Bank

Ny särskild enhet och förändringar i koncernledningen

Swedbanks tillförordnade vd och koncernchef, Anders Karlsson, har utifrån ett initiativ av styrelsen beslutat att etablera en enhet för att bekämpa ekonomisk brottslighet. 

Uppdaterad 2019-04-25
Publicerad 2019-04-25

Enheten får namnet Anti-Financial Crime unit (AFC) och kommer att ha resurser och kompetens avseende bland annat teknik och undersökningar med koppling till ekonomisk brottslighet, enligt ett pressmeddelande.

Den nya enheten AFC kommer att fokusera på arbetet med att förhindra penningtvätt (AML), åtgärder mot terrorismfinansiering (CTF), motverkande bedrägerier, cybersäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet. Enheten kommer att ledas av Anders Ekedahl, som kommer att ha det övergripande ansvaret för AML-processerna i koncernen. Utöver enhetens huvudsakliga fokusområde kommer AFC också att koordinera interna och externa utredningar inom AML-området och inkluderar även kontakter med myndigheter. Den delen av enhetens arbete kommer att ledas av nuvarande chefen för Group Compliance, Cecilia Hernqvist. Anders Karlsson har utsett Ingrid Harbo till tillförordnad chef för Group Compliance.

– Genom AFC skapar vi en stark enhet fokuserad på olika aspekter av ekonomisk brottslighet. Enheten kommer att ha det övergripande ansvaret för bankens processer för att motverka penningtvätt inklusive ramverk och processer för kundkännedom, riskklassificering, transaktionsmonitorering och myndighetsrapportering. Vi samlar nu alla relevanta resurser och kompetenser i banken för att säkerställa robusta rutiner och vi kommer även fortsatt att investera i området, säger Anders Karlsson i en skriftlig kommentar.

Till följd av dessa förändringar har Anders Karlsson utsett Tarmo Pajumets till tillförordnad chef för Group IT och styrelsen har utsett Anders Erlandsson till tillförordnad chef för Internrevision. Anders Ekedahl och Tarmo Pajumets kommer båda att rapportera till vd och ingå i koncernledningen. Ingrid Harbo rapporterar till vd och är adjungerad till koncernledningen. Alla förändringar sker med omedelbar verkan.

Swedbank samarbetar fullt ut med de myndigheter i Sverige, Baltikum och USA som genomför olika utredningar om Swedbanks historiska regelefterlevnad inom AML-området. För att ge stöd i arbetet kring olika utredningar har banken anlitat externa rådgivare, inkluderande den internationella advokatbyrån Clifford Chance som leder arbetet i den pågående interna utredningen. I sitt arbete har Clifford Chance anlitat den internationella konsultfirman FTI för att stötta med forensisk expertis.

Den interna utredningen kommer bland annat att omfatta en genomgång av nuvarande och historiska kundrelationer i bankens baltiska verksamheter, de preliminära slutsatserna i tidigare interna utredningar, bankens hantering av rekommendationer i tidigare interna utredningar samt bankens regelefterlevnad och styrning när det gäller åtgärder mot penningtvätt. Den interna utredningen kommer också att inkludera det arbete som Forensic Risk Alliance (FRA) genomför, vilket fokuserar på de personer och företag som är kopplade till den så kallade 50-listan.

Clifford Chance biträder också banken i kontakterna med amerikanska myndigheter.

 

 

 

Platsannonser