Lagböcker, Företagsobligation. Foto: EBM
Lagböcker, Företagsobligation. Foto: EBM
Finans

Mångmiljonbelopp borta efter obligationssmäll

Danica Pension, SEB och Coeli Wealth Management är tillsammans med 35 privatpersoner drabbade när krisande bolag går in i rekonstruktion. Stämningsansökningarna ramlar in till Stockholms tingsrätt och fordringarna fortsätter växa hos Kronofogdemyndigheten.

Uppdaterad 2017-02-08
Publicerad 2017-02-08

QV Svensk hälsa, som är ett dotterbolag till QV Invest, har i tre omgångar erbjudit marknaden företagsobligationer med en årlig ränta på 11 procent samt 8,75 procent. Obligationerna har inbringat 155 miljoner kronor till bolaget.

Strax innan jul trädde QV Svensk Hälsa och moderbolaget QV Invest in i rekonstruktion. Av handlingarna från Stockholms tingsrätt framgår det att QV Svensk hälsa, som gav ut företagsobligationerna, har skulder om drygt 111 miljoner kronor, av dessa motsvarar cirka 109 miljoner kronor obligationslån. Av skuldboken som lämnats in till tingsrätten framgår det att det finns 53 unika förvaltarregistrerade ägare till de tre obligationerna.

De drabbade obligationsinnehavarna

Bland obligationsinnehavarna finns Danica Pension som indirekt äger obligationer motsvarande 35 miljoner kronor. Cleas Carlson, vd på Danica Pension, tror att ägarna till pensionsbolagets innehav är få då det rör sig om en så specifik produkt.

– Den här typen av produkt är till för de som förstår sig på den här kategorin investeringar. Vi är bara ett försäkringsskal. Oftast finns det en rådgivare emellan som också hanterar processen att starta en försäkring. Det här verkar vara en så pass speciell investering så kunden har nog rätt bra insyn i bolaget, det är en spekulation jag har. Om vi tappar värdet, vilket vi även gör på stora börstillgångar, så förlorar vi intäkter men det är the name of the game, tyvärr. Det är behäftat med risker för alla att placera pengar i instrument, säger Cleas Carlson.

Även CBLDN-SEB Life International har ett innehav av obligationer motsvarande ett belopp om 10,5 miljoner kronor, SEB i Luxemburg med ett belopp om en halv miljon kronor, försäkringsbolaget Old Mutual äger obligationer för 800.000 kronor, det brittiska (isle of man)LCL Life & Pensions har gått in med 2,2 miljoner kronor samt Coeli Wealth Management har gått in med 250.000 kronor.

Totalt har cirka 35 privatpersoner investerat cirka 19 miljoner kronor i företagsobligationerna. En av dessa har gått in med så mycket som 6 miljoner kronor i hopp om en god avkastning på den höga räntan, 11 procent från 2011-05-16 och efter förfallodatumet 2014-07-01 8,75 procent.

Av rekonstruktionsplanen framgår det att att bolaget lånade ut pengarna som inkom från obligationslånen till dotterbolaget QV Invest AB. Detta bolag hamnade senare på obestånd och kunde därmed inte reglera sin skuld till bolaget som i sin tur inte kunde reglera räntor till obligationsinnehavarna. QV Invest har skulder på 162 miljoner kronor, varav cirka 102 miljoner kronor rör skulderna till dotterbolaget, enligt den inlämnade rekonstruktionsplanen.

Kvittningsemission

Det framgår även av rekonstruktören Mikael Kubus rekonstruktionsplan att bolaget sannolikt kommer att tvingas erbjuda borgenärerna ett ackord men att dessa dessförinnan ska erbjudas att delta i en kvittningsemission eller alternativt i en apportemission i dotterbolaget QV Invest AB.

Snart efter att rekonstruktionen beviljats av Stockholms tingsrätt i början av december skickades ett brev ut till fordringsägarna där det framgår att QV Invest "befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation" och att bolaget har vänt sig till kapitalmarknaden för att ta in kapital via nyemissioner i syfte att återbetala koncernens skulder. Nyemissionerna har dock inte varit så framgångsrika som bolaget hoppats på. Investerarna som bolaget kontaktat ville inte gå in på grund av koncernens skulder.

För att komma ur skuldberget, där skulden till QV Svensk Hälsa är den enskilt största, avsåg bolaget att omvandla befintliga skulder till eget kapital, enligt decemberbrevet.

