Riskkapital

Lägre resultat för EQT – "osäkerheten gör det svårt att planera"

Riskkapitalbolaget EQT rapporterar ett justerat EBITDA-resultat om 80 miljoner euro under första halvåret. Motsvarande period förra året landade det på 133 miljoner euro.

 

Uppdaterad 2020-08-20
Publicerad 2020-08-20

Totala investeringar från EQT-fonderna under perioden uppgick till 2,0 miljarder euro (5,7 miljarder euro) och totala avyttringar (brutto) till 0,2 miljarder euro (4,3 miljarder euro)

Avgiftsgenerande förvaltat kapital (AUM) om 36,5 miljarder euro per den 30 juni 2020 (36,8 miljarder euro.)

Målet för storleken på EQT Infrastructure V sattes till 12,5 miljarder euro, vilket meddelades den 30 juni 2020

Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, inklusive kontrakterade konsulter (FTE plus) uppgick till 699 (608) vid periodens slut, varav 651 FTE:s (551)

Ett avtal om att sälja affärssegmentet Credit har undertecknats, vilket meddelades den 18 juni 2020. Transaktionen förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2020

Justerade totala intäkter om 261 miljoner euro (282 miljoner euro), motsvarande en minskning om 7 procent jämfört med första halvåret 2019. Totala intäkter om 264 miljoner euro (278 miljoner euro). Förvaltningsavgifter förblev oförändrade om 265 miljoner euro (264 miljoner euro). Lägre fondvärderingar i carried interest-genererande fonder resulterade i carried interest och investeringsintäkter om minus 4 miljoner euro
(18 miljoner euri)

Justerad EBITDA om 80 miljoner euro (133 miljoner euro), motsvarande en marginal om 31procent (47 procent). EBITDA om 79 miljoner euro (117 miljoner euro), motsvarande en marginal om 30 procent (42 procent). Förändringen i EBITDA-marginal är huvudsakligen en följd av tillväxt i antalet anställda inför framtida expansion samt av lägre fondvärderingar i carried interest-genererande fonder

Justerat nettoresultat om 60 miljoner euro (103 miljoner euro). Nettoresultat om 59 miljoner euro (90 miljoner euro)

Redovisat resultat per aktie före utspädning om 0,062 euro (0,113 euro). Resultat per aktie efter utspädning om 0,062 euro (0,113 euro).

– Vi förväntar oss att marknaderna fortsätter att vara utmanande och skakiga – pandemin är långt ifrån över, och den fulla effekten på världens ekonomier återstår att se, skriver vd Christian Sinding i rapporten.

Christian Sinding skriver i rapporten att han är nöjd med hur bolagets affärsmodell har fungerat under coronapandemin.

– Det innebär inte att vi inte har haft några utmaningar, eller inte kommer att ha det i framtiden – vissa portföljbolag går igenom verkligt hårda prövningar och osäkerheten gör det svårt att planera för framtiden. Och kapitalanskaffning tar längre tid och är mer komplicerad.

EQT-fonderna investerade cirka 2,0 miljarder euro under första halvåret jämfört med 5,7 miljarder euro under motsvarande period föregående år.

– Exitaktiviteten har också varit avsevärt lägre och merparten av de planerade avyttringarna förväntas ske efter 2020, skriver EQT-chefen.

Investeringsgraden i nyckelfonder per den 20 augusti 2020 uppgick till 5–10 procent i EQT IX och 80–85 procent i EQT Infrastructure IV.

Kapitalanskaffning för EQT IX går enligt plan och förväntas i allt väsentligt slutföras under tredje kvartalet

Åtagandeperioden för EQT VIII har avslutats och EQT IX aktiverats, vilket meddelades den 14 juli 2020

Investerings- och exitaktivitet efter periodens utgång inkluderar förvärv av IFS av EQT IX, tilläggsförvärv av EQT VIII-portföljbolagen SUSE och Waystar, försäljning av ytterligare en minoritetspost i Musti Group av EQT Mid Market och förvärv av Metlifecare och EdgeConneX av EQT Infrastructure IV

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in