Johan Ulander och Stockholms tingsrätt.
Juridik

Johan Ulanders försök att stoppa förhandling avvisas

Johan Ulander har åkt på ett bakslag i tvisten mellan honom och hans svärfar. Han yrkade att tvisten skulle lösas av en skiljedomstol, vilket Stockholms tingsrätt sagt nej till.

Uppdaterad 2018-01-29
Publicerad 2018-01-29

En muntlig förberedelse i Stockholms tingsrätt har ägt rum mellan Johan Ulander och hans svärfar. Det rör ett förvärv av ett bolag som äger en ridanläggning i södra Sverige, vilket Realtid.se tidigare skrivit om.

Totalt ska Johan Ulander vid detta datum ha betalat in 12 miljoner kronor för ridanläggningen, enligt ett optionsavtal som skrevs under den 28 januari 2016. Nu tvistar alltså parterna i domstol då Johan Ulander inte betalat in den första delsumman, 6 miljoner kronor.

Förhandlingarna i Stockholms tingsrätt hålls med anledning av att Johan Ulander påkallat prövning av frågan om rättegångshinder. Han menar nämligen att tvisten ska prövas av en skiljedomstol och inte av Stockholms tingsrätt. Han pekar på avtalet där detta står skrivet som en överenskommelse mellan Johan Ulander och hans svärfader.

Johan Ulanders svärfar anser dock att hans talan ska avvisas då han inkommit med en foruminvändning för sent till domstolen. I svaromålet han lämnade in i juni 2017 har han inte angett att Stockholms tingsrätt är obehörig att pröva tvisten och inte heller hänvisat till en skiljedomstol.

Johan Ulander försvarar sig och menar att han inte kunde framställa invändningen tidigare då han satt frihetsberövad med restriktioner och inte hade möjlighet att anlita ombud eller få tillgång till relevant dokumentation.

Johan Ulander uppger även att han inte är skyldig att betala köpeskillingen, enligt optionsavtalet, eftersom någon giltig överlåtelse av de aktuella aktierna ännu inte har skett.

”En förutsättning för betalningsskyldighet är således att det skett en överlåtelse”.

Johan Ulanders svärfar skriver att det skiljeavtal som Johan Ulander hänvisar till ”emellertid aldrig trätt i kraft och är därför inte giltigt mellan parterna”, vilket är en grundläggande förutsättning för att domstolen efter invändning är obehörig att pröva tvisten.

Han menar att skiljeavtalet aldrig undertecknats av samtliga parter eller att det i vart fall undertecknats för sent. Svärfadern skrev under men han fick aldrig tillbaka ett avtal med motpartens signatur förrän  det nu dök upp tillsammans med svaromålet från Johan Ulander. Han skriver att arbetat aldrig sattes i gång då Johan Ulander aldrig fick fram någon finansiering och hans dotter och Johan Ulanders sambo hade heller inte köpt fastigheten av sin far, vilket var en förutsättning för att skiljeavtalet skulle träda i kraft.

Beslut i målet meddelades den 19 januari 2018. Domstolen kom fram till att avvisa Johan Ulanders invändning om rättegångshinder såvitt avser tingsrättens behörighet sam otillåten talan.

Domstolen tar fasta vid svärfaderns yttrande om att Johan Ulanders invändning om rättegångshinder rörande tingsrättens behörighet inkom försent.

”Om parten har laga förfall att underlåta att göra invändningen redan första gången parten ska föra talan ska invädningen framställas så snart som möjligt efter det att laga förfallet upphört”, skriver domstolen och menar att en invändning om rättegångshinder skulle ha framställts i skriften där Johan Ulander, utan ombud, framställde en begäran om anstånd. Domstolen menar dock att Johan Ulander haft, eller borde ha haft, vetskap om skiljeklausulen redan vid denna tidpunkt även om han inte haft tillgång till ett ombud vid den tidpunkten.

Domstolen avvisar även Johan Ulanders yrkande att talan ska avvisas då han inte anser att en fullgörelse har skett då en giltig överlåtelse av de aktuella aktierna ännu inte har ägt rum.

Johan Ulander har redan samma dag som beslutet överklagat.

Platsannonser