Moderator David Frydlinger ( Lindahl) och Olof Hernell (EQT), Jon Walberg (PWC) och Malcolm Wiberg (Lindahl)
Juridik

"Mer framåtblickande avtalsmodeller behövs"

“M&A i den Fjärde Industriella Revolutionen fokuserar mer på framtida potential än på historisk prestation. Här tjänar garantierna ett begränsat eller inget syfte alls”. Det sa Malcolm Wiberg, Managing Partner på advokatfirman Lindahl, på Lindahls seminarium på temat: "M&A i den Fjärde Industriella Revolutionen".  

Uppdaterad 2017-11-20
Publicerad 2017-11-20

Det som skiljer den Fjärde Industriella Revolutionen från de tre övriga, som alla medförde radikala förändringar i både ekonomi och samhälle, är att den Fjärde Industriella Revolutionen innebär ett teknologiskt skifte som saknar historisk motsvarighet. Under de nästkommande fem åren kommer vi att se förändringar som är större och mer disruptiva än vad vi har sett under de senaste femtio åren.

Det sker en fusion av teknologier och system. Genom utveckling av och samverkan mellan fenomen som exempelvis robotar, artificiell intelligens, internet, bioteknik och 3D-printing tar mänskligheten ett nytt språng.

Det slår advokatbyrån Lindahl fast i sin framtidsspaning om hur M&A kommer att påverkas av den Fjärde Industriella Revolutionen.

Detta var också temat för Lindahls seminarium som anordnades i förra vecka och i vilken de tre panellisterna  Malcolm Wiberg som är Managing Partner på advokatfirman Lindahl och specialiserad inom just M&A med särskild inriktning mot Private Equity, EQTs Olof Hernell som sedan 2015 är Chief Digital Officer och som dessförinnan jobbat inom Google under lång tid, och PWCs Jon Walberg som är partner och leder bolagets värderingsteam, gav sina perspektiv på hur den Fjärde Industriella Revolutionen påverkar M&A ur ett  investerarperspektiv, värderingsperspektiv och ett juridiskt perspektiv.

Att vara ledande i digitaliseringen handlar enligt Olof Hernell inte enbart om att ha tillgång till stora mängder data, utan man måste även veta hur man ska använda datan för att kunna fatta affärsmässigt strategiska beslut.

Tidigare kunde man använda sig av historisk data för att bilda sig en uppfattning om företagets position i framtiden. Det har blivit betydligt svårare idag, eftersom det sker så snabba förändringar i omvärlden. Därmed har det också blivit svårare att utvärdera bolag, vilket innebär en större risk och därmed större avkastningskrav, menar Jon Walberg.

Att bestämma rätt värde på en tillgång i den Fjärde Industriella Revolutionen börjar inte med ett historiskt perspektiv, utan med ett framtidsperspektiv och en förståelse för hur förvärvet passar in i M&A-strategin, hur väl skickad köparen är att ta hand om och inkorporera tillgången och hur förvärvet kommer att påverka förutsättningarna för tillväxt.

Köper man teknik, tillgång till en plattform eller ett nätverk, är målsättningen att få en kulturell boast eller handlar det om att stimulera en digital omvandling av kärnverksamhet?

Handlar det om teknik är det dock mindre fråga om M&A och mer om köp av teknik. I andra fall är sällan M&A en engångslösning, utan snarare något som bör vara en integrerad del av en tillväxtstrategi. I dessa fall måste resan börja med en kompassriktning. Här handlar det om att utifrån den egna positionen utvärdera hur den utveckling som den Fjärde Industriella Revolutionen medför kan komma, eller kommer, att förändra branschens eller industrins värdekedja. Därefter kan det bestämmas hur förvärvet kan bidra till den egna strategin.

M&A i den Fjärde Industriella Revolutionen fokuserar på transformation, talanger och kultur med motsvarande ökat fokus på hastighet. Detta ställer i sin tur nya krav på integrationsprocessen.

Detta innebär bland annat att överlåtelseavtalet behöver ses över och fokusera mer på hur riskerna ska fördelas, menar Malcolm Wiber.

Garantier är koncentrerade till historiska förhållanden. Eftersom M&A i den Fjärde Industriella Revolutionen fokuserar mer på framtida potential än på historisk prestation tjänar garantierna ett begränsat eller inget syfte alls.

Talanger, affärsmodell och kultur kan inte garanteras, lika lite som data. Ett traditionellt aktieöverlåtelseavtal kommer att fånga vissa frågor, men det som är centralt för köparen riskerar att hamna utanför.

Lösningen är att de traditionella aktieöverlåtelseavtalen måste kompletteras med nya avtalsmodeller som är framåtblickande med fokus på att säkerställa att köparen och målbolaget har en gemensam uppfattning inte bara om vilken potential verksamheten har, utan också hur den ska förverkligas. Därmed blir det inte lika självklart att hålla säljaren ansvarig för det sålda målbolaget utan istället bör man skapa incitament för personalen i målbolaget i syfte att gemensamt säkerställa att potentialen realiseras.
 

Lindahls avslutande tankar om framtiden:

• Förändringstakten kommer att fortsätta att vara stor.

• Lagstiftarna kommer inte någonsin att hinna ikapp.

• Vi får ett stadigt ökande behov av att göra juridiska bedömningar och riskanalyser på basis av regler som inte finns.


 

Platsannonser

Logga in