Annons: Innehåll från UC

Ökad efterfrågan på ESG-data om mindre och onoterade bolag

Enento Group utvecklar pålitliga affärsinformationslösningar som tillför stora värden för både deras kunder och för samhället i stort, där kärnan är – och alltid har varit – att bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi. I dag befinner sig Enento i en tillväxtfas där de i Norden fortsatt utökar sitt affärsinformationserbjudande gentemot deras svenska kunder inom bank- och finanssegmentet via dotterbolaget UC. Genom att fortsatt skapa möjligheter för datainsamling i skenet av den växande digitaliseringen och den gröna omställningen har UC en viktig samhällsroll att fylla.

Klimatomställningen påverkar i stort sett samtliga branscher, inte minst bank- och finanssektorn där strålkastarljuset allt mer riktats mot hållbarhetsfrågan under de senaste åren. Till följd av nya lagstadgade ESG-kriterier (Enviromental, Social and Governance) som ställer krav på en stor andel bolags kontinuerliga hållbarhetsrapportering, har marknadsefterfrågan på bättre hållbarhetsdata och mervärdestjänster accelererat.

Data som konkurrensfördel 

– Alltmedan medvetna konsumenter efterfrågar hållbara produkter och tjänster, letar arbetssökande efter ansvarstagande företag, och investerare efter gröna investeringar, säger Jeanette Jäger, vd för Enento Group i Norden. På grund av förändringar som dessa, samt det nya EU-taxonomidirektivet – där hållbarhetsplaner kommer utgöra en väsentlig del i granskningen av affärsmodeller och kreditrisker hos bankerna – förväntar vi oss en explosion av ny ESG-data. 

ESG-data, och hanteringen av dessa data, menar Jeanette kommer spela en avgörande roll för företags förmåga att klara sig framöver. 

– Dessa data behöver samlas in, struktureras, analyseras och förädlas för att företag ska kunna fatta välgrundade affärs- och investeringsbeslut, liksom för att lyckas hålla jämna steg med utvecklingen – och deras konkurrenter.

Det nya EU-taxonomidirektivet som företag nu börjat implementera är ett klassificeringssystem vars syfte är att avgöra om deras verksamhet är hållbar och för att inrikta kapitalflödena mot mer hållbara ändamål. Det innebär i förlängningen att ESG-data även kommer att behöva samlas in för onoterade och mindre företag, som traditionellt inte hållbarhetsredovisar.

– Sedan tre år tillbaka erbjuder vi våra kunder på den finska marknaden ESGdata om aktiebolag. Tjänsten kallas ESG-rapport och nyligen lanserades samma tjänst även för våra svenska kunder. Via rapporten kan våra kunder samla in och använda ESG-data om sina kunder, leverantörer och partners, för att i förlängningen underlätta kreditprocesser, upphandlingar och kundhantering. Det som är unikt med vår produkt på den svenska marknaden är att vi ger våra kunder tillgång till ESG-information om samtliga aktiva aktiebolag i hela Sverige – idag finns det ingen annan tjänst som tillhandahåller den informationen.

ESG-rapporten sätter en grundläggande standard och fungerar som en hygienfaktor vid hållbarhetsrapportering och visar exempelvis domar, certifikat och miljösanktionsavgifter. Den hjälper företag att spara tid genom att snabbt och enkelt bidra med övergripande hållbarhetsinformation och kan tas för alla aktiva aktiebolag i Sverige oavsett storlek eller om bolagen är noterade eller inte.

Framtidssäkra ditt företag! 

Vare sig det handlar om myndigheter eller konsumenter så väger alltid mätbara data tyngre än ord. 

– För företag att efterleva de hållbarhetsplaner som de kommunicerar och skapa förtroende behöver de kunna visa aktieägare, investerare och konsumenter att de är värda att investera i och samarbeta med, säger Jeanette. 

Framöver förutsätter Jeanette att vi kommer se en fortsatt utveckling i hur data används. 

– Teknologin finns, men metodiken kommer vidareutvecklas de kommande åren. Med en växande e-handel, offlinebetalningar, realtidskreditdata och transaktionsövervakning kommer kraven på integritet och säkerhet öka, vilket i sin tur kommer att forma utvecklingen av nya produkter och tjänster.

Enento följer med sina kunder på den här resan för att förse dem med verktygen de behöver. Vare sig ett företag vill hålla sig ajour med sina konkurrenter, stärka sin marknadsposition eller växa har Enento lösningen.

Läs mer på uc.se/esg och enento.com 

Det nordiska affärsinformationföretaget Enento Group samlar in och omvandlar data till intelligens och kunskap som används i interaktioner mellan människor, företag och samhällen. Enento Group har verksamhet i Finland, Sverige, Norge och Danmark. I Sverige är Enento verksamma som UC, Proff och All

Annons