Bank

”Kostnaderna ökade 20 procent enligt plan”

Avanza Bank AB redovisar ökade intäkter, ökade kostnader och minskat resultat. Under hösten ska medarbetare rekryteras inom innovation och utveckling.

Uppdaterad 2018-08-23
Publicerad 2018-08-23

Avanza Bank AB presenterar i dag delårsrapport för januari - juni 2018. Av rapporten framgår det att rörelseintäkterna ökade med 5 procent till 378 miljoner kronor jämfört med 359 miljoner kronor samma period föregående år.

Rörelseresultatet första halvåret var 128 miljoner kronor, vilket var 16 procent lägre än föregående år. Detta motsvarade en rörelsemarginal som uppgick till 34 procent.

Rörelsens kostnader före kreditförluster ökade med 20 procent och uppgick till 249 miljoner kronor, vilket kan jämföras med fjolårets 207 miljoner kronor under samma period.

"Ökningen avsåg investeringar i framtida tillväxt, huvudsakligen fler medarbetare och utökad utvecklingskapacitet. Beslut har fattats om att rekrytera ytterligare medarbetare inom innovation och utveckling under hösten. Avskrivningarna ökade till följd av det nya handelssystemet som började skrivas av under andra halvåret 2017".

Resultat efter skatt minskade med 21 procent till 93 miljoner kronor. Resultat per aktie minskade med 21 procent till 170 kronor.

Kärnprimärkapitalrelation uppgår till 15 procent jämfört med 15,3 procent samma period i fjol.

I december 2015 emitterade Avanza Bank ett förlagslån om 100 miljoner kronor med första dag för handel på Nasdaq Stockholm den 3 februari 2016. Obligationen löper med en rörlig ränta på tre månaders STIBOR plus 300 räntepunkter samt en löptid på tio år. Lånet har slutligt förfall den 10 december 2025. 

Platsannonser