Thomas Lindwall, Lindwall & Partners Foto: Stockholm tingsrätt, Lindwall & Partner
Thomas Lindwall, Lindwall & Partners Foto: Stockholm tingsrätt, Lindwall & Partners
Juridik

Lindwalls advokatbyrå åter i hetluften

Advokatbyrån Lindwall & Partners stämmer börsnoterat fastighetsbolag som i sin tur står redo att polisanmäla advokatbyrån för att ha tömt dess klientmedelskonto. Samtidigt pågår en rad tvistemål samt ett brottmål i anslutning till advokatbyrån.

Uppdaterad 2016-12-07
Publicerad 2016-12-07

Det börsnoterade fastighetsbolaget Granitporten skickar under måndagen ut ett pressmeddelande där det framgår att bolaget tagit emot en stämningsansökan avseende "påstådda hyresfordringar m.m från Advokatbyrån Lindwall & Partners AB". Tvisten är dock långt i från den enda som är aktuell för advokatfirman Lindwall & Partners som drivs av Thomas Lindwall som själv misstänks för grov ekonomisk brottslighet i ett mål i domstolen.

Fastighetsbolaget Granitporten som tagit emot en stämningsansökan från advokatbyrån bestrider den och menar att det sedan tidigare finns en tvist mellan parterna där Granitporten anklagar Lindwall & Partners för att ha tömt dess klientmedelskonto hos advokatbyrån.

"Ärendet kommer att polisanmälas för vidare utredning med begäran att hela beloppet skall återföras till Granitporten", står det i pressmeddelandet.

Av stämningsansökan som kommit in till Stockholms tingsrätt framgår det att Granitporten "kontinuerligt varit i dröjsmål med hyresbetalningen" och att hyresskulden uppgår till 134.000 kronor. Därutöver finns en fordran på 7.000 kronor rörande larminstallation.

Thomas Lindwall som företräder advokatbyrån skriver även att hyresskulden har ökat varje månad men att skulden till viss del reducerats genom kvittning, vilket avser klientmedel som ägs av Granitporten.  Han skriver att innan kvittningen genomfördes kontaktade han Granitporten vid ett flertal tillfällen för att påminna om skulden. När inget svar gavs "har L&P till slut kvittat ut dessa klientmedel mot hyresskulden". Kvar av hyresskulden finns alltså 134.000 kronor jämte ränta.

Motfordran

Drygt tre veckor efter att stämningsansökan kom in till domstolen svarar Granitporten som alltså bestrider Lindwall & Partners fordran. Fastighetsbolaget uppger att det finns en kvittningsbar motfordran "med ett belopp som vida överstiger L&P fordran för upplupen hyra".

Granitporten menar att Lindwall & Partners inte har redovisat belopp som inbetalats på Lindwall & Partners klientmedelskonto och som utgör ersättning i affärstransaktioner som advokatbyrån i egenskap av ombud haft ansvar över och fått ersättning för.

Av svaromålet framgår att Granitporten muntligen sade upp hyresavtalet omedelbart då det blev känt att advokatbyrån undanhållit redovisning för inbetalning som skett till klientmedelskontot, en betalning som avsåg betalning till Granitporten i samband med ett affärsavtal.

"Då omfattande belopp fortfarande kvarstår som oredovisade av L&P på dennes klientmedelskonto alternativt är förskingrade, äger sålunda GP kvittningsbar motfordran som visa överstiger L&P fordran på GP".

Granitportens ombud Christen Bengtsson från Vestra jurister i Göteborg skriver att fastighetsbolaget avser att återkomma med en motfordran samt muntliga och skriftliga bevisuppgifter i målet.

Hyreskontraktet är hävt på initiativ av Granitporten. Styrelsen i fastighetsbolaget har dessutom beslutat att reservera 1 miljon kronor för denna tvist i kommande bokslut, enligt pressmeddelandet.

Advokatbyrån aktuell i fler mål

I Stockholms tingsrätt pågår samtidigt tre mål där Lindwall & Partners istället är den så kallade svarande-parten. Dels har en fordran från en redovisnings- och bokföringsfirma gått från Kronofogden till tingsrätten. Firman kräver cirka 60.000 plus en ränta om 24 procent, från bland annat  26 december 2014, från advokatfirman. Utöver detta tillkommer processkostnader och inkassokostnader.