Bolaget har tidigare lyckats då man erbjöd obligationsinnehavarna att byta dessa mot aktier i bolaget. Detta så kallade kvittningsemission innebar att obligationsinnehavarna erbjöds tecka preferensaktier av serie B i QV Invest, vilka hade ett röstvärde om 1/10 jämfört med A-aktierna och 1/1 jämfört med B-aktierna. Enligt de tidigare erbjudandehandlingarna (från 2015) gjordes en kvittningsemission med det lockande erbjudandet om en rabatt om 10 procent på värderingen av bolaget om 410 miljoner kronor. Bolaget lockade även med att utdelningen på aktien motsvarar en 10-procentig ränta på totalt obligationsbelopp kvittat vid emissionstillfället.

Totalt fick bolaget då in 85 miljoner kronor vid kvittningsemissionen, enligt årsrapporten för räkenskapsåret 2015.

Stämningsansökan rasar in

Bolaget skriver i december-brevet att tanken nu var att erbjuda kvarvarande obligationsinnehavare samt övriga fordringsägare att göra detsamma i syfte att göra bolaget skuldfritt. En av fordringsägarna stoppade dock planerna genom att ansöka om att försätta bolaget i konkurs.

Efter rekonstruktionsbesluten av båda bolagen har stämningsansökningarna rasat in till Stockholms tingsrätt. Obligationsinnehavare kräver tillbaka investerat belopp samt obetalda ränteutbetalningar. Stämningarna är riktade mot borgesmannen tillika största ägare i QV Invest, tidigare vd och ledamoten Anders Uddén som skrivit under borgensåtaganden som säger att han ska "för egen skuld för det rätta fullgörandet av Bolagets samtliga förpliktelser med anledning av Företagsobligationerna gentemot samtliga innehavare av sådan företagsobligation".

I skrivande stund har totalt 12 stämningar kommit in till tingsrätten från privatpersoner som kräver totalt cirka 11,5 miljoner kronor, vilket motsvarar investerat kapital samt 3 miljoner kronor, vilket motsvarar outbetalda räntor om 11 respektive 8,75 procent.

Stämningarna mot QV Svensk Hälsa och Anders Uddén kom inte som en blixt från klar himmel. Redan i slutet av september förliktes parterna med en obligationsinnehavare i Stockholms tingsrätt. Av handlingarna i domstolen framgår det att QV Svensk Hälsa och Anders Uddén förpliktigas att solidariskt med varandra betala 2,55 miljoner kronor jämte ränta till en av obligationsinnehavarna senast den 20 januari 2017. Ytterligare förlikningar har skett under hösten. Bland annat ett mål där två obligationsägare krävde 600.000 kronor jämte ränta i domstol. Förlikningsbeloppet är sedemera inte känt. QV Svensk Hälsa ingick en förlikning med ett investmentbolag om ett belopp på 615.000 kronor i slutet av september. QV Invest ingick även förlikning med en amerikansk medborgare om 4,2 miljoner kronor i början av november. Anders Uddén har å sin sida ingått förlikning med ett annat investmentbolag där beloppet uppgick till en halv miljon kronor.

Nya skulder

Hos Kronofogden finns i skrivande stund skulder om cirka 16,5 miljoner kronor varav cirka 6,8 miljoner är fordringar riktade mot QV Invest och 9,7 miljoner kronor mot Anders Uddén. Det rör sig om cirka 15 privatpersoner och därutöver skatteskulder.

Från moderbolaget QV Invests och QV Svensk Hälsas årsredovisning för räkenskapsåret 2015 framgår det dessutom att både styrelse och revisor hänvisar till bolagets likviditet och de planerade, men inte säkerställda, finansieringarna som "väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten".

Realtid.se söker rekonstruktören Mikael Kubu från Ackordcentralen för en kommentar.

Fakta:

QV Invests största aktieägare:
Ulf Söderberg med bolag äger 27, 1 procent av röster och Kapital
Anders Uddén med bolag äger 27,1 procent av röster och kapital
SEB LIfe International äger 9,9 procent av röster och Kapital
Anders Struksnes äger 7,3 procent av röster och kapital
Avalon Capital AG äger 4,1 procent av röster och Kapital

Anders Uddén:
Son till Permobils grundare Per Uddén.
Tidigare storägare samt ordförande i Permobil innan det såldes till Nordic Capital och därefter till Investor.
I dag är han engagerad i cirka 10 bolagsstyrelser.

QV Invest äger aktier i 10 bolag:
Certapax, 100 procent
20 North Street TRI, 2 procent
QV Asset Management, 100 procent
Tubulus 20 North Street CO, 5 Procent
20 North Street VD, 6 procent
USF i Stockholm, 100 procent
QV Svensk Hälsa, 100 Procent
Rodebjer Form, 1,30 procent
Greenleaf Medical AB, 31,60 procent
Papilly, 12,3 procent

Platsannonser