Finans Nyhet

Nord FK skyller på GDPR – pensionär förlorade 459 000 kr

Taggar i artikeln

Nord Fondkommission
Nord FK skyller på GDPR - pensionär förlorade 459 000 krNord FK skyller på GDPR - pensionär förlorade 459 000 kr
Publicerad
Uppdaterad

Pensionär förlorade hundratusentals kronor och stämmer Nord Fondkommission som vägrar lämna ut rådgivningsdokumentation till domstol – med hänvisning till GDPR.

Annelie Östlund

Nord Fondkommission stäms på 459 000 kronor av en 75-årig man som anklagar värdepappersbolaget för att på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet ha orsakat honom en ren förmögenhetsskada.

Bakgrunden är att mannen i slutet av 2016 fick rådet att investera 450 000 kronor i ett obligationslån till bolaget OP2 Holding, en del av Octegogruppen som havererade varvid investerarna förlorade totalt flera hundra miljoner kronor.

75-åringen var kund till CV & Partners, CVP, som var ett anknutet ombud till Nord FK.

Annons

Enligt stämningsansökan kontaktade CVP 75-åringen och föreslog investeringen i OP2, trots att kunden hade en riskvilja som motsvarade låg-medelrisk samtidigt som OP2-obligationen var en högriskprodukt.

Nord FK bestrider samtidigt samtliga yrkande från kärande och hävdar bland annat att kundens önskade risknivå låg på 4 till 5 på en 7-gradig riskskala.

Nord FK menar också att 75-åringen tagit del av investeringsmemorandumet där det tydligt framgår att obligationsinvesteringen medför risker:

Annons

”Däri framgår tydligt olika risker både obligationer generellt, men även specifika risker för denna produkt, inklusive att det kan bli tveksam likviditet i produkten samt att det fanns risk att hela kapitalet skulle kunna gått förlorat”, skriver Nord FK:s vd Charlotte Bergwall Nilsson i ett svar till tingsrätten.

Men att 75-åringen tagit del av investeringsmemorandumet (IM) stämmer inte, enligt det juridiska ombudet Ulf Wiestål.

”XX bestrider att han fått del av IM eller annat material vid rådgivningstillfället (eller senare)”, skriver Wiestål och påpekar att det ska framgå vilka handlingar som lämnats till kunden vid rådgivningstillfället.

Annons

Enligt lag är nämligen en finansiell rådgivare skyldig att dokumentera det som sagts vid varje enskilt rådgivningstillfälle. Bland annat ska tidpunkt för rådgivningen anges, vilka råd som lämnats och om konsumenten har avråtts från en viss placering. Syftet är bland annat att i efterhand kunna avgöra på vilka grunder rådgivaren har lämnat sina råd.

Trots det vägrar Nord FK att lämna ifrån sig rådgivningsdokumentationen – med hänvisning till GDPR.

”Med hänsyn till GDPR biläggs inte rådgivningsdokumentation för de olika tillfällena”, skriver Nord FK:s vd Charlotte Bergwall Nilsson i ett svar till tingsrätten.

Denna förklaring går på tvärs med innehållet i en mejlkonversation som lämnats in till domstolen. I ett mejl till kunden daterat december 2020 skriver Charlotte Bergwall Nilsson att just dokumentationen som rör OP2-obligationen är försvunnen:

”Då dokumentationen är så pass långt tillbaka i tiden som 2016, är dokumentationen fysisk (idag sker all dokumentation elektroniskt). Dokumentationen har förvarats hos den juridiska personen som rådgivit dig (CVP, reds anm). Detta beroende på att din rådgivare behövde ha tillgång till din dokumentation i samband med rådgivning. Tyvärr har bolaget i februari i år gått i konkurs, och trots begäran från Nord Fondkommission har vi inte erhållit den fysiska dokumentationen.”  

Kundens ombud Ulf Wiestål fortsätter med att ifrågasätta såväl själva produkten, OP2-obligationen, som memorandumet – dokumentet som kunden enligt stämningsansökan aldrig fick.

Av memorandumet framgår att styrelsen ansvarar för informationen:

”Härmed bekräftas att styrelsen i Bolaget är ansvarig för informationen i detta investeringsmemorandum och härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i materialet, såvitt styrelsen känner till, är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. – Styrelsen i OP2 Holding AB (publ)”.

Problemet är att bolaget OP2 inte ens existerade vid tidpunkten då 75-åringen investerade i obligationen. Enligt Bolagsverkets uppgifter var bolaget då ett så kallat lagerbolag med namnet Grundbulten AB.

”Verksamhet bedrivs inte av lagerbolaget. Styrelsen i lagerbolaget är således endast tillfällig och byts ut till de verkliga huvudmännen vid köpet”, skriver ombudet Ulf Wiestål.

Det innebär att den sittande styrelsen som enligt memorandumet garanterade att informationen var korrekt, sannolikt inte hade en aning om innehållet. Eller ens att memorandumet hade upprättats.

Först tre månader efter rådgivningstillfället och investeringen blev lagerbolaget rörelsedrivande, fick en ny styrelse och bytte namn till OP2.

Nord FK låter i sitt svaromål också påskina att värdepappersbolaget hade en relativt begränsad roll – som distributör:  

”Under hösten 2016 blev Nord tillfrågad av ett bolag (härefter benämnd Bolaget) om Nord kunde agera distributör för den emission av obligationer som Bolaget önskade genomföra (…)”

I själva verket fungerade Nord även som arrangör, depåinstitut och panthållare – det sistnämnda eftersom ingen extern säkerhetsagent anlitades.

Påståendet om att Nord FK endast haft en distributörsroll rimmar också illa med det faktum att värdepappersbolagets vd Charlotte Bergwall Nilsson klev in i OP2:s styrelse kort efter obligationsemissionen – i mitten på februari 2017.

En och en halv månad senare var det tänkt att lånet skulle återbetalas men detta skedde inte.

Annons