Finans

Minskad omsättning för Pegroco

Försäljningen av Diakrit-innehav ger en exitvinst som redovisas under första kvartalet 2016.

Publicerad 2016-02-29

Investmentbolaget Pegroco Invest redovisar en förlust för fjärde kvartalet om 2,7 miljoner kronor, jämfört med förra årets vinst om 0,4 miljoner, enligt bolagets bokslut.

För helåret redovisar en förlust om 8,3 miljoner. Det motsvarar en minskning med 2,6 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Nyligen avyttrade bolaget hela sitt innehav i Diakrit International till mediekoncernen News Corp Australia genom en kontantförsäljning.  Pegroco fick 140 miljoner kronor i likvida medel i affären.

Den 25 maj ska bolaget ha en årsstämma och då föreslår styrelsen en utdelning om 1,75 kronor per stamaktie. Utdelningen motiveras med att den finansiella ställningen i bolaget är stark, framgår det av rapporten.

"Styrelsen gör bedömningen att bolagets finansiella ställning är mycket god efter nyligen genomförd försäljning av innehavet i Diakrit, vilket genererar en betydande exitvinst som kommer att redovisas under första kvartalet 2016. Bolaget bedöms även efter den nu föreslagna utdelningen ha en fortsatt mycket god finansiell ställning och handlingsberedskap. Den föreslagna utdelningen följer bolagets utdelningspolicy med beaktande av försäljningen av Diakritinnehavet" skriver bolaget i rapporten.

Pegrocos egna kapital vid periodens utgång uppgick till 282 miljoner kronor.
 

Platsannonser