Nordeas vd Casper von Koskull.
Bank

Nordea brottas med lägre resultat

Nordeas intäkter backade med 13 procent jämfört med förra året och kostnaderna ökade med sex procent. Periodens resultat minskade med hela 39 procent. “Vår prestation är inte tillfredsställande” säger bankens vd  Casper von Koskull i bankens delårsrapport. 

Uppdaterad 2019-07-18
Publicerad 2019-07-18

Nordeas intäkter minskade med 13 procent i lokala valutor och med 14 procent i euro jämfört med förra året. Samtidigt ökade kostnaderna med 6 procent i lokala valutor och med 4 procent i euro jämfört med förra året och uppgick till 2 632 miljoner euro. Ökningen mot förra året kan hänföras till avskrivningar och säsongseffekter. 

Det visar Nordeas delårsrapport som avser perioden januari till juni 2019. 

Vidare minskade rörelseresultatet med 34 procent i lokala valutor och med 35 procent i euro. Räntenettot minskade med 3 procent i lokala valutor och med 4 procent i euro jämfört med 2018. Den genomsnittliga utlåningen i affärsområdena ökade med 3 procent i lokala valutor jämfört med 2018. Personal Banking stod för den största ökningen. Den genomsnittliga inlåningen var oförändrad.  Avgifts- och provisionsnettot minskade med 5 procent i lokala valutor och 6 procent i euro jämfört med förra året. Nettoresultat av poster till verkligt värde minskade med 22 procent i både lokala valutor och euro jämfört med förra året. 

Totalt minskade periodens resultat med 39 procent i både lokala valutor och euro, och uppgick till 1 124 miljoner euro. Valutarörelser hade en negativ effekt på intäkter och kostnader, rörelseresultat samt utlåning och inlåning med 1 procentenhet jämfört med förra året. 

– Vår prestation är inte tillfredsställande och det krävs ytterligare åtgärder för att stärka det finansiella resultatet. Jag är övertygad om att de investeringar vi gjort i regelefterlevnads- och systeminfrastruktur, tillsammans med våra engagerade och kompetenta medarbetare, kommer att säkerställa en stark utveckling för banken framöver, säger bankens vd Casper von Koskull i delårsrapporten. 

Vidare kommenterar han:

– Efter att på senare år ha minskat risken i banken, investerat i vår digitala plattform och i grunden för regelefterlevnad samt koncentrerat vår verksamhet till Norden, har Nordea gått in i en ny fas med kundfokus. De finansiella förutsättningarna har också förändrats, med räntor som förväntas ligga kvar på låga nivåer längre, och inom kort kommer vi också att ha en bättre bild av vilka kapitalkrav vi omfattas av inom bankunionen. Nordea kommer därför att se över de finansiella målen, inklusive vår kapital- och utdelningspolicy, och har för avsikt att presentera dessa efter publiceringen av rapporten för tredje kvartalet 2019.

Några av de satsningar som Nordea har gjort under de senaste åren för att skapa mervärde åt kunderna är investeringar i Private Banking i Norge och Sverige, integrationen av Gjensidige Bank, nya distributionskanaler i Asset Management och Wholesale Banking samt åtgärder för att stärka affärsaktiviteten på bolånesidan.

Några av de viktigaste åtgärderna för att förbättra kostnadseffektiviteten som banken har gjort är “ökad automatisering och robotteknik, omställning av vår arbetsstyrka genom flytt av vissa funktioner till Polen och Estland, samt ökad outsourcing och partnerskap där ett aktuellt exempel är samarbetet med John Hancock gällande distribution av våra Stable Return-produkter i USA”.

Casper von Koskull ser positivt på att bankens investeringar kommer att ge resultat. 

– Eftersom vår prestation inte är tillfredsställande krävs ytterligare åtgärder för att stärka det finansiella resultatet. Jag är övertygad om att de investeringar vi gjort i våra regelefterlevnads- och systemplattformar kommer att säkerställa en stark utveckling för banken framöver.

Casper von Koskulls går i pension från Nordea i slutet av 2020. Arbetet med att rekrytera en efterträdare har inletts.

Platsannonser