Bank

Ökad utlåning lyft för Danske Hypotek

Danske Bank Hypoteks rörelseresultatet för första halvåret 2020 uppgick till 527,1 miljoner kronor, vilket är 15 procent högre än rörelseresultatet för motsvarande period 2019.

Uppdaterad 2020-08-24
Publicerad 2020-08-24

Den positiva utvecklingen beror främst på att utlåningen till allmänheten har ökat, skriver bolaget i rapporten.

Det första halvåret 2020 har dominerats av situationen med covid-19, men bolagets rörelseresultat har inte påverkats av situationen. Intäkter och kostnader har varit opåverkade och covid-19 har inte heller ökat kreditförlusterna under perioden.

Danske Hypotek är ett helägt dotterbolag till Danske Bank A/S. Bolagets verksamhet består i att förvärva hypotekskrediter av Danske Banks svenska filial, samt emittera säkerställda obligationer med hypotekskrediter som säkerhet och därigenom tillhandahålla Danske Bank-koncernen långsiktig åtkomst till konkurrenskraftig finansiering i svenska kronor. 

Räntenettot uppgick till 595,6 miljoner kronor (513 miljoner kronor) och provisionsnettot uppgick till minus 12,8 miljoner kronor (-10,6 miljoner kronor).

Nettoresultat av finansiella transaktioner värderade till verkligt värde uppgick till minus 6,1 miljoner kronor (-14 miljoner kronor). 

De totala kostnaderna uppgick till 68,2 miljoner kronor (49,9 miljoner kronor). Kostnaderna består primärt av ersättningar till Danske Bank för utförda tjänster enligt gällande outsourcingavtal samt resolutionsavgift.

Återföringar av kreditreserveringar har under perioden lett till ett positivt utfall på 18,6 miljoner kronor. För första halvåret 2019 uppgick återföringarna till 19,1 miljoner kronor.

Danske Hypotek förvärvar löpande, från Danske Banks svenska filial, beviljade och utbetalda hypotekskrediter där pantbrev i fast egendom eller pant i bostadsrätt avsedda för bostadsändamål har lämnats. Syftet är att de förvärvade krediterna, helt eller delvis, ska ingå i den säkerhetsmassa som ligger till grund för utgivning av säkerställda obligationer. Vid utgången av första halvåret uppgick Danske Hypoteks utlåning till 111 834 miljoner kronor. Det är en ökning med 44 procent jämfört med utgången av motsvarande period 2019 då utlåningen uppgick till 77 511 miljoner kronor.

Den starka ökningen förklaras av större förvärv av hypotekskrediter i december, april och i maj.

Danske Hypoteks primära finansieringskälla är via säkerställda obligationer på den svenska benchmarkmarknaden. Som komplement till detta har bolaget även tillgång till finansiering via Danske Bank A/S i form av en lånefaclitet.

Bolaget har under första halvåret 2020 lanserat sin femte obligation, DH2512. Per 30 juni uppgick totalt utestående obligationsvolym till 89 539 miljoner kronor. Motsvarande obligationsvolym sista juni 2019 var 63 489 miljoner kronor.

Danske Hypotek redovisar kreditrisken i huvudsak enligt avancerad intern riskklassificeringsmetoden (IRK-metod) samt operativ risk och marknadsrisk enligt schablonmetod. Bolagets kärnprimärkapitalrelation uppgick den 30 juni 2020 till 14,8 procent. Motsvarande nyckeltal för 30 juni 2019 var 18,1procent. 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in