FinansNyhet

Kund förlorar tvist mot Nord FK – reklamerade inte i tid

Nord Fondkommission, OctegoNord Fondkommission, Octego
Publicerad

Nu döms kunden att ersätta Nord för rättegångskostnader om närmare en halv miljon kronor. 

Annelie Östlund

Reporter

Kunden – en 75-årig man – har investerat i en rad obligationslån och brygglån som Nord Fondkommission arrangerat och sålt. Däribland Herrestorps ängar, Finfor och OP2. I samtliga dessa fall ser majoriteten av investeringarna ut att ha gått förlorade.

Det aktuella fallet rör OP2 – ett brygglån som 75-åringen investerade 450 000 kronor i på inrådan av Nords anknutna ombud, CV & Partners.  

Nu har såväl rådgivaren CV & Partners som emittenten OP2 gått i konkurs och hela det investerade kapitalet har gått förlorat.

Annons

Kunden har därför stämt Nord FK på det förlorade beloppet: ”Nord är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som det anknutna ombudet, CV & Partners, genom sin verksamhet av oaktsamhet eller vårdslöshet har orsakat (kunden) enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.”

75-åringen hävdar bland annat att han saknade all erfarenhet av komplicerade produkter och att han önskade en säker produkt. Men att CV & Partners ändå rådde honom att placera pengar i ett onoterat brygglån i OP2 – ett företag som vid tidpunkten inte ens existerade utan endast var ett lagerbolag enligt Bolagsverkets uppgifter.

”Grundbulten (lagerbolaget, reds anm) saknade således all förmåga att uppfylla de förpliktelser och erbjudanden som Nord genom rådgivaren garanterade i sitt erbjudande (…) och som denne baserade sitt investeringsbeslut på”, skriver kundens ombud Ulf Wiestål.

Annons

Nord FK bestrider att kunden önskade en låg- eller medelrisknivå för sina investeringar, bland annat mot bakgrund av att denne ska ha önskat en avkastning om 5 till 10 procent. Bolaget bestrider också att det anknutna ombudet CV & Partners har agerat oaktsamt gentemot kunden.

Dessutom hävdar Nord att kunden inte reklamerat skadan ”inom skälig tid”.

Reklamerade inte i tid

Annons

Huruvida CV & Partners har agerat oaktsamt vid rådgivning, om det föreligger ett orsakssamband mellan CV & Partners rådgivning och kundens skada, samt om kunden har reklamerat inom skälig tid – det är frågorna som var aktuella i målet. 

Tingsrätten valde att inleda med att pröva frågan om 75-åringen har reklamerat den påstådda skadan i tid.

Kunden säger själv under sanningsförsäkran att han ringde och reklamerade rådgivningen i april och juli 2017, i samband med att löptiden på obligationslånet gick ut.

Dessa uppgifter förnekar Nord, och menar att reklamationen skedde först senhösten 2020 då kunden bland annat skickade ett kravbrev.

”Mellan den tidpunkt då (kunden) borde ha märkt att skada uppkommit avseende OP2 och då underrättelsen skickades har det förflutit över tre år och fem månader respektive tre år och åtta månader. Ingen av dessa tidsutdräkter motsvarar skälig tid”, skriver Nords ombud.

Här går domstolen på Nords linje – eftersom 75-åringen inte kunnat bevisa de påstådda telefonsamtalen.

Tingsrätten räknar också med att reklamationsfristen började löpa i juli 2017, då obligationslånet definitivt och enligt villkoren skulle ha återbetalts.

”Den tid som har förflutit från det att reklamationsfristen började att löpa till dess reklamationen skedde är enligt tingsrätten avsevärt längre än vad som får anses utgöra skälig tid”, skriver tingsrätten och fortsätter:

”Käromålet ska därför redan på den grunden ogillas.”

Det innebär att domstolen inte ens tar ställning i övriga frågor, det vill säga om CV & Partners har agerat oaktsamt vid rådgivning och om det föreligger ett orsakssamband mellan CV & Partners rådgivning och kundens skada.

Beslutet innebär också att 75-åringen döms att betala Nords rättegångskostnader om 443 360 kronor – en summa i paritet med vad kunden redan förlorat på investeringen i obligationen.

Överklagar

75-åringens ombud meddelar att domen kommer att överklagas.

Bland annat kommer man att argumentera för att reklamationsfristen inte ska börja löpa under 2017, utan betydligt senare.

När emittenten av OP2-obligationen inte kunde betala tillbaka lånet skedde nämligen ett gäldenärsbyte som innebar att ett annat företag i samma bolagsgrupp – Octego – tog över skulden.

Octego försattes inte i konkurs förrän i november 2019. Först i februari 2020 skickade Nord ett brev till obligationsinnehavarna med informationen om att konkursförvaltaren meddelat att de inte kunde räkna med att få någon utdelning.

Man kan alltså argumentera för att det först då stod klart – svart på vitt – att obligationsinnehavarna förlorat hela investeringen varför reklamationsfristen ska antas börja löpa i februari 2020.

Dessa förhållanden lyftes dock inte fram under tingsrättsförhandlingen.

Annons