EQT:s vd Christian Sinding och Thomas von Koch, riskkapitalbolagets tidigare vd. von Koch lämnar bolagets koncernledning nu i oktober. Foto: EQT
Riskkapital

EQT: Thomas von Koch lämnar koncernledningen

EQT:s värdeutveckling går enligt plan, och riskkapitalbolagets tidigare vd Thomas von Koch lämnar koncernledningen. Det framgår av EQT:s kvartalsredogörelse.

Uppdaterad 2020-10-22
Publicerad 2020-10-21

– Det tredje kvartalet 2020 har inneburit mycket arbete för hela organisationen. På transaktionssidan fortsätter EQT:s tematiska investeringsstrategi att identifiera och verkställa attraktiva möjligheter, med danska Natural Colors som ett bra exempel på ett företag som stöds av de långvariga trenderna med konsumenthälsa och miljö, det skriver EQT:s vd Christian Sinding, i redogörelsen.

– Sammanlagt ingick EQT-fonderna avtal för investeringar om 6 miljarder euro. Vår pipeline ser stabil ut. Värdeutvecklingen i portföljen är enligt plan, men det råder fortsatt osäkerhet på marknaden till följd av den pågående pandemin. Även om bara ett fåtal portföljbolag är verksamma i de sektorer som drabbats hårdast så kan en andra våg och förlängd pandemi få en bredare negativ påverkan på portföljen.

– Ett antal starka portföljbolag i EQT:s fonder förbereds nu för avyttring, om marknadsvillkoren förblir gynnsamma. Det råder en stark efterfrågan på EQT-fonder, och kapitalanskaffningen till EQT IX och EQT Infrastructure V löper enligt plan. I början av oktober stängdes EQT Real Estate II på 1 miljard euro. Det blir också mycket spännande att följa lanseringen av EQT Growth, ett annat fokusområde för EQT:s framtida expansion.

– Med många tillväxtmöjligheter inom befintliga strategier och lanseringen av nya strategier ser vi ett behov av att öka investeringarna i medarbetare och vår plattform under 2021. Vi kommer att fortsätta arbeta enligt våra syftesdrivna investeringsmetoder, både i EQT och portföljen. Vi ser en fortsatt strukturell tillväxt och intressanta långsiktiga möjligheter för EQT samtidigt som vi förblir på vår vakt mot risker.

Totala investeringar av EQT-fonderna under kvartalet uppgick till 6,0 miljarder euro

Från 24 september 2020, fortsätter Partners att omfattas av lock up-åtaganden mot EQT AB med rätten att pantsätta aktierna till en bank, såsom beskrivits i IPO prospektet. Vidare har EQT AB beviljat ett antal undantag från lock up-åtaganden för EQT AB-aktier för ett begränsat antal personer, främst i samband med avvecklade och avyttrade verksamhetsområden. Genom undantagen förväntas aktier motsvarande mindre än 1,5 procent av EQT:s aktiekapital att säljas. Eventuella försäljningar kommer att samordnas av EQT AB

Totala fondinvesteringar under de senaste tolv månderna uppgick till 9,6 miljarder euro (10,5 miljarder euro). Totala avyttringar (brutto) uppgick till 4,2 miljarder euro (5,3 miljarder euro)
Avgiftsgenerande förvaltat kapital om 46,5 miljarder euro per den 30 september 2020 (36,8 miljarder euro ). Det beror främst på aktiveringen av EQT IX under det tredje kvartalet 2020. Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, inklusive kontrakterade konsulter (FTE plus uppgick till 709 (636) vid periodens slut, varav 657 FTEs (579)

I samband med att EQT Growth strategin offentliggjordes den 19 oktober, aviserades också Marc Brown, tidigare Corporate Vice President på Microsoft, som Partner och Head.

Den 16 oktober annonserade EQT Infrastructure V en investering i Deutsche Glasfaser. Med den investeringen förväntas EQT Infrastructure V vara 10-15 procent investerad, baserad på dess målstorlek om 12,5 miljarder euro

Thomas von Koch, Partner, tidigare Managing Partner och en av EQT:s mest erfarna investeringsrådgivare, har beslutat sig för att återgå till att fokusera på EQT-fondernas investeringsaktiviteter. Följaktligen lämnar han koncernledningen i oktober 2020.

Thomas von Koch, sedan ett par år bosatt i Hongkong, var EQT:s vd i fem år och ersattes i december 2018 av Christian Sinding.

 

Platsannonser