Investors vd Johan Forssell.
Finans

Ökad utdelning i Investor

Styrelsen föreslår en utdelning om 12 kronor per aktie. Samtidigt skrivs värdet på Aleris ned med en miljard kronor och Patricia Industries går in och skjuter till upp till 1 miljard kronor i eget kapital för att amortera delar av Aleris externa lån.

Uppdaterad 2018-01-23
Publicerad 2018-01-23

I dag presenterar Investor bokslutskomminikén för 2017. Under fjärde kvartalet uppgår det justerade substansvärdet, baserat på bedömda marknadsvärden för de större helägda dotterbolagen och partnersägda investeringarna inom Patricia Inudstries till 384.747 miljoner kronor, 503 kronor per aktie, per den 31 december 2017. Detta är en ökning om 4.607 miljoner kronor, motsvarande 1 procent under kvartalet.

Det rapporterade substansvärdet uppgick till 336.262 miljoner kronor, 440 kronor per aktie, per den 31 december 2017. detta är en ökning med 681 miljoner kronor, motsvarande 0 procent under kvartalet.

För helåret uppgick tillväxten i justerat och rapporterat substansvärde, inklusive återlagd utdelning, till 16 procent respektive 15 procent. Påverkan på förändringen av det rapporterade substansvärdet uppgick till 36.185 miljoner kronor under helåret, jämfört med 28.276miljoner kronor året innan. Noterade kärninvesteringar uppgick under helåret till 42.636 miljoner kronor jämfört med 30.936 miljoner kronor året innan. Patricia Industries uppgick till 766 miljoner kronor jämfört med 4.438 miljoner kronor året innan, EQT 3.144 miljoner kronor under helåret jämfört med 1.986 miljoner kronor året innan och betald utdelning -8.411 miljoner kronor jämfört med -7.635 miljoner kronor året innan.

Noterade kärninvesteringar genererade en totalavkastning om 0 procent under fjärde kvartalet.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 34.381 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 31.742 året innan. Koncernens resultat för perioden, inklusive orealiserad värdeförändring, uppgick till 44.298 miljoner kronor, mostsvarande 57,96 kronor per aktie före utspädning, jämfört med 33.665 miljoner kronor året innan och 44,09 kronor per aktie före utspädning 2016. 

Inom Patricia Industries uppgick den organiska omsättningstillväxten för de större helägda dotterföretagen till 3 procent. Mölnlyckes lönsamhet fortsatte att förbättras sekventiellt och var i linje med föregående år.

”Aleris övergripande utveckling är fortsatt otillfredställande. Det redovisade värdet har skrivits ned med 1 mdr kronor och arbetet med att förbättra stabiliteten och lönsamheten har intensifierats”, skriver Investor i rapporten.

Vidare skriver vd Johan Forssell:

"Arbetet med att förbättra verksamhetens stabilitet och lönsamhet har intensifierats. Dessa åtgärder, i kombination med att vissa lönsamma kontrakt kan komma under press, kommer att påverka lönsamheten negativt på kort och medellång sikt. Vår syn på företagets långsiktiga potential är oförändrad, men med hänsyn till utmaningarna i närtid har vi skrivit ned det redovisade värdet på Aleris. För att stödja Aleris i den pågående omstruktureringen har Patricia Industries åtagit sig att skjuta till upp till 1 Mdr kronor i eget kapital för att amortera delar av Aleris externa lån, vilket ger företaget möjlighet att fokusera fullt ut på de nödvändiga operativa förbättringarna. Hur stort tillskottet blir och när det ska skjutas till kommer att utvärderas under årets gång". 

Värdeförändringen på Investors investeringar i EQT uppgick till 7 procent i konstant valuta. Investor tillsköt 813 miljoner kronor netto till EQT under kvartalet. Styrelsen föreslår en utdelning om 12 kronor per aktie, vilket är en ökning jämfört med fjolårets 11 kronor per aktie.

"Om vi blickar framåt är vårt mål även fortsättningsvis att skapa en attraktiv långsiktig värdetillväxt för er, kära medaktieägare. Vi strävar efter att åstadkomma detta genom att vara en engagerad ägare, fortsätta att stärka vårt ägande i utvalda noterade kärninvesteringar, utveckla våra dotterföretag och investera i nya, samt genom att fortsätta att investera i EQT-fonder givet den attraktiva avkastningspotentialen”, avslutar vd Johan Forssell.

Platsannonser