FinansNyhet

Lena Aplers koppling till Allra

Publicerad

Collectors grundare och styrelseordförande Lena Apler sitter sedan 2011 i styrelsen för Exceed som tagit över Oak Capitals verksamhet. Bolaget har blivit hårt kritiserat och straffats av Finansinspektionen.

Sara Johansson

Lena Apler som grundade Collector Bank och numer sitter som ordförande i banken har ett flertal övriga styrelseuppdrag. Hon är styrelseordförande för Västsvenska Handelskammaren, styrelseledamot i Skistar, Swedish Fintech Assosiation, Helichrysum Gruppen, Connect men även för ett värdepappersbolag med namnet Exceed AB.

Lena Apler har suttit med i styrelsen för Exceed sedan 2011. I en intervju med Styrelsebalans från hösten 2015 uppger hon dock att hon då endast satt i styrelsen för Collectorbolag plus ÖoB Finans och Skogssällskapet. Ett av råden hon ger nya styrelsemedlemmar är att läsa in sig på företaget och dess historik så mycket som möjligt, att alltid vara påläst.

Sedan Lena Apler blev ledamot i Exceed 2011 fram till i dag har det hänt en hel del i bolaget. Bolaget har kritiserats i flertalet artiklar där kunder trätt fram och berättat om usla försäljningsmetoder och bortglömda pensionspengar. Bland annat kritiserar Avanzas tidigare sparekonom Claes Hemberg värdepappersbolaget och skriver att spararna lockas ”till märkligt komplicerade produkter, mörkade fonder, dålig avkastning och höga avgifter”.

Annons

I november 2017 straffades Exceed med en varning och sanktionsavgift. Myndigheten ansåg att värdepappersbolaget inte uppfyllde reglerna om skydd av finansiella instrument och medel som tillhör kunderna och att bolaget inte haft rutiner som regelverket kräver för att skydda kundernas medel.

”De bristande rutinerna har bland annat lett till att det under vissa perioder har funnits mindre belopp på bolagets klientmedelskonto jämfört med bolagets noteringar om kundernas samlade fordringar.  Myndigheten skriver att kunderna inte haft ”nödvändigt skydd mot att drabbas av förluster till följd av missbruk, bedrägerier, dålig administration, bristande dokumentation eller försumlighet av bolaget”. 

Finansinspektionen ansåg sammantaget att överträdelserna var så pass allvarliga att det fanns skäl att överväga en återkallelse av Exceeds tillstånd att driva värdepappersrörelse. Men det slutade i att Exceed fick en varning samt böter om 3,5 miljoner kronor.

Annons

Nu drabbas bolaget av ytterligare ett bakslag. Bolaget meddelar i ett pressmeddelande att fonderna Life Emerging Markets Bonds och Life High Yield Bonds ska avvecklas på begäran av förvaltningsbolaget Life Funds Emea AB. Anledningen är att förvaltningsbolagets tillstånd att förvalta fonder har återkallats av Finansinspektionen.

Redan för ett år sedan kastades fonderna ut från PPM. För de insatta är detta två fonder som är välkända efter sviterna i Allra-härvan.

Life Funds Emea AB ägs nämligen av Springwell Group med Mattias Bengtsson som ägare bakom bolaget. Mattias Bengtsson är tidigare huvudägare i mäklarfirman Oak Capital och misstänkt i Allrahärvan. Senaste nyheten kring honom är att han är på flykt med dubbla identiteter, vilket Expressen skrev om för en vecka sedan.

Annons

Finansinspektionen skriver i beslutet om återkallelse av tillstånd att förvaltningen av värdepappersfonderna Life Emerging Market Bonds och Life High Yield Bonds omedelbart ska tas över av SEB. Bolaget uppger att tidpunkten för övergången av förvaltningen av fonderna inte är överenskommen med SEB. När det gäller den diskretionära portföljförvaltningen har bolaget en kund i verksamheten, framgår det.

På Exceeds hemsida står det att innehavare av dessa instrument kommer att få kontantavräkning inom 10 arbetsdagar efter det att beräkningsagenten har fastställt marknadsvärdet. Fondförmögenheten i Life Emerging Market Bond och Life High Yield Bond ska enligt färska siffror ligga på cirka 134 miljoner kronor vardera.

