Framtidsfullmakt, Lexly
Foto: Shutterstock
Partner content

Därför behöver du en framtidsfullmakt

Som egen företagare ger en framtidsfullmakt dig full kontroll över att företaget drivs enligt dina önskemål.

Realtid.se
Uppdaterad 2021-05-25
Publicerad 2021-05-24
Genom Realtid Premium får du
tillgång till Lexly Business.
Läs mer här>>

Som företagare är du nyckelpersonen i din verksamhet. Du har ett övergripande ansvar för bland annat ekonomi, personal, kundrelationer, strategiska beslut. Detta ansvar är även svaret på frågan varför du bör överväga att skriva en framtidsfullmakt. 

Den 1 juli 2017 antogs lagen om framtidsfullmakter, vilket gjorde det möjligt att skriva en fullmakt avsedd att börja gälla om du i framtiden inte längre har möjlighet att sköta dina angelägenheter. Det har sedan tidigare funnits möjlighet att skriva fullmakt, men denna lag gjorde det möjligt att skriva en fullmakt som börjar gälla vid en icke angiven tidpunkt. Denna infaller när något som i lagen definieras sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inträffar, och att fullmaktsgivaren i och med detta inte är kapabel att själv sköta sina angelägenheter.

Omfattning

Vad som får ingå i en framtidsfullmakt är strikt reglerat. Enligt lagen kan både ekonomiska och personliga angelägenheter regleras i fullmakten. De sistnämnda får dock inte vara av utpräglad personlig karaktär. I lagen nämns till exempel ”åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador” (2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Kontrollfunktioner 

Det åligger fullmaktsinnehavaren (ombudet) att avgöra om fullmaktsgivaren inte längre är i stånd att själv sköta sina åtaganden. Om ombudet inte kan det, finns möjligheten att pröva det i domstol. Detta kan även fullmaktsgivaren själv reglera via fullmakten, genom att i den skriva att det är just en domstol som ska avgöra att framtidsfullmakten ska börja gälla. Fullmaktsgivaren kan även utse en granskare i fullmakten, samt villkora att fullmaktsinnehavaren ska rapportera till denne. 

Upphörande

Framtidsfullmakten upphör automatiskt att gälla när fullmaktsgivaren åter har möjlighet att själv sköta sina åtaganden. Andra orsaker till upphörandet kan vara att granskaren begär det. Om huvudmannen avlider, fortsätter dock fullmakten att gälla. Detta kan regleras genom att fullmaktsgivaren anger att fullmakten ska sluta gälla vid dennes död.

Formella krav

Två krav som måste uppfyllas för att någon ska kunna skriva en framtidsfullmakt: att denne är myndig och har kapacitet att sköta sina egna angelägenheter. 

Utöver detta finns vissa krav på själva utformandet av framtidsfullmakten. Det ska tydligt framgå att det är just en framtidsfullmakt, vem fullmaktsinnehavaren är (en eller flera), vad fullmakten omfattar samt eventuella andra villkor. Fullmakten ska dessutom bevittnas av två personer.

Din egen situation

Som egen företagare ger en framtidsfullmakt dig full kontroll över att företaget drivs enligt dina önskemål av en eller flera personer som du litar på och vet agerar för ditt företags bästa. En viktig trygghet för dig om du till exempel blir allvarligt sjuk, och fullmakten underlättar även för anhöriga och kompanjoner.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in