Finans

Latour ökar substansvärdet

Latour ökar substansvärdet med 15,5 procent  under niomånadersperioden 2017 jämfört med börsindex som ökade med 12,5 procent under perioden.

Publicerad 2017-11-07

I dag presenterar Latour delårsrapporten för januari till september 2017 Av rapporten framgår det att substansvärdet ökade till 98 kronor per aktie jämfört med 87 kronor per aktie vid ingången av året Ökningen motsvarar 15,5 procent detta kan jämföras med SIXRX som ökade med 12,5 procent. Substansvärdet per den 6 november uppgick till 95 kronor per aktie.

Latouraktiens totalavkastning uppgick till 31,5 procent till och med september jämfört med 12,5 procent för SIXRX.

Under niomånadersperioden ökade industriföretagens orderingång med 21 procent till 7.373 miljoner kronor, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 7 procent justerat för valutaeffekter. Under tredje kvartalet ökade industriföretagens orderingång med 20 procent till 2.326 miljoner kronor innebärande en ökning för jämförbara enheter med 7 procent justerat för valutaeffekter.

Industriföretagens nettoomsättning ökade med 20 procent till 7.102 miljoner kronor, en ökning för jämförbara enheter med 6 procent justerat för valutaeffekter. Under tredje kvartalet ökade industriföretagens nettoomsättning med 19 procent till 2.374 miljoner kronor, en ökning för jämförbara enheter med 7 procent justerat för valutaeffekter.

”Orderingången i den helägda industrirörelsen fortsatte att utvecklas bra och växte organiskt med 7 procent under tredje kvartalet. Även faktureringen växte med 7 procent organiskt. Den totala tillväxten inklusive förvärv och valutaeffekter uppgick till 20 procent i orderingång och 19 procent i fakturering. Trots att vi nu successivt möter tuffare jämförelsetal, innebär utvecklingen att den organiska tillväxten har fortsatt i samma tempo som under första halvåret. Detta gör att vi kan redovisa vårt bästa kvartal någonsin i absoluta tal", skriver vd Jan Svensson.

Rörelseresultatet ökade med 10 procent till 860 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 12,1 procent för kvarvarande verksamheter. Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 310 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 13,1 procent för kvarvarande verksamheter.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 7.230 miljoner kronor, att jämföra med fjolårets 6.030 miljoner kronor och resultat efter finansiella poster uppgick till 2.288, att jämföra med fjolårets 3.015 miljoner kronor, varav realisationsvinster utgör 0 miljoner kronor jämfört med 890 miljoner kronor.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2.090 miljoner kronor, att jämföra med fjolårets 3.018 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,28 kronor per aktie, att jämföra med 4,73 kronor. Exklusive realisationsvinster ökade resultatet till 3,28 kronor per aktie, att jämföra med 3,05 kronor per aktie.

Platsannonser