Finans Nyhet

Konkursförvaltaren riktar kraftig kritik mot styrelsen i Sparkistan

SparkistanSparkistan
Foto: Pixabay
Publicerad

Styrelsen i Sparkistan kan ha brutit mot aktiebolagslagen, vilket skulle kunna göra den skadeståndsskyldig.

Konkursförvaltaren riktar kraftig kritik mot styrelsen i Sparkistan, som orsakat arvingarna till tre skånska finansmän och entreprenörer förluster på 400 miljoner kronor. En kontrollbalansräkning har inte upprättats i tid, vilket kan vara ett brott mot aktiebolagslagen och göra styrelsemedlemmarna skadeståndsskyldiga.

Realtid skrev i förra veckan om hur arvtagarna efter de tre skånska industrimännen och entreprenörerna Henry Dunker, Mikael Karlsson och Sten K Johnson har förlorat över 400 miljoner kronor i ett nederländskt högriskbolag som gått i konkurs. 

Den största förloraren är LMK-gruppen, som förvaltar en del av arvet efter Axis-grundaren Mikael Karlsson. LMK har förlorat över 300 miljoner kronor. Dunkerstiftelsen har å sin sida förlorat cirka 75 miljoner på turerna kring den nederländska butikskedjan Kijkshop. De bolag som förvaltade arvspengarna var både stora aktieägare och långivare i samband med konkursen, och pengar tillfördes vid flera tillfällen.

Annons

Samtidigt har revisorn Alexander Hagberg under ett par år riktat skarp kritik mot delar av verksamheten, bland annat att årsredovisningen inte upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och inte gett en rättvisande bild av den finansiella ställningen.

På måndagen lämnade Sparkistans konkursförvaltare Peter Thörnwall på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå in sin förvaltarberättelse till Helsingborgs tingsrätt. Delar av den kritik som revisorn lämnat återfinns även här, inte minst kring värderingen av dotterbolag och fordringar och vilken effekt det i sin tur hade på när bolaget fick kapitalbrist samt var tvingat att lämna kontrollbalansräkning.

Omhändertagen bokföring

Under rubriken ”Omhändertagen bokföring” i den ovanligt omfattande förvaltarberättelsen, som är på 89 sidor inklusive bilagor, konstaterar Peter Thörnwall att det bara finns ett fåtal styrelseprotokoll, och att samtliga frågor av styrelsekaraktär uppges ha behandlats via telefonmöten.

Annons

Därefter ifrågasätter konkursförvaltaren den bedömning som Sparkistans styrelse gjort om att skriva ned koncerninterna fordringar på Kijk-gruppen på totalt 104 miljoner kronor med endast 30,7 miljoner kronor. Detta trots att Kijkshop gick i konkurs endast några månader efter att Sparkistan tog över bolaget i september 2017.

Inte minst vänder konkursförvaltaren sig emot att Sparkistans styrelse i bokslutet för 2017 justerade värdet på dotterbolag som kort tid dessförinnan köpts för 10 kronor till 79,9 miljoner. Justeringen baserades på att dotterbolaget, ToneP2P, utvecklat en e-handelsplattform som lanserats i november 2017. Per den 31 december 2017 fanns det cirka 100 000 användare av applikationen. Styrelsen menade dock att nya samarbeten skulle kunna generera en miljon användare vid slutet av 2018.

Med ett, som styrelsen beskrev det, konservativt värdeantagande om 20 dollar per användare skulle marknadsvärdet uppgå till 163 miljoner och således överstiga det justerade bokförda värdet med nästan 100 miljoner kronor. Någon närmare information om hur man skulle agera för att generera dessa användare framgick inte. 

Annons

Genom den stora uppskrivningen kunde Sparkistan redovisa ett oförändrat eget kapital i dotterbolagen. Men de slutsatser som styrelsen kommit fram till i nedskrivningsprövningen är enligt konkursförvaltningen felaktiga. Uppskrivningen av värdet på dotterbolag, som dessutom byggde på icke redovisade antaganden, skedde enligt konkursförvaltaren också på ett felaktigt sätt enligt regelverket K2.

En kontrollbalansräkning som undertecknades i samband med årsstämman den 28 juni 2019 visade på ett negativt eget kapital om 176 miljoner kronor. Peter Thörnwalls slutsats är att Sparkistan saknade ett reellt värde redan när Kijk-gruppen och dess stora skulder togs över hösten 2017, vilket innebär att mer än hälften av eget kapital var förbrukat redan då.

