Finans

Minus 2,7 miljarder för Lundbergs

Investeringbolaget Lundberg redovisar ett resultat efter finansiella poster blev minus 2 750 miljoner kronor för det första kvartalet, att jämför med plus 4 902 miljoner kronor motsvarande period förra året. 

Publicerad 2020-05-29

Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 mars 2020 till 85,9 mdkr (346 kronor per aktie) jämfört med 96,3 mdkr (388 kronor per aktie) den 31 december 2019. Den 27 maj 2020 var motsvarande värde 92,1 mdkr (371 kronor per aktie). Det framgår av ett pressmeddelande.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 414 miljoner kronor (5 615).

Resultat efter finansiella poster blev minus 2 750 miljoner kronor (4 902) där resultat från andelar i intresseföretag utgör minus 2 982 miljoner kronor (2 688). Resultat efter finansiella poster exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till minus 2 096 miljoner kronor (4 093).

Koncernens resultat efter skatt blev minus 2 787 miljoner kronor (4 451) varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 66 miljoner kronor (612).

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till minus 11,50 kronor (15,48).

Utbrottet av covid-19 har haft begränsad effekt på resultatet i Lundbergs Fastigheter och i Holmen. Däremot har värdenedgång på fastigheter och börsnoterade aktier påverkat såväl resultatet i Hufvudstaden som resultatandelen i Industrivärden negativt.

– Under andra kvartalet kommer dock hyresintäkter i Lundbergs Fastigheter liksom verksamheter i våra portföljbolag påverkas negativt, skriver bolaget i rapporten.

– Med hänsyn till den osäkerhet som covid-19 skapat samt uteblivna utdelningar från våra portföljbolag har styrelsen dragit tillbaka tidigare förslag till utdelning. Styrelsen kommer under hösten utvärdera om utdelning ska lämnas och i så fall kalla till extra bolagsstämma.

 

Platsannonser