Bank

Kreditförluster pressar Nordea

Nordea redovisar ett rörelseresultat på 306 miljoner euro för det andra kvartalet 2020, 49 procent lägre jämfört med första kvartalet.

 

 

 

Publicerad 2020-07-17

Nordeas räntenetto var oförändrat i lokala valutor under det andra kvartalet 2020 och uppgick till 1.091 miljoner euro, jämfört med 1.109 miljoner euro i det första kvartalet. 

Räntenettot gynnades av ökad utlåning samtidigt som framför allt inlåningsmarginalerna i Norge tyngde, skriver Nordea.

Bankens provisionsnetto landade på 673 miljoner euro. Utfallet kan jämföras med 765 miljoner euro i första kvartalet.

För Business Banking minskade avgifts- och provisionsnettot med 16 procent i lokala valutor, till följd av lägre intäkter från betalningar, kort och sparande samt lägre avgiftsintäkter från företagsobligationer.

Inom Large Corporates & Institutions minskade avgifts- och provisionsnettot med 19 procent, till följd av lägre aktivitet på kapitalmarknaden, inklusive rådgivningstjänster.

Intäktsraden nettoresultat av poster till verkligt värde ökade med 209 miljoner euro till 318 miljoner euro från föregående kvartal. 

Ökningen för Nordea under andra kvartalet jämfört med det första berodde på starkare resultat inom Markets efter minskade räntespreadar och återhämtning av värdejusteringar från kraftigt negativa nivåer under förra kvartalet, skriver Nordea.

De totala intäkterna uppgick till 2 092 miljoner euro, mot snittestimatet på 2 071 miljoner euro. Räntenetto och provisionsnetto summerade till 1 091 respektive 673 miljoner euro.

Nordea skriver också att banken fortfarande räknar med att under 2020 nå en kostnadsbas på 4,7 miljarder euro, med planerade fortsatta nettokostnadsminskningar efter 2020.

Nordeas finansiella mål för 2022 är en avkastning på eget kapital som överstiger 10 procent och ett K/I-tal på 50 procent.

Nordea anser att det är tydligt att bankens finansiella styrka gör det möjligt för Nordea att stötta sina kunder och samtidigt lämna utdelning till aktieägarna. Men styrelsen  kommer att avstå från att besluta om någon utdelning före den 1 oktober 2020.

Nordea har uppdaterat sina makroekonomiska scenarier med bland annat en mer långsiktig syn på den ekonomiska nedgångens påverkan. Vidare har man slutfört en översyn av kreditportföljen.

–Utifrån den analysen förutspår vi kreditförluster för helåret 2020 på under 1 miljard euro, vilket motsvarar mindre än 41 punkter, skriver vd Frank Vang-Jensen.

Sammantaget uppgick kreditförlusterna under andra kvartalet till 698 miljoner euro.

–Inklusive tidigare avsättningar enligt ledningens bedömning har vi nu en sammanlagd buffert på 650 miljoner euro som ska täcka beräknade framtida kreditförluster, förbättringar i IFRS 9-modellen och Europeiska centralbankens nya anvisningar om nödlidande lån", skriver Nordea-vd:n vidare.

Baserat på olika modeller och scenarier har nya avsättningar enligt ledningens bedömning gjorts på 388 mn euro, vilket innebär att kreditförlusterna för andra kvartalet uppgick till totalt 698 mn euro. Nordea har nu en buffert enligt ledningens bedömning på 650 mn euro som ska täcka beräknade framtida kreditförluster, förbättringar i IFRS 9-modellerna och Europeiska centralbankens nya anvisningar om nödlidande lån. Nordea anser att detta proaktiva förfarande är väl avvägt och ger förutsägbarhet, givet den nuvarande osäkerheten i ekonomin.
 

Resultat för andra kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2019

 • Räntenetto 1 091 miljoner euro, 2 procent
 • Rörelseintäkter 2 092 miljoner euro, minus 2 procent
 • Rörelsekostnader minus 1 088 miljoner euro, minus 8 proent
 • Kreditförluster minus 698 miljoner euro jämfört med minus 61 miljoner euro
 • Rörelseresultat 306 miljoner euro, minus 66 procent
 • Kärnprimärkapitalrelation1,2 15,8 procent jämfört med 14,8 procent
 • K/I-tal 52 procent jämfört med 55 procent
 • K/I-tal3 52 procent jämfört med 58 procent
 • Kreditförlustrelation, upplupet anskaffningsvärde, 115 punkter jämfört med 10 punkter
 • Avkastning på eget kapital 3,1 procent jämfört med 9,1 procent
 • Avkastning på eget kapital3 3,0 procent jämfört med 8,5 procent
   

Resultat för andra kvartalet 2020 jämfört med första kvartalet 2020

 • Räntenetto 1 091 miljoner euro, minus 2 procent
 • Rörelseintäkter 2 092 miljoner euro, +5 procent
 • Rörelsekostnader minus 1 088 miljoner euro, minus 13 procent
 • Kreditförluster minus 698 miljoner euro jämfört med minus154 miljoner euro
 • Rörelseresultat 306 miljoner euro, minus 49 procent
 • Kärnprimärkapitalrelation1,2 15,8 procent jämfört med 16,0 procent 
 • K/I-tal 52 procent jämfört med 62 procent
 • K/I-tal3 52 procent jämfört med 57 procent
 • Kreditförlustrelation, upplupet anskaffningsvärde, 115 punkter jämfört med 26 punkter
 • Avkastning på eget kapital 3,1 procent jämfört med 5,9 procent
 • Avkastning på eget kapital3 3,0 procent jämfört med 6,9 procent

Platsannonser

Logga in