Bank

Marknadssmäll för SEB

Storbanken SEB visar stora svängningar för egna finansiella innehav under det första kvartalet.

Uppdaterad 2020-04-29
Publicerad 2020-04-29

 

SEB brukar normalt redovisa ett stort överskott av finansiella transaktioner. Under 2018 och 2019 låg kvartalssnittet på 1,5 respektive 1,9 miljarder kronor. Men i rapporten för årets första kvartal blev nettoresultatet för finansiella transaktioner en minuspost på hela 804 miljoner.

Ett något starkare räntenetto (6,2 miljarder kronor) räckte inte för att hålla emot. SEB tar också höjd för ökade kreditförluster med en extrareservering på totalt 1,1 miljarder, varav knappt hälften är kopplad till oljesektorn.

Det innebär att bankens totalresultat sänks markant både jämfört med första och fjärde kvartalet 2019. Rörelseresultatet landade på 2,95 miljarder kronor, jämfört med 7 miljarder fjärde kvartalet.

Vd Johan Torgeby skriver i rapporten att utfallet "måste ses i ljuset av den senaste utvecklingen" och syftar på spridningen av det nya coronaviruset.

"Covid-19-pandemin fick negativa konsekvenser på det rapporterade finansiella kvartalsresultatet, men den underliggande affären är fortfarande stark", kommenterar han.

Även de övriga svenska storbankerna har rapporterat negativ påverkan på finansiella poster och kreditförluster men SEB sticker ut lite extra. Banken förklarar att de stora tappen jämfört med förra året delvis beror på att marknadsförutsättningarna då var extra gynnsamma. Men turbulensen under årets första kvartal hade också en stor inverkan.

"Efter att covid-19 brutit ut utvecklades både räntor och aktievärden på ett sätt som fick en betydande ogynnsam inverkan på SEB. När kreditspreadarna ökade minskade kreditjusteringen till verkligt värde till -1 282 Mkr att jämföra med 267 Mkr under det fjärde kvartalet. Marknadsvärdet på vissa strategiska innehav ändrades med -703 Mkr under kvartalet", skriver banken i rapporten.

En stor del av tappet under kvartalet beror på orealiserade värderingsjusteringar som totalt uppgick till 1,28 miljarder. Nedgången finns både inom så kallade strategiska innehav men också inom bankens swap-säkringar och obligationer i den tidigare tyska verksamheten, uppger banken.

När det gäller derivat kopplade till strukturerade produkter var svängningarna också stora, med en förlust på 1,1 miljarder för egetkapitalinstrument och en vinst på 1,4 miljarder kopplade till skuldinstrument, under kvartalet.

När det gäller penningtvättsrelaterade utredningar framkommer inget nytt i rapporten. SEB granskas av tillsynsmyndigheter i flera länder. Finansinspektionens sanktionsbeslut väntas i juni. "Resultatet av processen är osäker och kan resultera i sanktioner", skriver banken.

SEB har också flyttat fram sin stämma till den 29 juni. Någon ny information om utdelning för 2019 presenteras inte mer än att styrelsen utvärderar frågan:

"För att säkerställa tillräckligt utrymme för SEB att agera i kundernas och aktieägarnas intresse analyserar styrelsen situationen för att därefter utvärdera utdelningsförslaget för 2019."

Platsannonser

Logga in