FinansNyhet

Nord FK:s vd på flera stolar – obefintlig koll på panter

Så här var det tänkt att Octego-strukturen skulle se ut efter att pengarna från OP2-Holding-obligationen hade använts. Bilden finns i OP2-Holdings memorandum från 2016. Så här var det tänkt att Octego-strukturen skulle se ut efter att pengarna från OP2-Holding-obligationen hade använts. Bilden finns i OP2-Holdings memorandum från 2016.
Så här var det tänkt att Octego-strukturen skulle se ut efter att pengarna från OP2-Holding-obligationen hade använts. Bilden finns i OP2-Holdings memorandum från 2016.
Publicerad

Nord Fondkommission arrangerade obligationer med säkerheter i fastigheter. Men när emittenterna gick i konkurs fanns inga panter.

Annelie Östlund

Reporter

Realtid har publicerat en rad artiklar om obligationshärvan kring Nord FK och Octego-gruppen.

Värdepappersbolaget, som rest obligationslån om flera hundra miljoner kronor till bolag inom Octego-sfären, skriver i en polisanmälan att de utlånade medlen bara ”till ringa del kommit till avsedd användning” och att obligationsinnehavarna i princip ”förlorat alla sina investeringar”.

Men det visar sig att Nord FK har haft betydligt fler roller i härvan än vad som framgår av marknadsföringsmaterial till hugade investerarna.

Annons

Nords vd på flera stolar

Ett av de bolag i Octego-sfären som det stormat kring är OP2 Holding. Bolaget tog in 62,5 miljoner kronor i en obligationsemission 2016, bland annat för att förvärva aktier i bolaget Realxstate som därmed skulle bli ett helägt dotterbolag.

I samband med OP2-emissionen fungerade Nord FK som arrangör, distributör, depåinstitut och panthållare, det sistnämnda eftersom ingen extern säkerhetsagent anlitades.

Annons

Dessutom kan Nord FK:s vd Charlotte Bergwall Nilsson sägas ha suttit även på emittent-sidan.

Mindhouse-härvan

Men innan vi går in på Bergwall Nilssons uppdrag för emittent-sidan backar vi bandet. OP2-emissionen hade nämligen kopplingar till en emission av preferensaktier om 50 miljoner kronor som ovan nämnda Realxstate gjorde redan 2015. Även här fungerade Nord FK som emissionsinstitut och distributör.

Annons

Vid tiden för Realxstates emission var bolaget helägt av Mindhouse. Här började varningssignaler blinka tidigt. I januari 2016 meddelades att preferensutdelningen var ”försenad” eftersom huvudägaren Mindhouse inte betalat en skuld till Realxstate. Ett halvår senare begärdes Mindhouse i konkurs och flera år senare skulle konkursförvaltaren meddela att misstankar om brott anmälts till Ekobrottsmyndigheten:

Nords vd i emittentens styrelse

OP2-obligationen handlade till stor del om att städa upp efter preferensaktie-haveriet i Realxstate med hjälp av nya pengar.

I augusti 2016 klev Charlotte Bergwall Nilsson in i Realxstates styrelse och det står klart att värdepappersbolaget var en av ingenjörerna bakom den transaktionskedja som ledde till att Realxstate samma år hamnade i Octego-sfären

Ett halvår senare – under tiden som OP2 Holdings obligationslån om drygt 62 miljoner kronor fortfarande löpte – gick Charlotte Bergwall Nilsson även in i emittenten OP2 Holdings styrelse.

Kasta goda pengar efter dåliga

Det skulle dock visa sig att försöken att rädda Realxstate ur Mindhousehärvan i slutändan innebar att goda pengar kastades efter dåliga.

OP2-obligationen skulle bara löpa i tre månader med 7 procents ränta. Det fanns visserligen möjlighet till tre månaders förlängning, men då skulle räntan gå upp till 28 procent – en räntekostnad som få bolag skulle orka bära.

Och dagen för återbetalning – 31 mars 2017 – kom och gick. Ett drygt år senare hade obligationsinnehavarna fortfarande inte fått tillbaka sina pengar.

I maj 2018 bestämde sig därför två investerare – Dombraviken och MBB – att ansöka om ett betalningsföreläggande gentemot OP2 Holding, som vid det laget bytt namn till B38 Sweden AB. De två obligationsinnehavarna krävde tillbaka en sammanlagd investering om 2,4 miljoner plus ränta.

Då agerade både Nord FK:s dåvarande ordförande Staffan Beckett och vd Charlotte Bergwall Nilsson. Men inte för att hjälpa Dombraviken och MBB i försöken att få tillbaka pengarna med kronofogdens hjälp.