Förvaltarberättelsen konstaterar vidare att när det finns skäl att anta att ett bolags egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning. Denna ska sedan granskas av revisorn. Visar denna att eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet ska det genast kallas till bolagsstämma som ska pröva om bolaget ska träda i likvidation. Godkänner sedan inte en andra stämma inom åtta månader en kontrollbalansräkning som granskats av revisorn och visar att aktiekapitalet är intakt ska bolaget likvideras.

I den genomgång av Sparkistans årsredovisningar för de aktuella åren som Realtid gjorde i förra veckan visade revisorns kommentarer på samma sak som förvaltarberättelsen, att så inte skedde.

Aktiebolagslagens regler om kontrollbalansräkning är till för att skydda aktiebolagets fordringsägare. Därför kan aktiebolagets företrädare, framför allt styrelsen, bli ekonomiskt ansvariga för bolagets skulder, exempelvis om kontrollbalansräkningen inte upprättats i tid eller om aktiebolaget inte agerar enligt de olika stegen i den lagstadgade beslutsprocessen. 

– Om kapitalet är förbrukat och övriga förutsättningar finns kan en fordringsägare använda detta som grund för att rikta sitt krav som ursprungligen är mot bolaget också mot styrelseledamöterna eller vissa av dem, säger Peter Thörnwall till Realtid.

LMK-Gruppen största fördringsägare

Sparkistan redovisade totala skulder på 214 miljoner kronor i bouppteckningen. Den största fordringsägaren är LMK-Gruppen med 134 miljoner. Dunkers hade fordringar på 56 miljoner, bolaget MLT 6,4 miljoner, Tibia Konsult 1,2 miljoner och Claes Lindqvist 250 000. Därtill kommer räntor.

Peter Thörnwall konstaterar att det en konkursförvaltare ska uttala sig om är om, och i så fall när, det egna kapitalet understiger den kritiska gränsen.

– Vi tar däremot inte ställning till om enskilda styrelseledamöter är personligt ansvariga för underlåtenheten. Detta eftersom det för ansvar även finns ett subjektivt rekvisit, som de fordringsägare som eventuellt vill driva en process mot styrelsen själva svarar för.

Med subjektiva rekvisit menas uppsåt och oaktsamhet.

Styrelsen som undertecknade årsredovisningen för 2017 bestod av Claes Lindqvist som ordförande samt ledamöterna Hans Andreasson och Håkan Behmer. Claes Lindqvist har bland annat varit vd för börsbolaget Höganäs och Öresundskraft. Han befinner sig nu i en fejd med Dunkerstiftelsen, där han blivit utslängd från sin position som motsvarande vd efter att bland annat ha anklagats för att ha suttit på dubbla stolar i Sparkistan. 

Enligt förvaltarberättelsen finns det ingen anledning att betvivla Dunkers uppgifter att Lindqvist bland annat saknat befogenhet skjuta fram betalningstider, vilket är en viktig punkt för när Sparkistan hamnade i obestånd. Däremot borde Sparkistans företrädare inte kunnat inse att Lindqvist i sin roll på Dunkers saknade just den befogenheten i samband med obeståndet. Sparkistan som låntagare har enligt konkursförvaltaren heller inte lidit någon skada av Lindqvists eventuella jäv.

”Enligt förvaltarberättelsen finns det ingen anledning att betvivla Dunkers uppgifter att Lindqvist bland annat saknat befogenhet skjuta fram betalningstider, vilket är en viktig punkt för när Sparkistan hamnade i obestånd.” 

Hans Andreasson är en av de tre grundarna av den Stockholmsbaserade finansfirman MLT, som LMK samarbetat med och som tog över som största ägare i Sparkistan efter LMK. Hans Andreasson har också ett förflutet på Mannheimer Swartling. Håkan Behmer är Helsingborgsbaserad affärsområdeschef för rådgivning- och revisionsbyrån BDO:s skatteavdelning. Han kommer tidigare från Carnegie Investment Bank och PwC.

Styrelsemedlemmarna förklarade i årsredovisningen för 2017 att de anser att företagets aktiekapital var intakt eftersom ett bedömt marknadsvärde av dotterbolagsaktierna var högre än bokfört värde. Dessutom ansåg de att bolagets finansiella situation var hanterbar eftersom det förelåg identitet mellan bolagets huvudägare och huvudsakliga långfristiga långivare.

Annons