Finans Nyhet

Lundin Petroleum kräver insyn i åklagarens utredning

Alexandre Schneiter och Ian Lundin, i deras egenskap av misstänkta, har begärt att få ta del av handlingar i åklagarens brottstredning. 
Publicerad
Uppdaterad

Lundin Petroleum och dess chefer har krävt insyn i åklagarens brottsutredning. Åklagaren har sagt nej. Nu vänder de sig till domstolen.

Sara Johansson

Lundin Petroleum yrkar på att tingsrätten ändrar Åklagarmyndighetens beslut och ger oljebolaget rätt att ta del av av handlingar från brottsutredningen som rör Lundins roll i Sudan under åren 1997-2003.

De vill att handlingarna ska skickas till Lundin Petroleums ombud i elektronisk form. Det framkommer av en anmälan till Stockholms tingsrätt.

Åklagarbeslutet som nu överklagas kom så sent som den 20 november 2019.

Annons

Alternativt yrkar Lundin Petroleums ombud, Robin Oldenstam och Christoffer Monell från Mannheimer Swartling, att tingsrätten undanröjer Åklagarmyndighetens beslut och återförvisar ärendet till ytterligare handläggning.

Det var den 22 september 2019 som Alexandre Schneiter och Ian Lundin, i deras egenskap av misstänkta för grovt folkrättsbrott, begärde att få ta del av handlingar i åklagarens brottsutredning. 

Kammaråklagare Henrik Attorp meddelande dock i beslut daterat den 25 september 2019 att handlingarna inte skulle lämnas ut med anledning av att det begärda materialet omfattades av sekretess och att det inte kunde uteslutas att det skulle vara till men för utredningen om de skulle få del av handlingarna.

Annons

Men försvararsidan gav inte med sig. Den 18 november 2019 begärde Lundin Petroleum, i dess egenskap av part i brottmålsutredningen, att få ta del av handlingarna. 

Lundin Petroleum pekade bland annat på att slutdelgivning i ärendet ägde rum redan den 13 november 2018. De pekar på den del av rättegångsbalken som säger att när undersökningsledaren har slutfört utredningen har den misstänkte och försvararen rätt att ta del av det som har förekommit i utredningen. ”De ska ges en skälig tid att ange den utredning de anser är önskvärd och i övrigt anföra det som de anser är nödvändigt.”

Det framgår av anmälan att kammaråklagare Henrik Attorps i en skrivelse daterad den 10 september 2019 har förklarat att ytterligare förundersökning måste genomföras och att sista dag för erinran därmed flyttats fram på obestämd tid. Vidare ska åklagaren ha uppgett att ”de ytterligare förundersökningsåtgärder som behöver vidtas [är] av sådan omfattning att utredningen inte kan anses slutförd.” 

Annons

Det verkar alltså som om Åklagarmyndigheten är av uppfattningen att den tidigare genomförda slutdelgivningen på något sätt skulle ha ”återtagits” genom beskedet den 10 september 2019. 

Lundin Petroleum anser inte att Åklagarmyndighetens uttalanden förändrar det faktum att formell slutdelgivningen ägde rum redan den 13 november 2018. Bolagets ombud skriver att det är ”högst anmärkningsvärt att Åklagarmyndigheten har avslagit Lundin Petroleums begäran utan lagstöd.” 

Vidare skriver ombuden:

”Detta särskilt med tanke på att beslutet de facto medför att Alexandre Schneiter, Ian Lundin och Lundin Petroleum förvägras en rättighet som är av grundläggande betydelse för misstänktas möjlighet att förbereda sitt försvar”.

Lundin Petroleum skriver att ”de efterfrågade handlingarna ska till att börja med lämnas ut eftersom det inte kan uteslutas att vad som framgår av handlingarna är uppgifter som har betydelse för åklagarens beslut i åtalsfrågan.”

Ombuden skriver även att det inte kan uteslutas att ”hemlighållandet av uppgifterna i handlingarna riskerar att äventyra eller inkräkta på Lundin Petroleums möjlighet att på alla sätt ta till vara sin rätt eller förbereda sitt försvar.”

Misstankarna

Lundin Petroleum bildades ur Lundin Oil som 1997–2003 bedrev verksamhet i södra Sudan, där ett inbördeskrig rasade. Tusentals människor dödades, byar brändes och befolkningen fördrevs. Bolaget har anklagats för att ha förvärrat konflikten med sin närvaro.

Kammaråklagare Henrik Attorps leder förundersökningen om Lundins roll i Sudan under åren 1997-2003. I den förundersökningen delgavs Lundin Petroleums ordförande respektive vd, Ian Lundin och Alex Schneiter, i slutet av 2016 misstanke om medhjälp till grovt folkrättsbrott.

Lundin-cheferna Ian Lundin och Alexandre Schneiter är sedan 2016 delgivna misstanke om medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan. Förundersökningen inleddes 2010 och ett 50-tal målsäganden i Sudan har identifierats.

I januari 2018 genomfördes husrannsakningar på Lundin Petroleums kontor i Sverige och Schweiz.

I oktober 2018 godkände regeringen Åklagarmyndighetens ansökan om att väcka åtal mot Lundin Petroleums ordförande Ian Lundin och vd Alex Schneiter för grovt folkrättsbrott i Sudan.

Ytterligare en kammaråklagare, Thomas Ahlstrand, leder en separat förundersökning om övergrepp i rättssak som grundar sig på förundersökningen på de anklagelser om vittnestrakasserier som under sommaren 2018 fördes fram av målsägarbiträdena i utredningen där Lundintopparna är misstänka för medhjälp till folkrättsbrott.

 

 

Annons