Finans

Latour redo att investera 5 miljarder

Investmentbolaget Latours substansvärdet ökade till 96 kronor per aktie vid halvårsskiftet 2017 jämfört med 87 kronor per aktie vid årsskiftet. Industriföretagens nettoomsättning ökade med 20 procent till 4,7 miljarder kronor. Bolagets vd flaggar också för nya investeringar.

Uppdaterad 2017-08-22
Publicerad 2017-08-22

Ökningen av substansvärdet till 96 kronor per aktie motsvarar 13,3 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 10,8 procent. Substansvärdet per den 21 augusti uppgick till 92 kronor per aktie.

Latouraktiens totalavkastning uppgick till 25,9 procent under första halvåret jämfört med 10,8 procent för SIXRX, visar bolagets halvårsrapport.

Industriföretagens nettoomsättning ökade med 20 procent till 4,7 miljarder kronor under första halvåret 2017, jämfört med 3,9 miljarder kronor under samma period i fjol. Det är ökning för jämförbara enheter med 6 procent justerat för valutaeffekter. 

Rörelseresultatet ökade med 8 procent till 550 miljoner kronor under första halvåret (509), motsvarande en rörelsemarginal på 11,6 (12,9) procent för kvarvarande verksamheter.

Latour Industries förvärvade via dotterbolaget Reac AB tyska AAT, med en årsomsättning på 18 miljoner euro. Latour Industries förvärvade även italienska Vimec, med en årsomsättning på 45 miljoner euro. Båda förvärven genomfördes under andra kvartalet, och bidrar positivt till resultatet per aktie från tillträdesdagen.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 4,8 miljarder kronor (4,0) och resultat efter finansiella poster uppgick till 1,5 miljarder kronor (2,1), varav realisationsvinster utgör 0 (890) miljoner kronor.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1,4 miljarder kronor (2,2), vilket motsvarar 2,12 kronor per aktie (3,49). Exklusive realisationsvinster ökade resultatet till 2,12 kronor per aktie (2,09).

Börsportföljens värde ökade under första halvåret med 17,2 procent justerat för utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 10,8 procent.

Ägarandelen i Tomra ökade till 26,3 procent av kapitalet efter förvärv av 689 000 aktier, varav 349 000 aktier förvärvades under andra kvartalet.

“Vi fortsätter som tidigare att konsekvent satsa resurser på produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Vi har också medvetet satsat på att förbättra våra affärsområdens digitala närvaro, framförallt i den bemärkelsen att vi skall underlätta för våra kunder att göra affärer med oss. Ett kvartal som detta påverkas kostnaderna mer än vad intäkterna stiger. Industrirörelsen som helhet levererar fortsatt stabilt över vårt tillväxtmål på 10 procents årlig tillväxt och väl över vårt rörelsemarginalmål på 10 procent”, skriver Jan Svensson i en vd-kommentar till rapporten och fortsätter.

“Vår tillväxt och stabila resultatutveckling gör att vi står redo att liksom tidigare agera framåtriktat oavsett hur marknaderna utvecklas. Vi ser goda förutsättningar att fortsätta en under alla förhållanden kortsiktigt relativt hög förvärvsaktivitet under 2017. Vår goda finansiella ställning ger utrymme för investeringar på drygt 5 miljarder kronor.”

Platsannonser