Bank

Kreditförlust-reserveringar pressar Collector Bank

Collector Banks rörelseresultatet uppgick till 155 miljoner kronor under årets första halvår. Att jämföra med ett rörelseresultat på 400 miljoner kronor motsvarande period förra året.

Uppdaterad 2020-08-31
Publicerad 2020-08-28

Rörelseintäkterna uppgick till 1 011 miljoner kronor (985) för perioden januari-juni 2020 motsvarande en ökning om 3 procent jämfört med samma period föregående år. Det framgår av bankens delårsrapport.

Från och med 1 januari 2020 har antagandena för kreditförlustreserveringar ändrats vilket har haft en väsentligt negativ påverkan på rörelseresultatet. Kreditförlusterna under det första halvåret 2020 påverkades även negativt av en extra reservering om 50 miljoner kronor för förväntade kreditförluster mot bakgrund av det rådande osäkra makroekonomiska läget som en följd av covid-19.

Utlåning till allmänheten uppgick vid periodens slut till 29 256 miljoner kronor (29 818) motsvarande en minskning om 2 procent från föregående år och en minskning om 1 procent jämfört med föregående kvartal.

Inlåningen från allmänheten uppgick vid periodens slut till 29 413 miljoner kronor (25 067). Collector Bank emitterar även certifikat och outnyttjade bankkrediter på 800 miljoner kronor är kontrakterade.

Kärnprimärkapitalrelationen och den totala kapitalrelationen för Collector Bank uppgick per den 30 juni 2020 till 13,7 procent respektive 16,7 procent. Collector har sedan tidigare emitterat två hybridinstrument i form av en AT1 obligation (primärkapitalinstrument) om 500 miljoner kronor och en T2 obligation (supplementärkapitalinstrument) om 500 miljoner kronor.

Covid-19 kan komma att medföra en negativ ekonomisk inverkan för Collector Bank. Även om bolaget per idag inte har erfarit några väsentliga negativa konsekvenser finns en betydande risk för förändrade beteenden hos såväl privat- som företagskunder som kan komma att påverka såväl efterfrågan på bolagets produkter som minskad betalningsförmåga.

Mot bakgrund av risken att Collector Bank kan komma att påverkas negativt tog styrelsen beslut om en extra kreditförlustreservering under det första kvartalet 2020.

Collector Bank har även haft ett än mer selektivt förhållningssätt till nya affärer under årets första två kvartal i syfte att öka försiktigheten mot bakgrund av covid-19. 

Platsannonser

Logga in