Annons

Annons

Mazars-revisor krävs på skadestånd

Danske Bank yrkar att Mazars solidariskt med dess revisor ska betala 9 miljoner kronor då revisorn inte undersökt ett övervärderat varulager.

I samband med konkurser kan en hel del överraskningar dyka upp. Det var vad som hände i samband med konkursen av två cykelbolag i början av 2016. Danske Bank som varit kreditgivare till bolagen kräver nu skadestånd från bolagens revisor samt det revisionsbolag som fått uppdraget av de numer konkursade bolagen.

Totalt yrkar Danske Bank 9 miljoner kronor jämte ränta samt ersättning för rättegångskostnader med ett belopp som senare kommer att anges i målet.

Mazars och dess revisor var verksam som revisor för de två cykelbolagen sedan i juni 2011 fram till konkursen 2016.

Annons

Annons

Cykelbolagen har tillsammans tecknat krediter hos Danske Bank om totalt 55 miljoner kronor. Ena av dessa bolagen, som var moderbolaget, ställde säkerhet för krediterna. Bolagen fick endast ta krediter som uppgick till 50 procent av värdet på bolagets externa kundfordringar samt inneliggande lager.

I bolagens årsredovisningar och konkursboupptäckning har varulagren och kundfordringarna bokförts på mellan 63 miljoner kronor (år 2011 reds anm.) ned till 27,9 miljoner kronor (vid konkursutbrottet 2016 reds anm.).

”Det har efter konkursutbrottet i de båda bolagen framkommit att varulagren varit kraftigt övervärderat”, skriver Danske Bank i stämningsansökan.

Det framgår även att värdena i bolagens varulager var föråldrade varor som "legat på hyllorna under många års tid i söndervittrade och dammiga kartonger fulla med fågelbon och döda fåglar”. Bolagen har även saknat nedskrivningsrutiner, skriver Danske Bank i stämningsansökan. Det noteras även att konkursförvaltaren väckt talan mot bolagens företrädare samt ett tredje bolag då cykelbolagen köpt in ett varulager som saknat värde i en närstående koncern för drygt 5,7 miljoner kronor i december 2014.

Danske Bank menar att revisorn har granskat och lämnat rena revisionsberättelser till varje årsredovisning räkenskapsåren 2011-2015. Banken menar att varulagret varit inkurant och helt saknat värde under många års tid.

”Danske Bank konstaterar vidare att revisorn underlåtit att anmärka på tillämpningen och utfallet av den metod som använts för värdering av varulagret. Årsredovisningarna och bolagens redovisade tillgångar har således blivit kraftigt missvisande och bolagen har varit exceptionellt övervärderade”.

Danske Bank konstaterar vidare att revisorn ”i väsentlig mån brustit i sin granskning av årsredovisningarna för räkenskapsåren 2011-2015”.

För Danske Bank och övriga banker är det viktigt med korrekta revisionsberättelser då årsredovisningarna är centrala beslutsunderlag vid prövning av krediterna, skriver Danske Bank och menar att banken har satt stor och avgörande tillit till revisorns granskning och värdering av de aktuella varulagren.

Danske Bank menar att banken omedelbart hade sagt upp krediterna till omedelbar betalning om revisorn hade antytt att varulagrens värde varit bokförda till för höga belopp.

Danske Bank uppger att bankens fordringar på cykelbolagen uppgick till 20,6 miljoner kronor vid konkursutbrotten, men banken har valt att begränsa sin talan till det yrkade 9 miljoner kronor.

Banken skriver att oaktsamheten hos revisorn bestod i att revisorn i sin granskning av cykelbolagens årsredovisningar brustit i att inte upptäcka och/eller anmärka på att varulagren bokförts till alldeles för höga belopp. Revisorn har tillstyrkt årsredovisningar som inte har upprättats i enlighet med gällande lagar och normer. Samt att det förelåg ett väsentligt nedskrivningsbehov av tillgångar i bolagen.

Då målet precis nyligen inkommit till Stockholms tingsrätt har inte Mazars eller den aktuella revisorn haft möjlighet att svara på stämningen.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons