Finans

Loomis ökade resultatet

Ökade intäkter och resultat för värdehanteringsföretaget Loomis och fortsatt arbete på att åtgärda brister inom penningtvätt. Det framgår av bolagets delårsrapport. 

Uppdaterad 2019-07-25
Publicerad 2019-07-25

Kontanthanteringsföretaget Loomis intäkter för perioden januari till juni 2019 uppgick till 10 210 miljoner kronor  (9 294). Den valutajusterade tillväxten var 4 procent (8), varav den organiska tillväxten uppgick till 2 procent (3). Där bidrog Fortsatt tillväxt inom det europeiska segmentet bidrog framför allt Spanien, Belgien, Schweiz, Österrike, Turkiet och verksamheterna i Sydamerika som rapporterar ökad försäljning.   

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 1 171 miljoner kronor  (981) och rörelsemarginalen förbättrades till 11,5 procent (10,6).

Resultat före skatt uppgick till 998 miljoner kronor  (977) och resultatet efter skatt var 746 miljoner kronor  (729). 

Åtgärdsprogrammen i Frankrike och Sverige, som genomfördes 2018, anges ha påverkat periodens rörelsemarginal positivt. Det omstruktureringsprogram som pågår inom den internationella verksamheten i USA anges också ha hjälpt till att lyfta rörelsemarginalen. Periodens rörelseresultat (EBIT), som uppgick till 1 112 miljoner kronor (1025), inkluderar avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar om –50 miljoner kronor (–39), förvärvsrelaterade kostnader om –36 miljoner kronor (–15). 

I januari 2019 offentliggjordes att Loomis, genom ett helägt dotterbolag, ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Ziemann Sicherheit Holding GmbH (Ziemann). Ziemann bedriver primärt inhemsk värdehanteringsverksamhet och därutöver utför Ziemann även viss bevakningsverksamhet samt grossist och detaljhandelsverksamhet avseende valutor och ädelmetaller. Enterprise value, det vill säga köpeskillingen på skuldfri basis, uppgick till cirka 160 miljoner euro. 

Den 4 april 2019 offentliggjordes att Loomis, genom ett helägt dotterbolag, hade ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Prosegur Cash Holding France (PCF). PCF bedriver primärt inhemsk värdehanteringsverksamhet i Frankrike.

– Verksamheten kompletterar vår egen verksamhet både vad gäller kunder och platskontorens lokalisering. Det finns även betydande möjligheter att skapa synergier. I likhet med de flesta andra länder i Europa är nu Frankrike en marknad med i stort sett endast två aktörer, kommenterar Patrik Andersson, vd och koncernchef, förvärvet. 

Som Realtid tidigare har skrivit anklagades Loomis i våras för penningtvätt. Utredningen visar på brister i förhållande till efterlevnaden av interna policys och förfaranden. 

– Vi vidtar nu omedelbart åtgärder i förhållande till de brister som utredningarna visat på, säger Patrik Andersson, vd och koncernchef för Loomis, till Realtid. 

Loomis har kontaktat den norska Finansinspektionen (FSA) för att dela slutsatserna från utredningarna men även för att informera om åtgärder för att stärka organisationens policys, förfaranden och rutiner i förhållande till AML. Även den danska Finansinspektionen har informerats om ovanstående åtgärder.

– Baserat på aktuell information, bedömer vi att dessa frågor inte har någon väsentlig effekt på Loomis-koncernens finansiella ställning och resultat, säger Patrik Andersson till Realtid.

 

Platsannonser