Nordnets vd Lars-Åke Norling. Foto: Nordnet
Nordnets vd Lars-Åke Norling. Foto: Nordnet
Börs

Nordnet gör comeback på börsen före årsskiftet

Nordnet meddelar idag sin avsikt att genomföra en notering av sina aktier på Nasdaq Stockholm.

Uppdaterad 2020-11-05
Publicerad 2020-11-05

Erbjudandet förväntas bestå enbart av befintliga aktier i bolaget som erbjuds av de säljande aktieägarna.

Nordnet grundades år 1996 som en pionjär i Norden inom elektronisk handel med värdepapper till låga kostnader. Sedan verksamheten startade har Nordnet haft fokus på den digitala kundupplevelsen med ett övergripande syfte att demokratisera sparande och investeringar.

Nordnets verksamhet gynnas av en långsiktig trend där kunder flyttar från de traditionella storbankerna till digitala plattformar för sparande. Nordnet är den enda pan-nordiska digitala plattformen för sparande och investeringar av väsentlig storlek, och är därför väl positionerat för att kapitalisera på denna underliggande marknadstrend i Norden. Som ett resultat av förbättrad användarupplevelse och ökad produktinnovation under de senaste åren har Nordnet kunnat se märkbart högre aktivitet och engagemang hos sina kunder samt en signifikant ökning av marknadsandelar i Norden vilket har resulterat i en accelererad tillväxt, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

– Under de senaste månaderna har vi genomfört en strategisk översyn och träffat många intressenter. Det har funnits ett starkt intresse för vår nordiska digitala plattform för sparande och investeringar och den generella bilden är att Nordnet är ett attraktivt positionerat företag som har inlett en spännande resa. Nordnets starka varumärke och användarvänliga pan-nordiska plattform ger oss en unik position att kapitalisera på denna pågående strukturella förändring. Det är mot denna bakgrund dags att ta nästa steg på vår resa. En notering kommer att ytterligare stärka vår profil och varumärkeskännedom samtidigt som vi ger nya aktieägare, inklusive våra medarbetare och kunder, möjligheten att följa med på vår fortsatta tillväxtresa, säger Lars-Åke Norling, Nordnets vd i en skriftlig kommentar.

– Som grundare och storägare i Nordnet sedan starten 1996 är vi hängivna anhängare av Nordnet och dess uppdrag att demokratisera sparande och investeringar samt att utmana traditionella strukturer. Jag är stolt över vad Nordic Capital och vi har uppnått under åren av privat ägande. Under de senaste åren har vi gjort betydelsefulla investeringar i Nordnets plattform för att säkerställa tillväxt, skalbarhet och en kundupplevelse i världsklass. Vi är engagerade i Nordnets framtid och kommer att förbli stora aktieägare även framöver. Vi ser fram emot att ta en aktiv del i att fullfölja Nordnets ambition att bygga den bästa plattformen för sparande och investeringar, säger Tom Dinkelspiel, ordförande i Öhmangruppen och styrelseordförande i Nordnet.

Styrelsen och Nordnets koncernledning gör, tillsammans med bolagets större aktieägare, Öhmangruppen och Nordic Capital, bedömningen att det nu är en lämplig tidpunkt för Nordnet att åter bli ett börsnoterat bolag. Öhmangruppen kommer kvarstå som större aktieägare även efter noteringen och är dedikerade till att delta i Nordnets framtida utveckling och tillväxt. Nordic Capital kommer ha ett fortsatt ägande i bolaget och aktivt delta i styrelsens arbete även efter erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm och avser att fortsätta stötta bolagets utveckling framöver.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att bolaget uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet uppfylls. Beroende på marknadsförhållanden förväntas erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm genomföras under 2020.

Erbjudandet i sammandrag

Om bolaget väljer att genomföra Noteringen kommer Erbjudandet att innefatta följande:

Ett erbjudande till allmänheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland; och

Ett riktat erbjudande till institutionella investerare i Sverige och vissa andra jurisdiktioner i enlighet med gällande regler och tillämpliga undantag.

Erbjudandet till institutionella investerare kommer enbart att göras till (i) vissa institutionella investerare utanför USA med stöd av Regulation S enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("U.S. Securitites Act"); och (ii) inom USA, enbart till sådana investerare som kan anses vara "kvalificerade institutionella investerare" (Eng. qualified institutional buyers, "QIBs") såsom definierats i Rule 144A i U.S. Securities Act och "kvalificerade köpare" (Eng. qualified buyers) såsom definierats enligt den vid var tid gällande U.S. Investment Company Act of 1940 ("U.S. Investment Company Act").

Erbjudandet förväntas bestå enbart av befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av Cidron Danube S.à r.l. (ett bolag indirekt kontrollerat av Nordic Capital), E. Öhman J:or Intressenter AB och E. Öhman J:or Intressenter II AB (de "Säljande Aktieägarna"). Aktierna som erbjuds av de Säljande Aktieägarna förväntas också innefatta en mindre försäljning av befintliga aktier av och för andra aktieägare i Bolaget, inklusive styrelseledamöter och medlemmar av koncernledningen. Styrelseledamöter och koncernledningen kommer att återinvestera större delen av sina befintliga innehav i Noteringen. Omedelbart före Noteringen kommer Nordic Capital att inneha cirka 40 procent av aktierna, Öhmangruppen kommer att inneha drygt 55 procent av aktierna och styrelseledamöter och medlemmar av koncernledningen i Nordnet kommer att inneha mindre än 5 procent av aktierna i Bolaget.  

Bolaget, de säljande aktieägarna, styrelsen och koncernledningen har, med vissa undantag, till förmån för Joint Global Coordinators ingått åtaganden att under en period om 180 dagar från den första dagen för handel (för de säljande aktieägarna och bolaget) respektive 365 dagar från den första dagen för handel (för styrelseledamöter och medlemmar i koncernledningen), inte överlåta eller avyttra sina respektive aktieinnehav utan föregående skriftligt medgivande från Joint Global Coordinators (den så kallade lock-up perioden).

Nordnets vd har därutöver till förmån för bolaget, med vissa undantag, ingått ett åtagande innebärandes att han under 24 månader efter den första dagen för handel inte får överlåta eller avyttra sitt aktieinnehav i Nordnet utan föregående skriftligt medgivande från bolaget.

Platsannonser

Logga in