Genom att framföra hot som påstods komma från emittenten förmådde de istället investerarna att dra tillbaka betalningsföreläggandet.

Hot om stämning

I ett mejl till Dombravikens ägare skriver Staffan Beckett i juli 2018 att OP2/B38 nu befinner sig i ”sluttampen på en finansiering” som skall möjliggöra återbetalning till Dombraviken och MBB.

”Samtidigt är det ytterst sannolikt att ett ärende hos kronofogdemyndigheten kommer omkullkasta finansieringslösningen.”

Staffan Beckett hävdar alltså att Dombraviken och MBB riskerar att förstöra för såväl sig själva som för alla andra som satsat pengar i obligationen om de går vidare med kravet.

Becket förmedlar också hot om stämning:

”Om B38 inte fått sin finansiering enligt ovan på grund av ert agerande, så kommer B38 att välja att gå vidare och stämma er, då de anser att ert agerande har skadat B38 Sweden. Det finns klara risker att B38 Sweden kan vinna en sådan strid, varpå det kan bli väldigt negativa konsekvenser för er.”

Mejlet skickas inte bara till Dombravikens ägare. Även de som påstås ha framfört hotet – emittentens företrädare – kopieras in.

En knapp månad senare har Dombraviken och MBB fortfarande inte dragit tillbaka ansökan om betalningsföreläggande.

Då rycker Nords vd Charlotte Bergwall Nilsson in. I ett mejl upprepar hon att den finansieringslösning som är på gång riskerar att omkullkastas om återbetalningskravet inte dras tillbaka. Enligt Bergwall Nilsson finns det också ”klara risker i att de (OP2/B38 reds anm) kommer att välja gå på er (…)”

Även i detta mejlutskick kopieras emittentens företrädare in – de som alltså hotar att ”gå på” obligationsinnehavarna.

I en stämningsansökan daterad i november 2020 hävdar Dombravikens ägare att ”påtryckningarna” inte bara sker mejl-ledes utan att Charlotte Bergwall Nilsson även ringer  och påpekar att ”det skulle bli allvarliga konsekvenser om inte Dombraviken återkallade ansökan om betalningsföreläggande (…)”

Dessa budskap framför alltså Charlotte Bergwall Nilsson samtidigt som hon är styrelseledamot i Octegosfärens bolag Realxstate och bara några månader efter att hon avgått ur emittenten OP2:s/B38:s styrelse, vilket skedde i april samma år.

Fordran hamnar i konkursmässigt bolag

Dombraviken och MBB viker sig slutligen för påtryckningarna. Samma dag som Charlotte Bergwall Nilsson skriver sitt mejl dras kravet tillbaka. Trots att avsändaren till återkallelsen är Dombraviken, så är det enligt stämningsansökan Charlotte Bergwall Nilsson som skriver innehållet.

Samtidigt pushar Nord FK aktivt på för att Dombraviken och MBB ska acceptera ett avtal som innebär att Octego övertar OP2:s/B38:s skyldigheter att betala tillbaka obligationslånet.

Detta sker i augusti 2018 – vid en tidpunkt då Octego redan har hamnat på obestånd. Och Nord FK:s ledning kan inte vara omedveten om att Octego har stora problem. Värdepappersbolaget har nämligen en fordran om en halv miljon på bolaget som förfaller samma månad.

Samtidigt som Nord FK övertalar sina kunder att flytta över sina fordringar på Octego är bolaget alltså i praktiken konkursmässigt.

Kräver säkerheter

Men Dombraviken och MBB vill inte godkänna emittentbytet utan säkerheter.

Och säkerheter säger sig Nord FK kunna ordna. Av ett komplicerat tilläggsavtal som signeras av bland andra Charlotte Bergwall Nilsson framgår att en fastighet – känd som Danvikens hospital vid Saltsjökvarn i Nacka – ska fungera som säkerhet och att panten ska förvaras av värdepappersbolaget.

Men trots återkommande löften om återbetalning får obligationsinnehavarna inte tillbaka sina pengar. Och i november 2019 – ett drygt år senare – begärs Octego i konkurs av Dombraviken och MBB.

Någon utdelning i konkursen är inte att räkna med; Skulderna summerar till 223 miljoner, tillgångarna till bara 250 kronor.

Dombraviken och MBB tror dock fortfarande att de har säkerheter för sin fordran. Men när de kontaktar Nord FK får de ett lika oväntat som nedslående besked.

