Styrelser

Pär Östberg avgår från Pegroco Invests styrelse

Under Pegroco Invests extra bolagsstämma, som ägde rum idag, fattades bland annat beslut om att entlediga Pär Östberg, tidigare vice vd för Industrivärden, från uppdraget som styrelseledamot. Orsaken är att Pär Östberg "inte har möjlighet att ägna styrelseuppdraget den tid som erfordras".

Uppdaterad 2018-01-09
Publicerad 2018-01-08

Inför den extra bolagsstämman meddelade Pär Östberg att han inte har möjlighet att ägna styrelseuppdraget den tid som erfordras och att han mot denna bakgrund önskar bli entledigad från sitt uppdrag som styrelseledamot. Detta framgår av ett meddelande från Pegroco. 

"Mot denna bakgrund beslutades, i enlighet med förslag från större aktieägare, dels att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleant, dels att enlediga Pär Östberg från uppdraget som styrelseledamot och Victor Örn från uppdraget som suppleant och dels att välja Lisa Berg Rydsbo till ny styrelseledamot".

För tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen därför bestå av Göran Persson (styrelsens ordförande), Per Grunewald, Peter Sandberg, Håkan Johansson och Lisa Berg Rydsbo.

Under stämman beslutades även att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av stamaktier, konvertibler som ger rätt att konvertera till stamaktier och/eller teckningsoptioner som ger rätt att teckna stamaktier.

Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom betalning med apport-egendom eller genom kvittning. Antalet stamaktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet (inklusive genom utnyttjande av emitterad konvertibler eller teckningsoption) ska uppgå till sammanlagt högst 17.500.000 stamaktier.

Platsannonser