Cartinas chef Charlotte Mattfolk.
Digitalisering

“Det gäller att inte sitta fast i gamla mönster”

Allt fler företag tar hjälp av olika strategikonsultfirmor för att digitalisera sina erbjudanden och arbetsprocesser. "Det handlar inte bara om att bygga upp smarta digitala lösningar. Den interna strukturen är minst lika viktig" säger Charlotte Mattfolk, CEO på Cartina till Realtid. Hon förutspår att jurist- och revisionsbranschen kommer att påverkas starkt av digitaliseringen inom kort.

Uppdaterad 2017-08-09
Publicerad 2017-08-09

– Om man inte prioriterar dessa två områden kommer man ha svårt att attrahera kunder och konkurrera på en framtida marknad, säger Charlotte Mattfolk.

Som exempel lyfter Charlotte Mattfolk fram bankerna som var tidigt ute med att utveckla “self-service-delen” online. Men, när de väl hade avvecklat lokala kontor var det som att deras drivkraft försvann och den digitala utvecklingen stagnerade.

Charlotte Mattfolk menar att det till stor del beror på att de kände sig relativt trygga, eftersom de saknade konkurrenter; privatpersoner byter sällan bank och det är relativt svårt för nya aktörer att få alla tillstånd som krävs för att bli bank. Idag finns dock goda chanser att en aktör som Klarna, som nu har fått banktillstånd, kan bli en tydlig utmanare.

Däremot har försäkringsbranschen lyckats väl anser Charlotte Mattfolk. Idag ställer allt fler aktörer inom branschen om, digitaliserar sitt erbjudande, breddar sitt ansvarstagande och väger in klimatrisker vid exempelvis nyteckning av vissa försäkringar.

Hur gör ni konkret för att hjälpa era kunder i deras digitala utveckling?

– Vanligtvis börjar vi med att se över våra kunders företagsstrategi. När de påbörjar den digitala transformationen är det viktigt att de har en tydlig koppling till den befintliga affären och är medvetna om hur den behöver förändras.

Företag måste veta varför de gör något och hur de ska göra det för att projektet ska bli lyckat, poängterar Charlotte Mattfolk.

– Vi tittar även på hur digitaliseringen påverkar företagets konkurrenskraft, vilka nya konkurrensfördelar som kan möjliggöras tack vare digitaliseringen och hur företagets konkurrenter arbetar med digitalisering. Vidare är det viktigt att bestämma sig för inom vilket område företaget vill satsa. Många företag gör misstaget att satsa lite överallt. Då förlorar man snabbt riktningen och det blir oftast inte bra. Dessutom är det viktigt att ha ett framtidsperspektiv och försöka förutse hur branschen kommer att se ut om fem år. Genom att bevaka teknikutvecklingen och förstå sina kunder kan man få en bra insikt.

Det handlar inte bara om att bygga upp smarta digitala lösningar, berättar Charlotte Mattfolk. Den interna strukturen är minst lika viktig. 

– De interna strukturerna innefattar bland annat organisation, medarbetare, styrning och arbetsprocesser. Många gånger behöver företagen omorganisera och hitta nya sätt att jobba på. På så vis får de bort ålderdomliga hierarkiska strukturer och kan bli mer lättrörliga. 

Cartina arbetar mot många olika branscher; retail, telekom, transport, hotell, och energibranschen. Däremot har företaget inga advokatbyråer eller revisionsbyråer som kunder.

Varför tror du att ni inte har några advokatbyråer eller revisionsbyråer som kunder?

– Det beror antagligen på att både juridik- och revisionsbranschen har haft ett visst motstånd till digitaliseringen. De har betraktat sig som kunskapsbranscher där gamla strukturer fungerat väl, men det håller sakta på att ändras. De här branscherna kommer att påverkas mycket starkt av digitaliseringen och här kan man verkligen tala om att teknologi i hög grad ersätter människor.

Varför är det viktigt för företag att satsa på den digitala utvecklingen?

– Framtiden är digital och de digitala kanalerna är dörren in till företaget. Satsar man inte på de digitala kanalerna är det lätt för andra aktörer att fylla tomrummet och ta marknadsandelar. Kunderna är lättrörliga idag!

Vad har företag som har lyckats väl i den digitala utvecklingen gemensamt?

– Dessa företag har fyra komponenter gemensamt. De satsar på 1) interaktioner med sina kunder, 2) automatisering av processer, 3) innovation och affärsutveckling och 4) de samlar  data för att fatta datadrivna beslut. Men, man kan inte vara bäst i alla dimensioner utan måste välja en primär konkurrensfördel. Det gäller att inte sitta fast i gamla mönster utan att tänka nytt. 

Vilka är de vanligaste utmaningarna som era kunder upplever?

– Den största utmaningen för många aktörer ligger i att förstå hur de ska använda data för att bygga värde och utveckla affären. Många samlar på sig extremt mycket information, men om de inte vet hur dom ska använda uppgifterna är de inte relevanta. Dessutom är det vanligt att man saknar den information man egentligen behöver.

Hur tror du att Artificiell Intelligence (AI) kommer att utvecklas?

– AI kommer att bli mer kreativt, innovativt och precist jämfört med den mänskliga hjärnan. I många fall kommer det att förenkla vår vardag, men självklart finns det också risker i att det missbrukas. Lagstiftningen kommer att vara ett viktigt verktyg och det är en hårfin balansgång mellan att regelverket bromsar för mycket eller möjliggör för mycket.

Platsannonser

Logga in