Bank

Ökad volym för Landshypotek – delar ut 141 Mkr

Totalt uppgår Landshypoteks utlåningsvolym nu till 80 miljarder kronor.

Publicerad 2020-10-28

Bankens utlåningsvolymer ökade under tredje kvartalet inom såväl lån till lantbruksfastigheter som bolån. Det visar delårsrapporten för årets första tre kvartal som publicerades i dag.

Under årets tredje kvartal har bankens räntenetto förbättrats och utlåningen till allmänheten ökat med 1,8 miljarder kronor.  

– I dessa turbulenta tider är det glädjande att vi snabbt kunnat anpassa oss och fortsatt att växa, både inom lån till lantbruksfastigheter och boende. Aktiviteten har varit hög på banken och det underliggande resultatet har förbättrats. Vi ser tydligt att vi är på rätt väg i vårt arbete med att hela tiden bli ännu bättre på att möta våra kunder, säger bankens vd Per Lindblad i en skriftlig kommentar.

Rörelseresultatet uppgick till 291 (345) miljoner kronor, exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner 299 (341) miljoner kronor. Förra årets resultat innefattade dock en avyttring av en fastighet, vilket medförde en realisationsvinst på 55 miljoner kronor.

Jämfört med många andra näringar har jord- och skogsbruket påverkats mindre negativt av pandemin och dess ekonomiska konsekvenser. Därtill har diskussionen om självförsörjning fortsatt att bidra till ett ökat intresse för svenskproducerade livsmedel.

– Vi känner trygghet i vår finansiella situation då vi inte har sett någon generell negativ påverkan på bankens kunder eller försämrad kreditkvalitet. Vår intjäningskapacitet är fortsatt stabil och har en positiv trend. Kapitalsituationen är god och vi har kapacitet att låna ut till fler kunder och till nya satsningar hos våra kunder, säger Per Lindblad.

Det är mot denna bakgrund styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening valt att föreslå en extra stämma att besluta att 141 miljoner kronor nu ska gå till föreningens medlemmar i form av utdelning.

Landshypotek Bank ägs kooperativt, av en ekonomisk förening vars medlemmar är bankens lantbrukskunder. Återbäring är en bärande princip för en kooperativ verksamhet och därmed en grund affärsmodellen. 

Platsannonser