Annons

Annons

Recessionsrisken kan vara bra för aktiemarknaden

När obligationer och företagsobligationer ger negativ avkastning byggs enorma risker upp. Trots risken för en recession kan detta vara positivt för aktiemarknaden, skriver Realtids krönikör Claes Folkmar.

Claes Folkmar
Claes Folkmar

Claes Folkmar

Realtids reporter och krönikör Claes Folkmar är journalist med mångårig erfarenhet som expert inom skatte-, fond- och bolagsbevakningsfrågor. Mejla gärna dina synpunkter på hans krönika till claes.folkmar@realtidmedia.se.

När en dryg fjärdedel av världens obligationer inklusive delar av företagsobligationsmarknaden ger negativ avkastning byggs enorma risker. Detta stärker sannolikt aktiers attraktionskraft trots risken för en synkroniserad recession. 

Obligationsemissioner till “garanterat” negativ avkastning om instrumenten hålls till förfall har blivit allt vanligare de sista månaderna. Det är förstås oron för en synkroniserad konjunkturnedgång i den globala ekonomin och “desperata” signaler från centralbankscheferna som ligger bakom detta historiska förlopp. För bara fem-sex år sedan var denna typ av emissioner, liksom negativa räntor generellt, otänkbara. 

Den tyska staten, till exempel, emitterade i juli en tioårig obligation på 4 miljarder euro med en implicit negativ avkastning på 0,25 procent. Svenska industrikoncernen Atlas Copco emitterade i augusti en obligation som löper i 10 år till en ränta på drygt 0,1 procent. 

Annons

Annons

Det stora institutionella investeringsintresset för stats- och företagsobligationer handlar naturligtvis inte om att villkoren är attraktiva, nej det handlar snarare om att investerarkollektivet räknar med den negativa globala ränteutvecklingen förstärks ytterligare när den globala ekonomin ser ut att försvagas och kanske falla ner i recession. Får obligationsinvesterarna rätt fortsätter priserna på obligationer att tryckas uppåt. 

Förväntningarna i marknaden, i synnerhet i Europa, är att centralbanksledningarna återigen lättar på penningpolitiken via räntesänkningar och utökade obligationsköp, så kallade kvantitativa lättnader, för att få ner både långa och korta räntor. Det finns en stark och påtaglig oro hos centralbankerna för en “japanisering” (en utdragen period av inflationsbefriad stagnation) i främst Europa men även USA, där det enda penningpolitiska verktyget är så låga räntor som möjligt oavsett löptid. Det är i ljuset av den här typen av förväntningar som den senaste tidens obligationsrally skall ses.

Ett rally som naturligtvis bygger in väldigt stora risker i systemet. Skulle de mycket pessimistiska förutsägelserna på räntecykeln slå fel så kommer obligationspriserna att implodera i en gigantisk krasch. Sannolikheten för det är låg i det korta perspektivet, men ju mer obligationspriserna stiger och ju mer statspapper som emitteras med negativ ränta desto större blir fallhöjden.  

Emissionerna av statsobligationer med negativ ränta och stigande obligationspriser skapar också en besvärlig och ny situation för pensions- och livbolagen; med stigande obligationspriser ökar exponeringen mot räntor i de befintliga portföljerna. Negativa räntor gör det också betydligt svårare för pensionsbolagen att leva upp till sina framtida åtaganden till kunderna. 

Utvecklingen kan “tvinga” fram omallokeringar i modellportföljerna för att dels minska riskerna kopplade till obligationsmarknaderna och dels öka risken inom ränteförvaltningen genom investeringar i obligationer som ger positiva kuponger. Det kan handla om ökade investeringar i företagsobligationer och statsobligationer i mer riskfyllda nationer. Till exempel har intresset för grekiska statspapper ökat kraftigt under sommaren. 

I jakten på avkastning kan de stora pensionsbolagen, trots den påtagliga konjunkturoron, öka aktieandelarna i portföljerna. Aktier ger ju i princip alltid en intäktström till ägaren. De europeiska liv- och pensionsbolagen har, i jämförelse med sina svenska kollegor, normalt sett betydligt större andel obligationer i portföljerna. En omallokering till större aktieexponering skulle naturligtvis stimulera aktiemarknaderna. 

Annons

Annons

Tidigare krönikor

Senaste krönikorna