Annons

Annons

Oscar Properties gör nedskrivning på kvarts miljard

Oscar Properties dotterbolag Uppfinnaren 1 AB gör en nedskrivning på en reversfordran med 260 miljoner kronor. Bolagets revisor varnar samtidigt för risken att verksamheten måste läggas ner om inte nytt kapital tillförs.

Reversfodran är kopplat till ett bostadsprojekt vid Skurusundet i Nacka

Nedskrivningen görs mot bakgrund av att projektets fullgörande har flyttats framåt i tiden beroende på att processen för att erhålla erforderliga tillstånd är omfattande och osä vakerheten kring fordrans värde har ökat, skriver Uppfinnaren 1 i ett pressmeddelande.

Nedskrivningen offentliggörs samtidigt som bolaget publicerade sin årsredovisning, på valborgsmässoafton. I rapporten uppger bolagets revisor att verksamheten är beroende av att kapital tillförs från Oscar Properties.

Annons

Annons

– Koncernens fortsatta verksamhet är beroende av att moderbolaget har förmåga att tillskjuta medel eller att finansiering erhålls på annat sätt. Skulle inte medel erhållas i den omfattning som styrelsen förväntar sig kan detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Tidigare har Oscar Properties revisor varnat för att det finns risk för bolagets fortsatta drift om bolaget inte lyckas förlänga obligationslånet som löper ut i september eller lyckas tillföra kapital på annat sätt.

Som Realtid berättade i mitten av april är det ändå troligt att Oscar Properties får sina nya obligationsvillkor godkända. Enligt Spiltan Fonder är det nu mycket troligt att Oscar Properties nya obligationsvillkor blir godkända. Obligationsinnehavarna hoppas därmed på större möjligheter att få igen sina pengar.

– Vi är redan över 50 procent som har sagt ja, så Oscar Properties begäran om att förlänga obligationslånet ser ut att gå igenom, sa Lars Lönnquist, ansvarig för Spiltan Fonders obligationsinnehav i Oscar Properties, till Realtid då.

 Oscar Properties har begärt att förlänga tiden för obligationslånet från den 3 september 2019 till den 3 september 2021. Efter den 3 september i år räknas både inlösenpriset och kupongräntan upp. Senast den 31 december 2021 måste Oscar har gjort en amortering på 25 procent av det nominella beloppet på obligationslånet, 112 500 000 kronor.

Av årsredovisningen framgår vidare en fortsatt minskning av risken i projektportföljen genom nya partnerskap i projekten Veddesta och Kraus samt frånträdande av markanvisningen Umbra i Värmdö.

Årsstämman, som hölls under torsdagen, fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning ska utgå på stamaktier, preferensaktier eller preferensaktier av serie B. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

Oscar Engelbert omvaldes som ledamot, samt nyval av Peter Norman, Therese Agerberth, Stefan De Geer och Ulf Nilsson. Peter Norman valdes till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.

Vid årsstämman beslutades även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av (1) nya stamaktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärande en ökning eller potentiell ökning av antalet röster i bolaget med högst tio (10) procent baserat på det totala antalet röster i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019, och av (2) nya stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärande en ökning eller potentiell ökning av antalet röster i bolaget med högst tio (10) procent baserat på det totala antalet röster i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons