Finans

Nordic Capital förlorar i kammarrätten

Kammarrätten väljer att gå på Skatteverkets linje och skärper dessutom skattetilläggen jämfört med Förvaltningsrättens dom. Nordic Capital kommenterar domen och uppger att den ska överklagas till högre instans.

Uppdaterad 2020-11-23
Publicerad 2017-04-27

Riskkapitalisternas första dom har kommit från Kammarrätten i dag. Nordic Capital förlorar striden mot Skatteverket då Kammarrätten har gått på Skatteverkets linje i frågan om hur utdelning till anställda i riskkapitalbolag ska beskattas.

Kammarrätten är dessutom tuffare i bedömn ingen när det gäller skattetilläggen och ändrar förvaltningsrätten dom och tvingar riskkapitalisterna att betala fullt skattetillägg till skillnad från förvaltningsrättens dom. Förvaltningsrätten halverade Skatteverkets yrkande om skattetillägg på grund av att målen har dragit ut på tiden då dessa ansågs vara komplexa och att frågan om carried interest ska beskattas i tjänst eller kapital innehöll vissa svårare bedömningar.

"Enligt kammarrättens mening rör inte målet en svår skatterättslig fråga. Handläggningstiden har heller inte varit så lång att den motiverar nedssättning av skattetillägget", skriver Kammarrätten i domen.

Nordic Capital kommenterar domen tidigt på morgonen i ett pressmeddelande: "Dessa domar saknar vid första anblick stringens och behöver nu analyseras i detalj".

Ombudet Sven-Åke Bergkvist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå pekar på att "tidigare dom i kammarrätten slog fast att vinsten i en riskkapitalfond består av avkastning på investerat kapital och delas mellan de som investerat i fonden, vilket denna dom går emot".

– Domen om att vinstdelning från investeringar i riskkapitalfonder är att likställa med lön är felaktig och strider mot kammarrättens tidigare avgörande gällande bolaget. Riskkapitalbranschen behöver liksom övrigt näringsliv tydliga och stabila spelregler. Att kammarrätten bortser från domstolspraxis på området bidrar till osäkerhet kring våra förutsättningar och missgynnar hela branschen, säger Klas Tikkanen, CFO, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder.

Kammarrättens hållning att vinstdelning från investeringar i riskkapitalfonder ska beskattas enligt reglerna för fåmansbolag, alltså 3:12-reglerna, är också felaktig, enligt NC Advisory AB.

– Vi kommer att överklaga kammarrättens domar. Ingen av de 19 individer som domarna berör uppfyller lagkravet på att ha varit verksam i betydlig omfattning i de bolag som talan rör. Således är en grundförutsättning för att 3:12-reglerna ska kunna tillämpas inte uppfylld. Det hoppas vi Högsta förvaltningsdomstolen ska inse, fortsätter Klas Tikkanen, CFO, NC Advisory AB.

– Kammarrätten har i och med detta avkunnat helt motstridiga domar i samma sak. Tidigare dom har slagit fast att så kallad carried interest ska beskattas som kapital, vilket denna dom går emot. Vad gäller 3:12 så har kammarrätten utvidgat tillämpningsområdet för 3:12 och beskattar fler företagare än som tidigare skett och enligt vår mening har kammarrätten gått mycket långt. Detta är frågor för högsta instans att ta ställning till och vi utgår från att den prövar och ändrar, säger Sven-Åke Bergkvist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Juridiskt ombud för NC Advisory AB.

Han uppger att de skattskyldiga har redovisat samtliga belopp i sina deklarationer och dessutom fått frågor med anledning av redovisningarna samt att Skatteverket har prövat sig fram i många år med olika beskattningsförslag.

– De första åren var Skatteverket helt säkert på att det var lön. Nu, de senaste åren, har man drivit 3:12 frågan. Såväl Skatteverket som de skattskyldiga har ägnat hundratals timmar åt att utreda de olika frågorna. Det är stötande att en domstol inte under sådana omständigheter anser att det är fråga om en svårbedömd skattefråga, fortsätter Sven-Åke Bergkvist.

