Fastigheter

Oscar Properties genomför konvertering av obligationer

Oscar Properties erbjuder innehavare av bolagets obligationer att konvertera till stamaktier. 

Uppdaterad 2019-10-18
Publicerad 2019-10-18

Oscar Properties styrelse har idag beslutat att erbjuda konvertering från obligationer till stamaktier till de obligationsinnehavare som var innehavare av minst en obligation, med ett nominellt belopp om en miljon kronor, den 4 oktober 2019.

Konverteringserbjudandet innebär att Oscar Properties erbjuder 186 915 stamaktier i bolaget för varje obligation som löses in motsvarande en teckningskurs om 5,35 kronor, vilket motsvarar en rabatt på 22 procent i förhållande till stängningskursen på Oscar Properties stamaktie per den 16 oktober 2019 och 20 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga kursen för varje handelsdag under en period om tio handelsdagar före emissionsbeslutet den 17 oktober 2019 för bolagets stamaktie. 

Upplupen ränta kommer inte att utbetalas på de obligationer som löses in.

Konverteringserbjudandet avser totalt högst 180 obligationer, motsvarande 40 procent av obligationslånets nominella belopp om 450 miljoner kronor.

I pressmeddelandet noterar man att ”vid en konkurs eller likvidation skiftas ett aktiebolags återstående tillgångar till bolagets aktieägare först efter att bolagets skulder har betalats. Detta innebär att deltagare i Konverteringserbjudandet får en sämre rätt till Bolagets tillgångar efter konverteringen”.

SEB är emissionsinstitut i samband med Konverteringserbjudandet.

Platsannonser