Men den enskilt största händelsen som ägt rum sedan Lena Apler tillträdde sitt styrelseuppdrag var i mitten av 2014 då bolaget köptes upp av Svenska Garantiprodukter ABs ägare Martin Larsson och en fusion ägde rum mellan de två finansbolagen. Men det var inte två utan tre verksamheten som slogs samman. Den tredje verksamheten var just Oak Capital. Gemensamt blev verksamheterna Exceed Capital Sverige.

Christer Swaretz, som tidigare varit vice vd för Oak Capital, fick en vd-roll på Svenska Garantiprodukter med ansvaret att integrera denna verksamhet i Svenska garantiprodukters verksamhet. Christer Swaretz gick efter några månder vidare till Allra och blev vice vd och så småningom tillförordnad koncernchef under oroligheterna 2017 där han tagit hand om krishanteringen i bolaget.

Bolaget Oak Capital lever dock vidare under namnet First Alliance Trust, Hedging & Investments AB. I förvaltningsberättelsen för 2014 framgår det att hela Oak Capitals verksamhet sålts, ”vilken byggde på utveckling, distribution och administration avseende finansiella instrument med huvudsaklig inriktning på strukturerade produkter”. 

I styrelsen för Exceed Capital sitter även Martin Larsson, som är ägare av bolaget genom bolaget Chalex AB, samt Kenneth Asplund som är chefsjurist och förvärvsansvarig på IT-konsultbolaget Evry. Vd för företaget är Henrik Sundin som tidigare bland annat var vd för Movestic Kapitalförvaltning.

Collector

Största ägare i Collector är i dag till 44 procent av Fastighets AB Balder (Erik Selin), StrategiQ Capital till 12,72 procent (Rolf Lundström), Ernström Finans till 5,36 procent (familjen Hobohm-Hielte) och Helichrysum Gruppen AB till 3,82 procent (Lena Apler)

Exceed

Exceed, SGP och Oak Capital har tillsammans blivit ett finanshus med över 20.000 kunder. Rådgivningen omfattar således både investeringsrådgivning som rådgivning kopplad till pension och försäkring. Företaget arbetar inom analys och produktutveckling. Utöver kontoren i Göteborg och Stockholm har företaget även kontor i Malmö, Helsingborg, Västerås och Uppsala

Fonderna:

Life Emerging Market Bond är en räntefond som huvudsakligen investerar i tillväxtmarknadsobligationer. Fonden investerar globalt i marknader som Asien, Latinamerika, Mellanöstern, Afrika och Östeuropa inklusive Ryssland. Fonden investerar i företagsobligationer, statsobligationer, penningmarknadsinstrument och obligationer emitterade av kommuner och bostadsinstitut. Målsättningen uppges vara att uppnå en förutsägbar avkastning till en låg risk genom en kombination av förräntning och kapitalvinster.

Life High Yield Bond är en räntefond som i första hand placerar globalt i företagsobligationer, statsobligationer, penningmarknadsinstrument samt obligationer emitterade av kommuner och bostadsinstitut. Fonden får även investera i fonder med liknande placeringsinriktning. Fondens medel får investeras i obligationer och andra skuldförbindelser med låg till hög kreditvärdighet. Fondens medel ska alltid placeras med ambitionen att uppnå en långsiktig kapitaltillväxt.

Oak Capital och Allra

I centrum av Allra-skandalen står Allras samröre med mäklarfirman Oak Capital. Enligt åklagaren gjorde Oak Capital under 2012, på uppdrag av Allra, flera transaktioner som syftade till att på spararnas bekostnad berika ägarna i både Allra och Oak Capital.

Affärerna med Allra gav Oak Capital ett mycket stort överskott. Oak Capital som innan affärerna med Allra haft mycket blygsamma vinstnivåer presenterade under räkenskapsåret maj 2011 – december 2012 ett resultat på 230 miljoner kronor före skatt samt en utdelning på 60 miljoner kronor till Oak Capitals ägare. Pengarna användes därefter för att Mattias Bengtsson skulle köpa en mindre del av Alexander Ernstbergers och David Persson Rothmans ägande i Allra för 101 miljoner kronor. Denna affär ska vara central i brottsutredningen. Åklagaren menar att denna köpeskilling är ett kraftigt överpris för aktierna och att det rör sig om misstänkt mutbrott.

Annons