Bank

Kapitalförvaltning sisu för Handelsbanken Finland

Det förvaltade kapitalet för Handelsbanken Finland växte med 15 procent tack vare de positiva nettoteckningarna och värdestegringen och ligger nu på all-time high i bankens historia.

Publicerad 2021-02-03

Volymerna för Handelsbanken Finlands verksamhet har vuxit kraftigt under året. Som en följd av volymökningen växte också räntenettot. Antalet kunder inom kapitalförvaltningen växte samtidigt med nästan 20 procent under 2020.

Omorganiseringen av kontorsnätet avslutades under året. Banken har nu 27 kontor (36 i slutet av år 2019) som ligger främst i olika tillväxtcentrum. De lokala kontorens främsta kompetens finns i synnerhet inom Private Banking och företagstjänster.

Rörelseresultatet för Handelsbanken Finlands kontorsrörelse, som uppgick till 63,0 miljoner euro för år 2020, minskade med 44 procent jämfört med år 2019 (112,4). Rörelseresultatet försvagades av kreditförlustreserveringarna, som höjdes från året innan, samt kostnadsökningen beroende på den planenligt framskridande förnyelsen av banksystemet. Kreditförlusterna uppgick till 18,4 miljoner euro. Kostnaderna totalt steg med 9 procent till 118,7 miljoner euro (108,5).

Intäkterna minskade med 5 procent till 197,6 miljoner euro (208,0). Provisionsnettot sjönk med 9 procent till 65,1 miljoner euro (71,2). Räntenettot förbättrades med 2 procent och steg till 133,8 miljoner euro (130,9).

Handelsbanken Finland erlade myndighetsavgifter på totalt 8,6 miljoner euro (10,1) under januari-december. Avgifterna inkluderar den svenska Resolutionsfonden och insättningsgarantin.

Kreditförlustnivån låg på 0,11 procent (-0,09). K/I-talet före kreditförluster var 59,3 (51,4). Räntabiliteten sjönk till 6,7 procent (13,3). Personalen var i medeltal 506 personer (506).

Platsannonser

Logga in