Fastigheter

Odd Molly fyller på kassan och förvärvar logitiskportfölj

Odd Molly fyller på kassan med 245 miljoner kronor via emissioner och förvärvar en portfölj med ett fastighetsvärde om cirka 354 miljoner kronor.

 

Publicerad 2020-10-21

Odd Molly har ingått avtal om att förvärva fyra logistikfastigheter i Borås, en logistikfastighet i Malmö samt två större förvaltningsfastigheter med ett sammanhörande mark- och utvecklingsområde för logistikbyggnader längs E4 i Vaggeryd. Underliggande fastighetsvärden för samtliga transaktioner uppgår till cirka 354 miljoner kronor. Transaktionerna sker genom ett antal bolagsförvärv. Tillträdena är planerade till den 15 december 2020.

I samband med tillträdena avser Odd Molly genomföra riktade emissioner om högst 6 696 301 nya stamaktier av serie A till kurs 14 kronor per aktie till säljarna av fastighetsbolagen.

Vidare har styrelsen beslutat genomföra en riktad kontant nyemission om totalt 3 000 000 nya stamaktier av serie A till teckningskurs 14 kronor per aktie till en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget Phoenix Insurance Group. Genom emissionen tillförs bolaget 42 miljoner kronor före transaktionskostnader. 

Totalt planeras således emissioner om ca 245 miljoner kronor före transaktionskostnader genom emission av högst ca 18 878 927 nya stamaktier av serie A.

Några av Odd Mollys största aktieägare; Ilija Batljan (genom bolag), Rutger Arnhult (genom bolag), Patrik Tillman (genom bolag) samt en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget Phoenix Insurance Group Ltd, som tillsammans innehar och representerar ca 53 procent av bolagets aktier, har åtagit sig att teckna sina respektive pro-rata andelar i Företrädesemissionen. Den del av företrädesemissionen som inte täcks av teckningsåtagandena garanteras av en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget Phoenix Insurance Group Ltd. Företrädesemissionen är således fullt säkerställd.

Teckningsperioden beräknas pågå från och med den 24 november 2020, till och med den 8 december 2020, eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Handeln i teckningsrätter väntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 24 november 2020, till och med den 4 december 2020.

Efter genomförda transaktioner kommer bolagets totala fastighetsbestånd öka från ca 548 miljoner kronor till cirka 900 miljoner kronor och antalet kvadratmeter från ca 73 000 till drygt 119 000 kvadratmeter. Beräknat driftnetto ökar från 32,5 miljoner kronor till knappt 53 miljoner kronor inklusive tidigare annonserade förvärv och tillbyggnad på bolagets logistikfastighet i Kristianstad som förvärvades i slutet av 2019.

 

Platsannonser

Logga in