Fastigheter

Oscar Properties gör reserveringar och nedskrivningar

Oscar Properties reserverar för upparbetade kostnader i projekt Gasklockan samt gör ytterligare nedskrivningar.

Publicerad 2020-05-14

Oscar Properties har misslyckats att få till en överenskommelse med Stockholms stad avseende bostadsprojektet Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden, varför Oscar Properties i dag har beslutat att reservera för de upparbetade kostnaderna om 182 miljoner kronor som bolaget tagit i projektet. Därutöver görs nedskrivningar om 125 miljoner kronor avseende projektportföljen. Justeringarna görs i årsredovisningen för 2019, som således avviker från lämnad Bokslutskommuniké 2019. Efter dessa reserveringar och nedskrivningar uppgår soliditeten till 35 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Oscar Properties beklagar att man inte tillsammans med Stockholms stad verkar få möjlighet att realisera Gasklockan. Bolaget har anlitat två separata juridiska ombud vilkas utlåtanden båda visar att man har goda förutsättningar att kunna återfå minst de nedlagda projektkostnaderna i form av skadestånd.

Utöver reservering för Gasklockan-projektets kostnader, görs ytterligare nedskrivningar med 125 miljoner kronor som avser projektportföljen. Justeringarna gör att årsredovisningen publiceras först nästkommande vecka.

Efter ovanstående reserveringar och nedskrivningar uppgår bolagets soliditet till 35 procent per den 31 december 2019.

Platsannonser