Frank Vang-Jensen, Nordeas vd och koncernchef. Foto: Pressbild
Bank

Nordeas vd: Vi växer snabbare än marknaden på flera områden

Nordeas rörelseresultat ökade med 24 procent jämfört med tredje kvartalet 2019. Intäkterna ökade med 4 procent och kostnaderna minskade med 6 procent.

Uppdaterad 2020-10-23
Publicerad 2020-10-23

Avkastningen på eget kapital var 10,1 procent, och bidragande var de mycket låga kreditförlusterna under tredje kvartalet. 

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef kommenterar:

– Vi har sett tydliga resultatförbättringar på samtliga huvudområden under tredje kvartalet. Vår kundnöjdhet är högre nu än före utbrottet. 

– Vår bedömning är att vi växer snabbare än marknaden på flera områden. Räntenettot var 6 procent högre än under tredje kvartalet 2019, den högsta tillväxttakten sedan 2012, vilket berodde på ökade volymer och större marknadsandelar inom bolån, samt ökad utlåning till små och medelstora företag.

Avgifts- och provisionsnettot minskade med 4 procent, huvudsakligen beroende på att intäkterna från kort- och betalningsavgifter alltjämt påverkades negativt av den dämpade ekonomiska aktiviteten till följd av covid-19. Det förvaltade kapitalet uppgick till rekordhöga 326 miljarder euro och nettoinflödena var stadiga från samtliga affärsområden. Intäkterna från sparande ökade med 4 procent. Normalt brukar nettoresultat av poster till verkligt värde vara lågt under tredje kvartalet (säsongsrelaterat), men nu ökade det med 30 procent jämfört med förra året, huvudsakligen till följd av ett bättre resultat inom Markets.

– Våra satsningar på förbättrad kostnadseffektivitet fortsätter att ge resultat. Vi har fått ner K/I-talet från 58 procent till 52 procent på ett år. En del tillfälliga covid-19-relaterade effekter har haft inverkan, men den främsta orsaken är strukturella kostnadsminskningar: vi har minskat komplexiteten i vår verksamhet och våra processer, och har nu färre anställda. Vi räknar alltjämt med att kostnaderna för 2020 kommer att uppgå till under 4,7 md euro, inklusive kostnaderna från SG Finans.

Kreditförlusterna blev sammantaget en återföring på 2 miljoner euro. 

– Vi fortsätter att vara en av de bäst kapitaliserade bankerna i Europa, med en kärnprimärkapitalrelation på 16,4 procent, vilket är 6,2 procentenheter över regelkravet. . Vi har för avsikt att lämna utdelning för räkenskapsåret 2019. Styrelsen kommer att avstå från att besluta om utdelningen för 2019 tills efter den 1 januari 2021, och vi kommer att se över situationen under fjärde kvartalet 2020 med hänsyn till eventuell ytterligare kommunikation från Europeiska centralbanken. Vidare fortsätter vi att göra avdrag för utdelningen för 2020 från vårt kapital enligt vår utdelningspolicy, och vi har den finansiella styrkan att betala den.

– Under tredje kvartalet gjorde samtliga affärsområden framsteg i förhållande till sina finansiella mål för 2022. I Personal Banking såg vi en stark utveckling inom bolån, med ökade volymer och större marknadsandelar. Utlåningen ökade med 4 procent i lokala valutor. Vi lade också till nya digitala tjänster i vår mobilbank och såg en ökning i kundnöjdheten jämfört med för ett år sedan. Kostnaderna minskade med 13 procent, vilket gav ett K/I-tal på 54 procent. Rörelseresultatet ökade med 7 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol.

– I Business Banking ökade affärsaktiviteten mot slutet av kvartalet. Utlåningen ökade med 4 procent och inlåningen med hela 20 procent i lokala valutor. Vi arrangerade också allt fler obligationsemissioner för våra kunder under kvartalet. Intäkterna steg med 5 procent och kostnaderna minskade med 4 procent, vilket innebar ett K/I-tal på 47 procent, ner från 52 procent för ett år sedan. Rörelseresultatet för kvartalet var det högsta någonsin. Den 1 oktober slutförde vi förvärvet av SG Finans, och stärkte därmed vår ställning i Norden ytterligare.

I Large Corporates & Institutions var rörelseresultatet det högsta sedan fjärde kvartalet 2016, med förbättringar på samtliga intäkts- och kostnadsrader. Intäkterna ökade med 21 procent, kostnaderna minskade med 11 procent och K/I-talet förbättrades till 42 procent. Det ekonomiska kapitalet minskade med 13 procent, till följd av lägre marknadsrisk och en minskning av lågavkastande tillgångar. Avkastningen på ekonomiskt kapital ökade till 12 procent. 

I Asset & Wealth Management medförde kvartalets nettoinflöden på 4,6 miljarder euro och den pågående återhämtningen på de finansiella marknaderna att det förvaltade kapitalet ökade med 4 procent på årsbasis, till 326 miljarder euro.

Den positiva trenden för kundnöjdheten i Private Banking fortsatte. Intäkterna ökade med 4 procent jämfört med tredje kvartalet 2019 samtidigt som kostnaderna fortsatte att minska, vilket resulterade i ett K/I-tal på 50 procent, ner från 62 procent för ett år sedan.

– Under tredje kvartalet 2019 publicerade vi våra finansiella mål för 2022 och uppdaterade vår affärsplan. Ett år senare ser vi tydliga resultatförbättringar. Vi har tagit igen förlorad mark på affärssidan, förbättrat kundupplevelsen och ökat effektiviteten. Detta blir också riktningen under de kommande åren. Vi står fast vid att leverera enligt vår plan och våra mål för 2022.

 


 

Resultat för tredje kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2019 (exklusive jämförelsestörande poster1)
 • Räntenetto 1 146 mn euro, 6 %
 • Rörelseintäkter 2 172 mn euro, 4 %
 • Rörelsekostnader -1 089 mn euro, -6 %
 • Kreditförluster 2 mn euro jämfört med -49 mn euro
 • Rörelseresultat 1 085 mn euro, 24 %
 • Kärnprimärkapitalrelation2,3 16,4 % jämfört med 15,4 %
 • K/I-tal 50 % jämfört med 56 %
 • K/I-tal4 52 % jämfört med 58 %
 • Kreditförlustrelation, upplupet anskaffningsvärde, 0 punkter jämfört med 55 punkter
 • Avkastning på eget kapital 10,6 % jämfört med 8,9 %
 • Avkastning på eget kapital4 10,1 % jämfört med 8,4 %

Platsannonser

Logga in