HQ Bank Foto: Bengt Oberger
HQ Bank Foto: Bengt Oberger
Juridik

KPMG pekar på att tingsrättens prövning utgör rättegångsfel

KPMG och HQ AB:s tidigare revisor, Johan Dyrefors, pekar på att tingsrätten haft en ”bristande fokusering på vad parterna åberopat i målet”. Samtidigt sätter hovrätten press på HQ AB:s konkursförvaltare.

Uppdaterad 2018-02-12
Publicerad 2018-02-12

I december kom domen i det välkända HQ-målet. KPMG och dess revisor Johan Dyrefors friades från skuld tillsammans med resterande styrelse och ledning däribland Mats Qviberg. Det var dock en punkt tingsrätten valde att lyssna på HQ:s ombud. Det rörde brister i HQ AB:s redovisning för år 2009 som ledde till Nasdaq OMX beslut om vite om 480.000 kronor. KPMG, Johan Dyrefors och de övriga svarandena förpliktigas efter domen att solidariskt betala 480.000 kronor till HQ AB jämte viss ränta. Denna del har blivit överklagad av bland annat KPMG och Johan Dyrefors.

KPMG har nu lämnat in en skrivelse till Svea hovrätt.

KPMG inleder skrivelsen med att det vore mest lämpligt att HQ AB utvecklar grunderna för sitt överklagande och att svarandena bemöter vad HQ anfört eftersom beloppet på 480.000 kronor som svarandena krävs på är väsentligt mindre än den del som HQ AB krävs på, det vill säga rättegångskostnaderna om 450 miljoner kronor.

Med detta sagt vill KPMG ändå lämna in ett särskilt yttrande, som man kallar det. KPMG anser nämligen att det finns förhållanden som revisionsbyrån och dess revisor anser att HQ AB bör kommentera redan i sin första skrift.

KPMG anser att tingsrätten haft en bristande fokusering på vad parterna har åberopat i målet, vilket har lett till att domstolen har gjort bedömningar i en rad förhållanden som HQ AB aldrig har åberopat som stöd till sin talan, framgår det av den inlämnade skriften.

”Ett sådant missgrepp rör den för målet avgörande frågan om värderingen av tradingportföljen. Tingsrätten har nämligen, efter att tingsrätten funnit att den av HQ i målet angivna värderingstekniken inte var förenlig med IAS 39, gått vidare i sin prövning och då funnit att HQ hade bort tillämpa en av tingsrätten angivna värderingsteknik”.

KPMG uppger att HQ AB aldrig åberopade den värderingsteknik som tingsrätten lagt till grund för sin värdering av tradingportföljen och att tingsrätten har värderat enskilda optioner i tradingportföljen trots att HQ AB uttryckligen avstått från att åberopa optioner och förhållanden kopplade till optioner som rättsfakta.

KPMG menar att tingsrätten borde ha stoppat sin prövning och konstaterat att HQ AB inte styrkt värderingsmodell och inte prövat värderingen av enskilda optioner.

”Tingsrättens fortsatta prövning av optionerna utgör ett rättegångsfel”, skriver KPMG som menar att tingsrättens fortsatta prövning är att betrakta som ett allvarligt misstag då det varit avgörande för tingsrättens uppfattning att en felvärdering förekommit.

Bedömningen av värderingen har även haft en avgörande betydelse för tingsrättens andra bedömningar, menar KPMG och hänvisar bland annat till revisorns påstådda vetskap om förekomsten av en felvärdering.

KPMG avslutar skrivelsen med att det är viktigt att HQ AB klargör om HQ AB, i hovrätten, åberopar de optioner och omständigheter kopplade till dessa optioner som anges i domen som konkreta rättsfakta. Om så är fallet bör HQ AB klargöra vilken ursäkt bolaget har för att åberopa dessa omständigheter först i hovrätten, menar KPMG och Johan Dyrefors.

Domstolen har nu även skickat ut ett föreläggande till HQ AB:s konkursförvaltare Bill Kronqvist som har fram till den 20 februari, på sig att ge besked huruvida konkursboet önskar överta bolagets talan i målet.

Platsannonser