Svea hovrätt fäller finanschef för insiderbrott. Foto: Svea Hovrätt
Svea hovrätt. Foto: Svea Hovrätt
Juridik

Majoriteten av aktieägarna i HQ kritiserar förlikningen

Advokat Christer Sandberg företräder 73 procent av aktieägarna i HQ som nu ansluter sig till kritiken mot förlikningen mellan konkursbolaget och Mats Qviberg med flera. Samtidigt lämnar Öresund in rättsutlåtande.

Uppdaterad 2018-06-01
Publicerad 2018-05-25

Advokat Christer Sandberg som står bakom CSL Fastighets AB har nu samlat aktieägarröster och lämnar in en skrivelse mot förlikningen i HQ-målet i Svea hovrätt. Totalt rör det sig om 73 procent av aktiekapitalet i HQ AB, där CSL Fastighets AB står för 13 procent av aktiekapitalet.

Han skriver att tvisten ”inte bara avser extremt omfattande skador utan också har betydande prejudikatvärde och samhällsintresse, av flera skäl”.

Christer Sandbergs bolag CSL Fastighets AB har garanterat att samtliga borgenärer i konkursbouppteckningen ska erhålla full utdelning för sina fordringar, att konkursboet ska få den erbjudna förlikningssumman om 25,48 miljoner kronor. Däremot garanteras inte motparternas rättegångskostnader, vilket konkursförvaltaren efterfrågat för att minska skulderna i konkursboet.

Sandberg kritiserar konkursförvaltaren som alltså beslutat att inte godta säkerheten utan har ingått ett villkorat förlikningsavtal om ett belopp motsvarande "mindre än 0,5 procent av de tvistiga kraven". Christer Sandberg skriver att man försökt att hemlighålla delar av förlikningen och samtidigt begärt att hovrätten ska stadsfästa den.

Han skriver även att konkursboets och förlikningsavtalets huvudsyfte är att de till att HQ:s krav mot den tidigare styrelsen, vd och revisorn om 5,4 miljarder kronor inte ska prövas av Svea hovrätt och ”därmed att aktieägarnas möjlighet att kompenseras ska utsläckas”.

Christer Sandberg svarar på konkursförvaltarens yttrande om att bolagsstämman inte är behörig att fatta beslut om förlikning ska äga rum eller ej.

”HQ:s stämma, ägarmajoritet, styrelse och likvidator har vid upprepade tillfällen tydliggjort sin inställning i målet. Det är uppenbart för Förvaltaren att inget av dessa organ godtagit att han skulle förlika bort att en tvistig fordran om över 5,4 mrd kr för mindre än 0,5%”, skriver Christer Sandberg.

Christer Sandberg hänvisar, liksom likvidatorn tidigare gjort i yttranden, till Aktiebolagslagen och menar att det bara är bolagsstämman som har kompetens att fatta beslut om förlikning rörande skadestånd till bolaget samt att Bolagsstämman inte kan fatta ett sådant beslut om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget röstar emot förslaget till uppgörelse.

Christer Sandberg hänvisar även till konkurrenslagen där det finns en mängd specialbestämmelser rörande konkursförvaltarens roll vid överlåtelser av tillgångar i en rörelse. Han menar att det inte går att sätta ”likhetstecken mellan detta och att ett bolag försatts i konkurs på grund av rättegångskostnadskrav från tidigare ställföreträdare för att de själva stämts av bolaget för vållad skada -  varvid då förvaltaren ska kunna träda in och förlika bort denna pågående skadeståndsprocess”, skriver Christer Sandberg och hänvisar till minoritetsskyddsreglerna i Aktiebolagslagen. Han menar att det inte finns något i Aktiebolagslagen som visar att konkursförvaltaren kan eliminera stämmans exklusiva kompetens avseende rörelseöverlåtelse.

Likvidatorn Lars Ehrstedt skriver i ett mejl till domstolen att ”det är av mycket stor vikt för ett fungerande näringsliv i en marknadsekonomi att aktieägare ges en balanserad men reell möjlighet att hävda sina intressen mot en försumlig företagsledning”.

I målet har även Öresund lämnat in ett rättsutlåtande som togs fram redan för två år sedan av professor Daniel Stattin. I rättsutlåtandet svarar han på om en påstådd ond tro hos styrelseledamöterna Mats Qviberg och Stefan Dahlbo om en eventuell vinstutdelning från HQ AB till Öresund ska anses smitta Öresund på så sätt att Öresund kan bli återbäringsskyldig eller bristtäckningsansvarig gentemot HQ. Men även om och i så fall på vilket sätt det föreligger samband mellan ond tro och aktieägares grova oaktsamhet vid bristtäckningsansvar.

Han kommer fram till att "styrelseledamöternas eventuella onda tro, om sådan kan visas, har inte smittat Öresund eftersom styrelseledamöterna haft en aktiebolagsrättslig tystnadsplikt och en straffrättslig plikt att inte avslöja insiderinformation som förhindrat den från att lämna information om eventuell olovlighet avseende utdelning”.

Professor Daniel Stattin kommer även fram till att Öresund inte är återbäringsskyldig eftersom bolaget inte varit i ond tro om aktieutdelningarnas eventuella olovlighet. Öresund är heller inte briststäckningsansvarig dels eftersom bolaget inte varit i ond tro dels eftersom Öresunds rösträtt på bolagsstämman i HQ inte ”på ett adekvat sätt lett till ett relevant faroförverkligande”, skriver han i rättsutlåtandet.

Vid ett samtal med Svea hovrätt framgår det att domstolen inte kommer med något avgörande rörande stadsfästelse av förlikningen under fredagen utan snarare i början av nästa vecka. 

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in