Redovisnings- och bokföringsfirman avslutade samarbetet med advokatbyrån i mars 2015, då bolaget inte kände att det hade "fullständig insyn i bolaget för att säkerställa kvalitén på redovisningen". Advokatbyrån har dock inte betalat för det arbete som utförts och därför kräver nu Redovisnings- och bokföringsfirman betalt för utfört arbete.

Tvist mot annan advokatbyrå

I ett annat mål kräver en annan mindre advokatfirma cirka 65.000 kronor från Lindwall & Partners. Av ett protokoll från Stockholms tingsrätt framgår det att tvisten pågått sedan länge även i ett annat mål som i hovrätten slutade med en förlikning. Nu är parterna oense om hur förlikningsavtalet ska tolkas. Fordran kommer från kostnader för användning av en telefonväxel som den andra advokatfirman betalat för samt har ett löpande anspråk på ersättning för. Enligt Lindwall & Partners omfattar dock förlikningsavtalet även fortsatt användning av telefonväxeln, vilket de alltså är oense om. Förhandling väntas i mitten av januari 2017.

Bitris vill ha betalt för utebliven lön

I domstolen pågår även en tvist med en tidigare anställd biträdande jurist som kräver att få betalt för sina tre sista månader på arbetet. I en stämningsansökan mot Lindwall & Partners skriver juristens ombud, juristernas fackförbund Jusek, att hon har rätt till 120.000 kronor, vilket är hennes provisionslön plus semestertillägg för dessa tre månader. I denna tvist uppger Thomas Lindwall att hans tidigare anställda redovisat slutfaktureringar fel samt tagit ut för många semesterdagar, vilket lett till att hon inte har någon lön att plocka ut.

Thomas Lindwall har å sin sida även valt att genstämma den tidigare biträdande juristen. Då han och byrån anser att hon tagit med sig ett mål till nästa arbetsgivare som fick förvärva "tidlagret" för ett "för lågt belopp innebärande att L&P har åsamkats skada med motsvarande belopp". Hon krävs nu på drygt 62.000 kronor, exkusive moms jämte ränta. Thomas Lindwall har försökt att kvitta fordringarna  i processen, vilket domstolen avvisat i ett protokoll från mitten av oktober i år.

Enligt en tidsplan ska huvudförhandling i målet vara i början av februari.

Dessa mål räcker dock inte. Thomas Lindwall är även personligen aktör i ett tvistemål i Uppsala tingsrätt. Tvisten berör honom och en tidigare affärspartner som i även tidigare mål tvistat om fordringar. I detta mål har både stämning och genstämning rörande omkring 8 miljoner kronor skett.

Hot om konkurs avstyrt

Lindwall & Partners hotades även så sent som i slutet av augusti av konkurs då Skatteverket krävde att advokatbyrån skulle betala en skatteskuld på cirka 600.000 kronor. Den 3 oktober återkallas dock konkursen då Lindwall & Partners betalat in en del av skattefordran efter att skulden satts ned. Efter visst motstridande fick Lindwall & Partners även betala ansökningsavgiften till tingsrätten på 2.800 kronor.

Hos Kronofogden finns det i dag en total skatteskuld om 220.070 kronor samt ett betalningsföreläggande om 2.500 kronor.

Av årsredovisningen för 2015 framgår det att omsättningen i advokatbyrån minskat med cirka 60 procent jämfört med året innan. Detta förklaras med att bolaget inte längre har några direktanställda jurister. Omsättningen för 2015 uppgick till 1.822.000 kronor.

Utesluten från advokatsamfundet

Thomas Lindwall blev i oktober i år utesluten från advokatsamfundet och kan därmed inte längre titulera sig som advokat. Han har dock redan i mitten av november överklagat uteslutningen till Högsta domstolen.

Anledningen till uteslutningen var en hovrättsdom där Thomas Lindwall dömdes för otillbörlig marknadspåverkan och fick villkorlig dom och 150 dagsböter på 410 kronor, totalt 61.500 kronor. Målet handlade om ett aktieköp i Hammar Invest där han var storägare och styrelseordförande. Han är nu även aktuell i ett annat brottmål där han misstänks för att mellan 2008 och 2015 ha begått grova bedrägerier, grovt bokföringsbrott, grovt försvårande av skattekontroll samt förskingring. Än så länge har målet inte fått ett huvudförhandlingsdatum.

Platsannonser

Logga in