Fintech

Många finansbolag saknar fintech-strategi

Mer än hälften av världens finansbolag ser fintech som en stor disruptiv och omvälvande utmaning. Trots det har mindre hälften någon fintech-strategi på plats. "I många fall lämnas fintech-innovation över till enskilda verksamhetsområden utan någon form av övergripande organisatorisk strategi", säger Mårtens Asplund, Head of Financial Services, KPMG Sverige.

Publicerad 2017-10-19

Ny teknik utmanar traditionella finansaktörers värdekedja, enligt en ny rapport från KPMG som undersökt 160 finansinstitut i 36 länder.

57 procent av finansbolagen som ingår i undersökningen beskriver fintech som det mest omvälvande och mest disruptiva fenomenet närmaste åren. Den näst största förändringen är ”växande global regulatorisk osäkerhet” (51 procent), följt av ”nya affärsmodeller” med 46 procent.

Men bara 46 procent har implementerat en fintech-strategi. Detta trots att banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltningsbolag att teknik, som artificiell intelligens, blockkedjeteknik och sakernas internet (IoT), omdefinierar de finansiella tjänsterna i grunden.

42 procent anger att de håller på att arbeta fram en strategi och 10 procent att de överhuvud taget inte har någon sådan strategi. Av dem som har en strategi anser bara 47 procent att den är väl anpassad till fintechutmaningarna.

– Vi ser att många finansbolag fortsätter att kämpa med att ta fram och införa en heltäckande strategi för fintech. I många fall lämnas fintechinnovation över till enskilda verksamhetsområden utan någon form av övergripande organisatorisk strategi, säger Mårtens Asplund, Head of Financial Services, KPMG Sverige.

Över 70 procent rankade ”förbättrad kundservice” som främsta mål med sin fintechstrategi. ”Förändra befintliga förutsättningar” kom på andra plats och identifierades som ett viktigt mål av 48 procent.

– De flesta fintechinnovationer fokuserar fortfarande på att förändra front office och stärka kundupplevelsen. Dessa kommer att finnas kvar, men allteftersom sektorn mognar förväntar vi oss också ökad fokus på funktioner och möjligheter inom middle office och back office. Den typen av initiativ kommer att ge ökad effektivitet, vilket också kan leda till förbättrade kund- och regleringsresultat, säger William Gavenas, Head of Business Development och strategisk rådgivare på KPMG Sverige.

Samarbeten, framför allt med nyetableringar, skapar enligt undersökningen fintechaktivitet. Total säger 61 procent av respondenterna att deras institut har närmat sig fintech genom samarbeten, medan 81 procent planerar att ingå samarbeten för att utvecklas.

72 procent av respondenterna tror att nystartade fintechföretag kommer att vara den främsta källan till ny finansiell teknik under de kommande tre åren. Därför är det inte särskilt förvånande att 81 procent uppger att deras företag redan har samarbeten med nyetableringar eller planerar sådana samarbeten inom de närmaste 12 månaderna.

– Intressant nog anger ungefär lika många, 76 procent, att deras företag har eller kommer att ha samarbeten med andra stora icke-finansiella institutioner. Det har att göra med att man alltmer ser behovet av att snabbt nå en dominerande position inom vissa segment. Samtidigt säger hälften av respondenterna att de kommer att använda en ”byggstrategi” som speglar många bankers och andra företags planer på att bygga och lansera egna fintechtjänster. Fintech är inte uteslutande ett område för uppstartsföretag, och resultaten från undersökningen tyder på att företagen också anser sig vara kapabla att lansera egna fintechprodukter och tjänster inom vissa områden, säger Mårten Asplund.

När det gäller finansiell teknik för de kommande tre åren visade undersökningens respondenter störst intresse för big data och analys samt programmeringsgränssnitt (API), och 67 respektive 55 procent rankade dem som nummer ett eller två av intresse.

– Det finns ingen patentlösning för att nå framgång inom fintech. Den viktigaste framgångsfaktorn är att ha en fintechstrategi som går i linje med företagets mål, som har stöd uppifrån, tillgodoser behovet av att agera på flera fronter samtidigt och framför allt fokuserar på att förverkliga ett mätbart värde, inklusive kund-, kostnads- och regleringsresultat, säger William Gavenas.

Om rapporten

För att få en bättre förståelse för hur traditionella finansinstitut, som banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltningsbolag, ser på och griper sig an de strategiska möjligheter och utmaningar som fintech för med sig, har vi genomfört en undersökning som omfattar ledare från över 160 finansinstitut i 36 länder. Rapporten innehåller också insikter från djupintervjuer med företagsledare på ledande finansinstitut och med KPMG-medarbetare som är verksamma inom finansiella tjänster

Källa: KPMG

Platsannonser

Logga in