Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt har friat Stockholmsbörsen Nasdaq efter att Burgundy tvingades bort från en datorhall.
Juridik

Nasdaq friad i domstol - slipper miljonböter

Stockholmsbörsens ägare Nasdaq slipper betala 30 miljoner i böter. Patent- och marknadsdomstolen anser inte att Nasdaq har utnyttjat sin dominerande ställning i ett fall som handlat om högfrekvenshandel och avslår en talan från Konkurrensverket.

Uppdaterad 2018-01-15
Publicerad 2018-01-15

I maj 2015 väckte Konkurrensverket talan mot Nasdaq för att de ska ha missbrukat sin dominerande ställning. Konkurrensverket drev linjen att Nasdaq-koncernen 2010 gick över gränsen när utmanaren Burgundy tvingades bort från en datorhall som drivs av Verizon Sweden AB. Myndigheten krävde att Nasdaq skulle betala nära 30 miljoner kronor i böter, en så kallad konkurrensskadeavgift.

I en dagsfärsk dom har Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt nu friat Nasdaq och avslagit talan från Konkurrensverket.

Konkurrensverket har gjort gällande att Nasdaq hösten 2010 hade en dominerande ställning på de europeiska marknaderna för tjänster gällande handel i transparenta orderböcker i svenska, danska respektive finska aktier.

Enligt Konkurrensverket har Nasdaq missbrukat denna ställning genom att i oktober 2010 utöva hot och påtryckningar mot bolaget Verizon Sweden AB. Genom agerandet ska Nasdaq – enligt Konkurrensverket – ha förmått Verizon att neka Nasdaqs konkurrent Burgundy AB att placera sin så kallade matchningsdator i samma datorhall som Nasdaq hade sin matchningsdator.

“I denna datorhall fanns såväl Nasdaqs eget handelssystem som ett stort antal värdepappershandlares handelsdatorer placerade. Om Burgundy hade kunnat placera sitt handelssystem i datorhallen i Lunda hade faktiska och potentiella kunder till Burgundy kunnat kommunicera snabbare och billigare med Burgundy. Nasdaqs påtryckningar på Verizon syftade till att höja inträdeshindren för en nära konkurrent och fick också detta till resultat”, skrev Konkurrensverket i sin utredning om ärendet.

Den fysiska placeringen och lokaliseringen av handelssystemet var av avgörande betydelse för så kallade högfrekvenshandlare. För dessa är det viktigt att kunna kommunicera med maximal snabbhet med de marknadsplatser de är anslutna till, något som påverkas av datorernas fysiska placering.

Konkurrensverket menar att Burgundy därmed utsattes för en konkurrensnackdel genom att man gick miste om möjligheten att samlokalisera med faktiska och potentiella kunder som hade handelsutrustning i datorhallen. Enligt Konkurrensverket skulle en placering i datorhallen ha inneburit att Burgundys kunder hade kunnat kommunicera med Burgundy från Nasdaqs samlokaliseringsområde i datorhallen, med användning av så kallade korskopplingar eller genom anslutning till en nätverksleverantör inom datorhallen.

Nasdaq påstås genom sitt agerande ha utestängt Burgundy från de relevanta europeiska marknaderna.

Nasdaq har invänt mot Konkurrensverkets definition av de relevanta marknaderna. Oavsett definitionen av relevant marknad har Nasdaq hävdat att man inte har eller har haft en dominerande ställning. Nasdaq har vidare bestritt att man över huvud taget agerat på sätt som inneburit missbruk av dominerande ställning.

“Patent- och marknadsdomstolen anser att Konkurrensverkets definition av de relevanta marknaderna i huvudsak kan godtas och kommer till slutsatsen att Nasdaq under hösten 2010 också hade en dominerande ställning på dessa marknader”, skriver domstolen i ett pressmeddelande om avslaget.

“Däremot gör Patent- och marknadsdomstolen bedömningen att Konkurrensverket inte har påvisat att Nasdaq agerat på ett sätt som innebär missbruk av den dominerande ställningen”, skriver domstolen vidare.

Nasdaq har visserligen agerat för att förhindra så kallade korskopplingar. Men enligt domstolen har Nasdaq agerat utifrån sina avtalsenliga rättigheter och inte utnyttjat de möjligheter som följde av den dominerande ställningen för att uppnå handelsfördelar som Nasdaq inte skulle ha uppnått även om det rått en normal och tillräckligt effektiv konkurrens.

När det gäller alternativet att Burgundy – vid en placering av sin matchningsdator i datorhallen – i stället skulle ha använt sig av en nätverksleverantör anser domstolen att det inte framstår som ett tänkbart händelseförlopp.

Rätten, som bestått av två juristdomare och två ekonomiska experter, är enhällig i sitt domslut.

Platsannonser