Erik Johansson, vd Freja Partner, Johan Norin, managing partner Jansson & Norin och Jim Runsten, CEO Synch
Juridik

Nya betalningsmodeller

Den nya tekniken bidrar till att affärsjuridisk rådgivning kan paketeras på flera olika sätt. Detta påverkar prismodellerna, vilket är särskilt tydligt på landets juristbyråer. Tre röster berättar om olika prismodeller och förklarar varför timdebitering fortfarande är dominerande.

Uppdaterad 2016-12-21
Publicerad 2016-11-18

Arvodet som en advokat debiterar sin klient ska vara skäligt. Det framgår av lagen såväl som av Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.

God advokatsed tillåter inte att en advokat tar betalt i annat än sedvanliga betalningsmedel. Med sedvanliga betalningsmedel avses kontanter, check, postväxel och liknande. Även kvittning anses vara sedvanligt betalningsmedel när avräkning sker från klientmedelskonto.

Det här innebär att juristbyråer, som inte är medlemmar i Advokatsamfundet, har större frihet än advokatbyråer att styra över vilka betalningsmodeller som de erbjuder sina klienter.

Mer klientanpassade betalningsmodeller kombinerat med nya former av paketering av juridiska tjänster bidrar till att affärsjuridiken har blivit mer tillgänglig för aktörer som tidigare inte har haft möjlighet att anlita juridisk rådgivning.

En juristbyrå som har utvecklat olika betalningsmodeller för att kunna nå ut till mindre bolag är Freja Partner.  

Erik Johansson, vd för Freja Partner, berättar att han upplever att mindre bolag drar sig för att anlita juridiska rådgivare på grund av rädslan för höga kostnader. Det innebär att klienten försöker att klara sig utan juridisk expertis i så hög utsträckning som möjligt. Först när det inte finns något alternativ anlitas en jurist.

Detta beteende riskerar att få negativa konsekvenser.

– När klienten till slut tar hjälp av en jurist har problemet ofta blivit omfattande. Det blir därför onödigt  dyrt för klienten. I vissa fall kan det till och med vara så att klienten har förvärrat situationen genom att försöka lösa problemet på ett felaktigt sätt.

För att uppmuntra klienter att söka juridisk rådgivning i ett tidigt skede har Freja Partner utvecklat olika prismodeller, alla med fast pris, som är anpassade till klientens ekonomiska förutsättningar.

Freja Partner tillämpar tre olika betalningsmodeller som alla består av årsabonnemang, vilka betalas månadsvis. Paketen riktar sig mot olika kategorier av klienter; bolag i start-up fasen, mindre bolag i tillväxtfasen och större bolag. Utmärkande för paketen är att juridiska dokumentmallar ingår liksom fakturering och bokföring. I de två större paketen ingår även fri juridisk rådgivning. Det är först när rådgivningen går över i praktisk juridisk hjälp (upprättande av avtal, skrivelser, förhandlingar, rättegång etc.) som de begränsade timmarna i timbanken utnyttjas.

Syftet med att erbjuda paketlösningar är att ge klienterna möjlighet att anlita juridisk rådgivning så fort ett problem dyker upp utan att de ska behöva drabbas av höga klumpsummor.

– Vår vision är att alla ska ha råd med juridisk hjälp. Vi vill att nystartade och mindre bolag ska känna trygghet och ha möjlighet att göra rätt från början.

Erik Johansson förklarar att priset är en avgörande faktor till att klienter anlitar deras tjänster. Även det faktum att byrån arbetar proaktivt är ett tungt vägande skäl till att klienter anlitar dem.

–  Förutom att erbjuda olika typer av betalningsmodeller arbetar vi proaktivt med våra klienter, för att skapa ett mer problemfritt företagande för dem. Vårt mål är att samarbeta med våra klienter under många år framöver och därför behöver vi leverera professionell juridisk hjälp på ett effektivt och tillgängligt sätt.

Ser du några trender i Sverige när det gäller betalningsmodeller?

–  Det är tydligt att alternativ till den traditionella timdebiteringen växer fram. Med den ökande digitaliseringen förändras marknaden.  Detta innebär bland annat att det inte längre går att ta betalt för ren och skär information på samma sätt som tidigare. Jag tror därför att det traditionella timarvodet kommer att minska i relevans när vi ser till generellt affärsjuridiskt arbete.

Enligt Erik Johansson har branschen fokuserat mer på att vara problemlösare än problemförhindrare. För att stötta klienterna i att bli morgondagens stjärnor betonar Erik Johansson vikten av att erbjuda klienten förutsättningar att göra rätt från början och att erbjuda kontinuerlig rådgivning för att  stärka klienten i dess företagande. En förutsättning för detta är att byråerna kan erbjuda rätt anpassade betalningsmodeller för klienter som inte är så resursstarka.

– För oss är det viktigt att vidga marknaden för affärsjuridik, inte nödvändigtvis att ta marknadsandelar. Samtidigt som vi ser nyttan och behovet av den traditionella juridikens arbete vill vi ge fler mindre företag möjlighet till proaktiv rådgivning så att de kan utveckla sitt företagande.

Ett annat exempel på en juristbyrå som tillämpar icke-traditionella betalningsmodeller är Jansson & Norin.

Johan Norin, managing partner för Jansson & Norin, berättar att de är beredda att tillämpa betalningsmodeller som är anpassade efter klientens behov, under förutsättning att de ser stor potential i klienten och tror på affärsidén.

–  Det kan handla om förlängda kredittider, sweat equity (betalning i aktier), success fees, abonnemangsformer eller helt enkelt ett lägre pris. Våra paketerade modeller, som innehåller ett visst antal förbetalda timmar innefattande ett visst innehåll, är populärast. En paketerad tjänst kan prissättas betydligt förmånligare för klienten.

Johan Norin berättar att om de hittar en klient som de tror på är inte lönsamheten i det första uppdraget särskilt viktigt. Det stora värdet ligger i en långsiktig affär med ett framgångsrikt bolag.

– Jag tror att det är nödvändigt att byrån har en långsiktig inställning till affären, för att ett nystartat  företag ska kunna växa.

Nystartade bolag har ofta ett större behov av juridik än medelstora och stora bolag i de mer traditionella näringarna, menar Johan Norin. Anledningen till det är att nystartade företag har ett behov av att få sitt "juridiska fundament" på plats. Unga bolag med stora tillväxtambitioner har ofta innovativa affärsidéer, som många gånger innebär juridiska utmaningar. Fintech-sektorn är ett sådant exempel, där riktigt små bolag brottas med stora regulatoriska utmaningar.

–  Mindre bolag har svårt att betala för juridiska tjänster. En typisk klient hos oss är ett relativt nystartat och utvecklingstungt bolag, som är beroende av riskapitalfinansiering för sin överlevnad.  Ett sådant bolag behöver ofta tillämpa okonventionella ersättninsmodeller som till exempel optionsprogram för att finansiera rätt kompetens. I dessa fall är juridisk rådgivning ofta en förutsättning för att säkerställa rätt finansiering medan finansieringen är en förutsättning för att kunna köpa rätt råd.

Ser du några trender i Sverige när det gäller betalningsmodeller?

– I branschen pågår ett ständigt arbete i att hitta modeller som ger löpande intäkter, exempelvis abonnemangs- och prenumerationstjänter. Problemet är att juridisk rådgivning ofta upplevs som en tjänst som bolaget köper inför ett enstaka behov. Betalningsviljan för en löpande prenumeration på juridiska tjänster är därför begränsad.

Johan Norin ser det som en fördel att Jansson Norin inte är ett "partnerägt" bolag där aktieägandet utgör en del av lönemodellen, eftersom de då inte har ett direkt intresse av utdelning på kort sikt. Det ger de möjlighet att biträda mindre bolag med hög potential till ett - ibland - lågt pris, eftersom satsningen kan löna sig på längre sikt. Det blir helt enkelt lättare att investera för framtiden.

Synch är en advokatbyrå och därför accepterar de inte annat än betalning med sedvanliga betalningsmedel. För många klienter är det inte enbart betalningsbeloppet som är viktigt utan även betalningsvillkoren, menar Jim Runsten, CEO för advokatbyrån Synch.  

– Jag upplever att en viktigare fråga än vilka betalningsmodeller som vi erbjuder våra klienter är hur vi kan öka förutsebarheten. Med ökad förutsebarhet har klienterna större möjlighet att fatta välinformerade beslut och att väga risk och nytta mot varandra. Förutsebarheten i prissättningen är definitivt en framgångsfaktor – i alla segment.

Jim Runsten berättar att han nyligen läste ett intressant inlägg av Matt Fawcett, chefsjurist på managementbolaget NetApp. Matt Fawcett var bekymrad över att advokatbyråer är så dåliga på att tala om vad deras tjänster kostar och menar att antingen är det så att advokaten verkligen inte vet hur han ska hantera ärendet eller så vet advokaten att det kommer att bli så dyrt att han vill undvika att tala om priset.  Inget av dessa två alternativ skapar förtroende hos klienten.

Ser du några trender i Sverige när det gäller betalningsmodeller?

– Det är tyvärr fortfarande ett stort fokus på timarvoden och rabatter, även från köparsidan. Med hänsyn till att det ofta är svårt för klienten att bedöma tidsåtgången i ett ärende blir totalkostnaden automatiskt en osäkerhetsfaktor. Vi behöver bli bättre på att möta denna osäkerhet och förtroenderisk.

Jim Runsten berättar att timdebitering många gånger är ett alltför enkelt sätt att prissätta tjänster.  Juristen borde även ta hänsyn till andra faktorer än enbart tidsåtgången.

På Synch upplever man att klienterna har ett stort intresse för paketerade legala lösningar och man arbetar därför aktivt med att "produktifiera" tjänster.

–  Vi ser att det ibland är en fördel för klienterna att vi paketerar vissa juridiska tjänster som ett specifikt erbjudande där det tydligt framgår vad som ingår och vad priset är. Det skapar en tydlighet och trygghet för klienten, vilket många gånger kan vara viktigt, till exempel vid uppstart av en verksamhet.  Vi är övertygade om att man måste sätta klienten i centrum och verkligen vilja att klienten ska glänsa!

Är juristbyråerna ett hot mot advokatbyråerna?

– Vi tycker att det är spännande med olika typer av juridiska rådgivare på marknaden och är övertygade om att det finns plats för olika alternativ. Vi har själva valt att vara anslutna till Advokatsamfundet. Vi ser inte att det ena nödvändigtvis är bättre än det andra utan har fokus på att utveckla vår organisationsmodell, våra arbetsprocesser och kunderbjudanden i en samtida och digital kontext. Vi tror på utveckling och anser att det är en nödvändighet. Det i sin tur gör oss attraktiva både för våra klienter och som arbetsgivare.

 

 

    
    

 

 

 

 

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in