Robert Andreen är en av Nordic Capitals 19 rådgivare som i dag fått sin dom. Han har varit Key Executive och anställd i Nordic Capital sedan han var med och grundade bolaget 1989 och har ingått i managementteamet som står bakom rådgivningen till GP-bolaget.

Kammarrätten skriver i domen att "Robert Andreen har som anställd i NC AB, Key Executive och medlem i managementteamet ställt sitt kunnande till förfogande och utfört arbetsinsatser som har varit en bidragande orsak till den värdeutveckling som skapats i fonderna. Det är klarlagt att ILP inte hade fått carried interest utan de insatser som Robert Andreen och övriga i managementteamet utfört. Kammarrätten finner mot den angivna bakgrunden att ersättningen enligt PLA ska ses som en ersättning för utfört arbete och inte anses utgöra avkastning på kapital".

Kammarrätten slår fast att en sådan ersättning normalt sett beskattas som inkomst av tjänst men eftersom Robert Andreen är indirekt ägare av ILP som är ett fåmansföretag ska den ersättning som han fått från ILP i första hand prövas mot 3:12-reglerna.

"Av de anställda har Key Executives haft den viktigaste rollen för att ta fram relevanta underlag och bidra till vinstgenereringen, och Robert Andreen har varit en av dessa personer. Att det formellt varit GP som har fattat de avgörande besluten i fonden minskar inte Robert Andreens betydelse för vinstgenereringen. Att han inte ensam bidragit till vinstgenereringen hindrar inte att han haft stor betydelse för denna. Robert Andreen har varit en del av en begränsad krets av personer, Key Executives, som tillsammans varit av stor betydelse för vinstgenereringen", skriver Kammarrätten.

Kammarrätten fastslår dessutom att det föreligger en fåmansföretagsstruktur och att Robert Andreen varit verksam i betydande omfattning i GP som ägs av ILP och att hans andelar därmed ska anses vara kvalificerade.

"Robert Andreen äger Marstrand Sarl och Varmdo Sarl som är fåmansföretag i den aktuella fondstrukturen och som i sin tur indirekt äger andelar i ILP. Det finns därför inte skäl att göra någon annan bedömning när det gäller beskattning av inkomster av partiella likvidationer som erhållits från Marstrand Sarl och Varmdo Sarl.".

Under dagen väntar även fler domar för riskkapitalbolagen, bland annat EQT-rådgivarnas dom.

Mer inom kort.

Faktatext till bild

Fonden konstitueras genom avtalet Limited Partnership Agreement, LPA, som ingås mellan General Partner, GP, Initial Limited Partner, ILP, och externa investerare, LP.
Förvaltningen av fonden sköts av GP och det är också GP som fattar de formella besluten om investeringar. För förvaltningen av fonden får GP ersättning, en så kallad management fee.
GP har tecknat rådgivningsavtal med NC AB enligt vilket NC AB ska tillhandahålla GP rådgivning och rekommendationer vid investeringar och avyttringar i fonden. NC AB får marknadsmässig ersättning för detta.
NC AB betalar i sin tur ut marknadsmässiga löner till de personer som är anställda i bolaget och som arbetar med rådgivningsverksamheten, det så kallade managementteamet.
GP ägs av ILP som i sin tur ägs av Key Executives.
ILP är, till skillnad från NC AB, ett fåmansföretag. Vinsterna i fonden har i förhållande till satsat kapital fördelats asymmetriskt över en viss nivå. Den asymmetriska vinstfördelningen innebär att ILP, direkt eller via GP, får en i förhållande till insatt kapital större del av vinsten än de externa investerarna. Det är denna överskjutande del som kallas carried interest.

 

Källa: Kammarrättens dom

Platsannonser