Marcus Wallenberg är styrelseordförande för FAM.
Finans

Lysande börsår gav utdelningar till Wallenbergarna

Familjen Wallenbergs bolag FAM redovisar rejäla utdelningar från innehaven, samtidigt delas en saftig summa ut till ägarna, Wallenbergstiftelserna.

Uppdaterad 2017-08-10
Publicerad 2017-08-10

FAM AB, som ägs av Wallenbergstiftelserna, presenterar nu helårsrapporten för moderbolaget samt koncernen. Rapporten visar att ett starkt börsår varit lysande för portföljen. de största innehvaen är npoterade SKF och Stora Enso samt onoterade Höganäs, Bergvik Skog och Nefab.

Totalavkastningen från SKF uppgick under 2016 till 27 procent, avkastningen för Stora Enso uppgick till 29 procent och avkastningen från Saab hela 33 procent. Det totala värdet av hela portföljen bestående av noterade samt onoterade innehav, direkta innehav, fondinnehav och likvida medel samt obligationer uppgick till 41.368 miljoner kronor vid årsskiftet. Detta kan jämföras med värdet vid fjolårets årsskifte vilket uppgick till 37.061 miljoner kronor. detta är en ökning med cirka 12 procent. Under samma period har stockholmsbörsen stigit med 6 procent.

"FAM:s avkastning under 2016 har påverkats av att de största innehaven SKF och Stora Enso hade en positiv kursutveckling, vilket motverkades av att en stor andel av tillgångarna är konservativt placerade i kassa och i räntebärande instrument för framtida strategiska investeringar och därmed haft en längre värdestegring än vad som genererats på börsen. Därtill påverkar att de onoterade innehaven i Höganäs och Nefab värderas till FAM:s andel av eget kapital vilket i princip understiger marknadsvärdet och endast utvecklas med bolagets resultat", framgår det i rapporten.

Under året erhöll FAM totalt 849 miljoner kronor i utdelningar från sina innehav, varav SKF och Stora Enso utgjorde de enskilt största delarna med 332 miljoner kronor respektive 245 miljoner kronor. FAM erhöll även ränteintäkter om 124 miljoner kronor. Utdelningarna från innehaven året innan landade på 718 miljoner kronor, varav 324 miljoner kronor kom från SKF och 224 miljoner kronor kom från Stora Enso.

Under året har FAM förvärvat ytterligare aktier i SKF och avyttrade asmtidigt halva innehavet i Alfa Laval, motsvarande 3 procent av kapitalet i bolaget.

Moderbolagets resultat från investeringsverksamheten, inklusive värdeförändringar uppgick under 2016 till 4.352 miljoner kronor, att jämföra med föregående år då resultatet för investeringsverksamheten uppgick till 1.545 miljoner kronor. Årets resultat uppgick till 4.148 miljoner kronor jämfört med 1.067 miljoner kronor samma period året innan.

Koncernens resultat uppgick till 4.563 miljoner kronor att jämföra med 1.353 miljoner kronor året innan.

Likvida medel uppgick vid årets utgång till 8.862 miljoner kronor i moderbolaget, att jämföras med 6.975 miljoner kronor föregående år. I koncernen uppgick likvida medel till 8.864 miljoner kronor, att jämföra med 6.978 miljoner kronor året innan.

Det egna kapitalet i moderbolaget var vid balansdagen 40.314 miljoner kronor, att jämföra med 36.166 miljoner kronor året innan. Koncernens egna kapital var 41.093 miljoner kronor att jämföras med 36.530 miljoner kronor.

Föreslagen utdelning uppgår till 675 miljoner kronor.

Av årsrapporten framgår det även att ersättningen till vd Lars Wedenborn uppgår till en fast lön om 10 miljoner kronor under 2016, vilket är en höjning från föregående år med 700.000 kronor. Han har dessutom del i ett rörligt incitamentsproigram som baseras på tillväxt i lönsamhet för innehaven under en treårsperiod med ett förväntat värde om 4 miljoner kronor för resåpektive 2015 och 2016 års program.

För 2016 utgick även ett styrelsearvode om drygt en miljon kronor till ordförande Marcus Wallenberg och 820.000 kronor till vice ordförande Jacob Wallenberg och 565.000 kronor till ordinarie styrelsemedlemmar.

Av rapporten framgår det även att moderbolaget åtog sig att som ankarinvesterare förvärva 10 procent av aktierna i Munters AB vid börsnoteringen i maj 2017, alltså efter balansdagen. Investeringen uppgick till 1 miljard kronor.

tabell_beskuren.jpg

Fam innehav
FAM:s tillgångar och dess totalavkastning under året.

Platsannonser