I ett mejl skriver vd Charlotte Bergwall Nilsson:

”Nord Fondkommissionen AB har inte mottagit pantbrev avseende Nacka Sicklaön 37:2 från varken pantsättaren eller panthavarna. Inte heller har Nord Fondkommissionen AB erhållit någon information från någon av de nyss nämnda.”

Av ett komplicerat tilläggsavtal som signeras av bland andra Charlotte Bergwall Nilsson framgår att en fastighet – känd som Danvikens hospital vid Saltsjökvarn i Nacka – ska fungera som säkerhet och att panten ska förvaras av värdepappersbolaget.

Flera försvunna panter

Nord FK har alltså aldrig haft panten som skulle garantera Dombravikens och MBB:s fordran.

Om värdepappersbolaget över huvud taget gjort några ansträngningar för att komma i besittning av den är oklart. I ett mejl till Realtid skriver Charlotte Bergwall Nilsson:

”Vid samtliga tillfällen där Nord ingått olika avtal har säkerheter vid tidpunkt för påskrift överensstämt med Nords åtaganden.”

Samtidigt är Dombraviken och MBB inte ensamma om att ha drabbats av Nord FK:s bristande kontroll över panter.

Realtid har tidigare skrivit om en obligationsemission på 250 miljoner kronor som ett bolag i ovan nämnda Octego-sfären genomförde 2017. Även här förlorade investerarna sina pengar, även här skulle fastigheter fungera som säkerheter.

Bland annat rör det sig om en rad fastigheter i Sälen – Vasaåsen Norra 5:572 – 5:588. Av prospektet framgår: ”Som säkerhet för obligationslånet har pantbrev med bästa rätt i fastigheterna Vasaåsen Norra 5:572-5:588 pantsatts till ett belopp motsvarande obligationslånet.”

Men det stämmer inte. Pant i fastigheterna togs visserligen ut i juni 2017, men då var den utställd på en annan långivare.

Av prospektvillkoren framgår samtidigt att panterna skulle förvaras i original hos Nord FK för fordringshavarnas räkning.

Ingen skuld

I ett mejl till Realtid skriver Charlotte Bergwall Nilsson att det är ”beklagligt när investerare som vi velat hjälpa drabbas. Detta trots att det sker helt utan vår förskyllan.”

Men att Nord FK inte skulle ha någon skuld köper inte Dombraviken och MBB. I stämningsansökan anklagar de värdepappersbolaget för att ”med uppsåt eller i vart fall med grov vårdslöshet oriktigt utfäst att MBB:s och Dombravikens säkerhet kvarstår.”

De ifrågasätter också var Nord FK haft sina lojaliteter och hävdar att värdepappersbolaget synes ”ha agerat i eget intresse”. Detta med anledning av att Charlotte Bergwall Nilsson varit styrelseordförande i *Aspect Hospitality 2016:1 AB som under 2019 förvärvade Octego.  

Vd på Nord FK, Charlotte Bergwall Nilsson, har alltså suttit i tre olika Octego-relaterade styrelser under tiden som företagsbygget kraschade.

I ett mejl till Realtid  skriver hon att ingen med koppling till värdepappersbolaget har erhållit någon ersättning och att styrelseengagemangen uteslutande handlat om den ”omsorgsplikt som Nord har gentemot sina investerare (…)”

Samtidigt har Nord FK tjänat tiotals miljoner på alla obligationer, brygglån och emissioner av preferensaktier som värdepappersbolaget arrangerat åt bolag inom Octego-sfären.

Dessutom har Staffan Becket, Nord FK:s dåvarande ordförande och värdepappersbolagets största ägare, haft intressen i sfären med anledning av personliga lån. Av Octegos förvaltarberättelse framgår att Becket har anmält en privat fordran på bolaget om 1,6 miljoner kronor.

Beckett ska också ha lånat ut pengar privat till Mindhouse – Realxstates tidigare ägare. Enligt Mindhouses förvaltarberättelse hade bolaget vid konkursen en skuld till Becket om 250 000 kronor.

Källor: Octegos förvaltarberättelse och konkursbouppteckning, dokument i mål T 18540-20, OP2 Holdings memorandum från 2016, Aspect Properties prospekt från 2017, Mindhouses förvaltarberättelse, uppgifter från Bolagsverket etc.

*Värt att notera är att Octegos konkursförvaltare skriver i förvaltaberättelsen att det ”inte varit möjligt att få klarhet i hur koncernen sett ut vid givna tidpunkter eller hur påstådda förvärv och försäljningar av koncernbolag genomförts.” 

Annons