åtgärder vid eventuella intressekonflikter. Myndigheten anser dock inte att de åtgärder som har vidtagits har varit tillräckliga.

Pensionsmyndigheten hänvisar även till att en direkt eller indirekt ersättning från en tredje part till en ”relevant person” i Allra utgör en olovlig incitamentsersättning. Sådana ersättningar har lämnats ut. Bland annat avseende de warrantinköp som utförts under 2015 så ersättningar lämnades till DSP och AIL av tredje parter, vilket räknas som otillåtna incitamentsersättningar. Samtidigt ar inte fondandelsägarna informerats om dessa ersättningar.

Angående kvarstadsyrkandet hänvisar Pensionsmyndigheten till Ekobrottsmyndighetens mål gentemot företrädarna i bolagsfären och att det föreligger misstankar om grovt penningtvättsbrott mot Alexander Ernstberger och David Persson, vilka rör de affärer som omfattas av Pensionsmyndighetens skadeståndsyrkande, warrantaffärerna genom AIL. Åklagarens kommande åtal rör grov trolöshet mot huvudman. Åtalet väntas i höst. Pensionsmyndigheten skriver att det finns en ”påtaglig risk för fängelsestraff” och att det troligen är därför som Ernstbergers och Perssons medåtalade Ewran Mersin, som var chef för Allras verksamhet i Dubai och Mattias Bengtsson, storägare i Oak Capital, nu är på flykt. 

”Det finns mot bakgrund av det angivna en klar risk för att övriga inblandade kan få samma tankar som Ewran Mersin och Mattias Bengtsson när de inser omfattningen av det som klargörs kring deras förehavanden. Inför en sådan flykt behövs medel och risken är uppenbar att AAM:s tillgångar härvid tas i anspråk”, skriver Pensionsmyndigheten och poängterar att ett snabbt och ett provisoriskt rättsskydd för Pensionsmyndigheten måste säkerställas, alltså kvarstad bör meddelas interimistiskt.

”Pensionsmyndigheten har sammanfattningsvis, genom de i målet redovisade omständigheterna, visat att det föreligger en konkret sabotagerisk och fara i dröjsmål. Det är uppenbart att det föreligger ett brådskande behov av säkerhetsåtgärder i form av kvarstad”.

I slutet av mars avviserade Allra att man planerar en stämning mot Pensionsmyndigheten. Enligt Allra riskerar bolaget att elimineras från marknaden efter att Pensionsmyndigheten kastade ut dem från PPM-systemet. I ett brev till myndigheten varnade man för ett skadeståndsansvar om 1,9 miljarder kronor, vilket var samma summa som Allra var värt inför sin planerade börsintroduktioner som bolaget tidigare uppgivit velat stämma Deloitte på.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons