För tillfället är det ungdomsbrigaden som har ett klart övertag i det globala kriget om börsen, skriver Realtids Claes Folkmar. Foto: Anastasia Gepp/Pixabay.
För tillfället är det ungdomsbrigaden som har ett klart övertag i det globala kriget om börsen, skriver Realtids Claes Folkmar. Foto: Anastasia Gepp/Pixabay.
Krönika

Generationskrig på börsen – millennials vinnare hittills

Ett generationskrig rasar på de globala aktiemarknaderna. De unga har vunnit den första striden med hjälp av en annan syn på risk. 

Claes Folkmar
Publicerad 2020-05-27

En förklaringsfaktor som ofta hamnar i skymundan när “börsexperter” och förståsigpåare försöker förklara den hastiga och kraftfulla återhämtningen på världens aktiemarknader sedan botten den 23 mars är den amerikanska finansdevisen om “old bears and young bulls”. 

“Bears” är pessimister och “bulls” är optimister kring den framtida värdeutvecklingen på aktiemarknaden. Det finns en tydlig och stark korrelation mellan synen på världsekonomins utveckling och börsinriktningen och bedömarens ålder, Ju äldre du blir desto mer “bearinriktad” och negativ kring utvecklingen blir du, och tvärtom; därav uttrycket “old bears and young bulls”. 

Det finns en rad olika undersökningar som visar på just detta. Den färskaste är från april i år och den visar att i synnerhet de som är mellan 60 och 75 år (de brukar kallas “babyboomers”) är riktiga “bears”. Investopedias studie visar att nästan 55 procent av de tillfrågade var “bears” medan drygt 20 procent var “bulls” i denna ålderskategori. 

I generation X (individer födda mellan 1965 och 1980) är det betydligt jämnare; 23 procent är “bulls” och 17 procent är enligt Investopedias undersökning “bears”.  I den generationskategori som brukar benämnas millennials (födda mellan 1981 och 1999) spirar marknadsoptimismen. Omkring 35 procent är “bulls” och 18 procent är “bears”.

Det pågår alltså ett slags krig på börserna om vart kurserna skall ta vägen mellan generationerna. Detta bottnar i en mängd faktorer, men framför allt är det synen på risk och tidsperspektivet som är skiljelinjerna.  

Den yngre aktieinvesteraren har möjlighet, av naturliga skäl, att fatta ett mer långsiktigt beslut än den äldre. Detta gör naturligtvis att det kortsiktiga förloppet kring vinst- och försäljningsutveckling för börsbolagen blir mindre viktigt i investeringsbeslutet, snarare ser man coronakraschen när den var som djupast som ett ypperligt köptillfälle. Hittills har det varit rätt strategi. 

Samtidigt är den yngre investerargenerationen betydligt mer präglad av den lågvolatila och räntestyrda börsutvecklingen de senaste åren och har kanske inte upplevt någon av de större börskrascher som trasat sönder många äldres aktieinvesterares ackumulerade värdeutveckling vid upprepade tillfällen de senaste 30 åren. Det finns en starkare övertygelse hos yngre generationer att aktiemarknaden alltid går upp medan den äldre generationen vet att det krävs en uppgång på hundra procent för att ta igen en börskrasch på 50 procent.  

Generationskampen på börsen syns också tydligt i portföljsammansättningen hos en ung och en äldre investerare. Flera studier visar att yngre investerare har högre risk, och ofta uteslutande aktier i portföljen, mätt som standardavvikelse. Ofta är också innehaven betydligt färre hos den unga investeraren; ett tydligt tecken på större riskvillighet. Aktiviteten i tillgångsportföljen hos en ung investerare är också betydligt högre än hos det äldre investerarkollektivet; de unga köper och säljer medan de äldre äger. 

Den äldre aktieinvesteraren sprider ut kapitalet över flera olika tillgångsslag för riskminimering och arbetar mer med “kapitalbevarande” strategier. Generationskriget på världens aktiemarknader lär rasa vidare, men för tillfället är det ungdomsbrigaden som har ett klart övertag i det globala kriget om börsen. 

Platsannonser