FinansNyhet

Minus 61 procent för Erik Penser Bank

Publicerad

Intäkterna för Erik Penser Bank ökade med 20 procent under det första halvåret, men rörelseresultatet minskade samtidigt med 61 procent.

Camilla Jonsson

De återkommande intäkterna för Erik Penser Bank ökade med 20 procent till 124 miljoner kronor under det första halvåret, jämfört med 103 miljoner kronor motsvarande period förra året. Det framgår av bankens delårsrappport.

Rörelseintäkterna uppgick till 184 (183) miljoner kronor, samtidigt ökade rörelsekostnaderna ökade med 14 procent till 142 (125) miljoner kronor.

Rörelseresultatet minskade med 61 procent till 18 miljoner kronor. Motvarande period förra året kom rörelsseresultatet in på 47 miljoner kronor.

Annons

Kapitalbasen ökade under halvåret till 716 (672) miljoner kronor.

– Mot bakgrund av de pandemirelaterade omständigheter som präglade större delen av det första halvåret 2020, utvecklades vår verksamhet relativt väl. Bankens totala intäkter var oförändrade jämfört med samma period föregående år, skriver Johan Mörner i vd-ordet.

– Rörelsekostnaderna steg dock med 14 procent, bland annat som en följd av att vi under perioden drivit två större projekt för att effektivisera vår verksamhet. Därtill hade vi under perioden ytterligare några större kostnader av extraordinär karaktär, samtidigt som kreditreserveringarna steg något.

Annons

Tack vare en ökad kreditgivning förbättrades räntenettot inklusive kreditreserveringar med 21 procent till 79 miljoner kronor under första halvåret.

– Vår corporate finance-verksamhet utvecklades väl under perioden, även om affärsbenägenheten bland våra företagskunder påververkades negativt av börsoron och övriga konsekvenser av coronapandemin. Ökade ränteintäkter kompenserade dock till stor del detta, skriver Johan Mörner.

Inom affärsområdet Wealth Management påverkades främst kapitalförvaltningen negativt av börsfallet under mars och april. Volymerna kunde dock återhämtas under maj och juni. Den ökade volatiliteten på finansmarknaderna under perioden innebar samtidigt att courtageintäkterna från mäkleriet var relativt höga.

Annons

– Tack vare att återkommande intäkter under första halvåret täckte drygt 90 procent av våra kostnader blev det sammantagna resultatutfallet av denna utmanande tid förhållandevis tillfredsställande. Resultatet visar att vår verksamhet numera är betydligt mindre känslig för kraftiga svängningar på de finansiella marknaderna.

Från Erik Penser Banks delårsrapport.

Annons