Finans

Ökad upplåning i obligationer

I slutet av april uppgick den svenska räntebärande värdepappersskulden till 8 096 miljarder kronor.

Publicerad 2020-05-22

Det är en ökning med 56 miljarder jämfört med mars. Ökningen beror framför allt på att obligationer denominerade i svenska kronor har ökat under månaden. Det visar statistik från SCB.

Den totala obligationsskulden uppgick i slutet av april till 6 981 miljarder kronor, vilket utgör 86 procent av den totala räntebärande värdepappersskulden. Det är en ökning med 55 miljarder jämfört med föregående månad. Ökningen beror främst på att obligationer denominerade i svenska kronor under månaden har ökat med 67 miljarder. Obligationer denominerade i utländsk valuta har däremot minskat med 13 miljarder vilket framförallt beror på att både dollarn och euron försvagats gentemot kronan under månaden.

Skuldstocken för penningsmarknadsinstrument är nästan oförändrad jämfört med mars och uppgick i slutet av april till 1 115 miljarder kronor.

Bostadssektorn, som står för den största delen av den totala skuldstocken, var den sektorn som ökade sin räntebärande värdepappersskuld mest jämfört med mars. Ökningen uppgick till 50 miljarder kronor. Även sektorn övriga monetära finansinstitut (som också inkluderar Riksbanken) och staten har ökat sin skuld jämfört med föregående månad med 42 respektive 34 miljarder kronor.

Banksektorn och sektorn icke-finansiella och övrig finansiella företag har däremot minskat sin skuld med 60 respektive 14 miljarder kronor. Majoriteten av skulden inom dessa två sektorer är i utländska valutor. För övriga sektorer är värdepappersupplåningen främst i svenska kronor.

Inom de närmaste sex månaderna kommer räntebärande värdepapper till ett värde av 1 574 miljarder kronor att förfalla varav 780 miljarder av dessa är i utländska valutor, framför allt dollar och euro.

Sektorerna bank och övriga monetära finansinstitut står tillsammans för två tredjedelar av värdepappersupplåningen som förfaller inom sex månader.

Platsannonser